_

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. Turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

1.2. Turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį pagal išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo įgyvendinimo srityje;

1.3. Gebėti planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais sveikatos apsaugą, privalomąjį sveikatos draudimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą;

1.5. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisės aktų rengimą, dokumentų valdymą, asmens duomenų apsaugą ir mokėti taikyti juos praktikoje;

1.6. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

2.1. Vadovauja Sutarčių skyriaus veiklos vykdymui. Priima su Sutarčių skyriaus veikla susijusius sprendimus.

2.2. Rengia ir teikia siūlymus su Sutarčių skyriaus veikla susijusiais klausimais.

2.3. Vadovauja su Sutarčių skyriaus veikla susijusios informacijos apdorojimui, dokumentų rengimui.

2.4. Vertina TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklės duomenis, gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas, sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą ir šių paslaugų poreikio pokyčius, pacientų srautų pokyčius, paslaugų vartojimo rodiklius savivaldybėse, skaičiuoja savivaldybės gyventojams planuojamą kompensuoti paslaugų mastą, rengia išvadas ir teikia TLK direktoriaus pavaduotojui, TLK direktoriui.

2.5. Planuoja lėšų poreikį ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti, kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti, atsižvelgiant į TLK skirtas PSDF biudžeto lėšas, paskirsto lėšas pagal atskiras paslaugų rūšis.

2.6. Rengia TLK skirtų PSDF biudžeto lėšų ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti bei  išrašomiems kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti paskirstymo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ) projektus.

2.7. Vykdo sutarčių projektų derinimą su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis.

2.8. Organizuoja ir kontroliuoja sutarčių tekstų ir jų priedų projektų rengimą, tikslinimą bei sutarčių pasirašymo procedūrų eigą su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis.

2.9. Analizuoja ir vertina ASPĮ teikiamų ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, brangiųjų tyrimų ir procedūrų, finansuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, vykdymą.

2.10. Kontroliuoja sutarčių bei TLK administruojamos PSDF biudžeto dalies  pagal PSDF biudžeto išlaidų straipsnius vykdymą.

2.11. Vykdo TLK administruojamos PSDF biudžeto dalies išankstinę finansų kontrolę.

2.12. Rengia informaciją TLK stebėtojų tarybos posėdžiams.

2.13. Dalyvauja rengiant vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles ir kita), reglamentuojančius TLK veiklos valdymą, atsakomybės ribose juos rengia. Dalyvauja vertinant, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinant.

2.14. Konsultuoja su Sutarčių skyriaus veikla susijusiais klausimais.

2.15. Valdo Sutarčių skyriaus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

2.16. Užtikrina tinkamą oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą Sutarčių skyriuje.

2.17. TLK direktoriui pavedus, atstovauja TLK santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais.

2.18. Vykdo kitus su TLK ir Sutarčių skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-28 14:13:54