Administravimo skyriaus tikslai ir uždaviniai

1. Administravimo skyriaus tikslas - efektyviai vykdyti TLK veiklos valdymo, gerinimo, žmogiškųjų išteklių valdymo bei viešinimo funkcijas. Organizuoti ūkinę TLK veiklą, užtikrinant reikiamą materialinę bazę ir saugias darbo sąlygas. Reikšti ieškinius asmenims dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžetui atlyginimo, atstovauti TLK ir steigėjui teismuose ir ikiteisminio tyrimo institucijose, užtikrinti TLK rengiamų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams.

2. Administravimo skyriaus uždaviniai:

2.1. Rengti vietinius (lokalinius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kita), reglamentuojančius TLK veiklos valdymą, vertinti, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinti. Organizuoti TLK veiklos planavimo dokumentų rengimą, vertinimą ir tobulinimą bei kontroliuoti jų vykdymą.

2.2. Prižiūrėti, kaip funkcionuoja kokybės vadybos sistema, ir nuolat ją tobulinti.

2.3. Vykdyti TLK personalo administravimo funkcijas.

2.4. Užtikrinti tinkamą TLK dokumentų valdymą, archyvavimą ir saugojimą.

2.5. Vykdyti ūkinę TLK veiklą, užtikrinti, kad būtų tinkamai administruojami pastatai ir naudojamas transportas.

2.6. Planuoti ir organizuoti viešuosius pirkimus bei rengti viešųjų pirkimų ataskaitas.

2.7. Užtikrinti, kad būtų tinkamai vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą darbe bei civilinę saugą, instruktuoti priimamus darbuotojus, kontroliuoti, kaip vykdomi darbų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai.

2.8. Organizuoti TLK stebėtojų tarybos ir TLK vadovybės posėdžius.

2.9. Organizuoti ir vykdyti viešinimo veiklą.

2.10. Prižiūrėti TLK interneto svetainę ir laiku ją atnaujinti.

2.11. Įstatymų nustatytais pagrindais atstovauti privalomąjį sveikatos draudimą vykdančią instituciją šalies teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose ir prokuratūrose, naudojantis visomis įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis bei atstovaujamosios institucijos įgalinimais jos vardu atlikti visus procesinius veiksmus.

2.12. Atstovauti TLK visų instancijų teismuose ir atlikti atstovaujamosios institucijos vardu visus procesinius veiksmus.

2.13. Rengti ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims dėl kurių kaltės buvo padaryta žala apdraustojo sveikatai, kai nukentėjusiojo asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų.

2.14. Rengti ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo draudžiamiesiems asmenims, kai jie Lietuvoje, Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje neturėdami apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statuso neteisėtai naudojosi iš PSDF biudžeto apmokamomis paslaugomis.

2.15. Rengti pretenzijas draudimo bendrovėms dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo už nukentėjusiųjų asmenų gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose po eismo įvykio metu patirtų sužalojimų.

2.16. Sudaryti žalos PSDF biudžetui atlyginimo sutartis ir vykdyti jų kontrolę.

2.17. Užtikrinti teisės aktų ir sutarčių teisėtumą. Vertinti TLK padalinių parengtus teisės aktų projektus juridinės technikos požiūriu bei jų atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems šalies ir ES teisės aktams.

2.18. Teisės aktų nustatyta tvarka išieškoti iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių PSDF biudžetui padarytą žalą.

2.19. Pagal kompetenciją teikti teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus TLK darbuotojams bei į TLK konsultuotis besikreipiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims privalomojo sveikatos draudimo klausimais.

2.20. Vykdyti korupcijos prevenciją TLK.


Paskutinis atnaujinimas: 2013-12-27 02:41:33