_

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

1.2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo įgyvendinimo srityje;

1.3. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos apsaugą, privalomąjį sveikatos draudimą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą;

1.5. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisės aktų rengimą, dokumentų valdymą, asmens duomenų apsaugą ir mokėti taikyti juos praktikoje;

1.6. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

2.1. Nesant Sutarčių skyriaus vedėjo, vykdo jo funkcijas.

2.2. Planuoja lėšų poreikį pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, slaugos, greitosios medicinos pagalbos paslaugų, prevencinių programų išlaidoms apmokėti, medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti, atsižvelgiant į TLK skirtas PSDF biudžeto lėšas, paskirsto lėšas pagal atskiras paslaugų rūšis.

2.3. Rengia TLK skirtų PSDF biudžeto lėšų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, slaugos, greitosios medicinos pagalbos, prevencinių programų išlaidoms apmokėti bei  medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti paskirstymo ASPĮ projektus.

2.4. Vykdo iš ASPĮ priimtų apmokėti sąskaitų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prevencines programas kontrolę pagal atskirus PSDF biudžeto išlaidų straipsnius.

2.5. Rengia sumų, už kurias faktiškai buvo suteikta asmens sveikatos priežiūros paslaugų, ir mokėtinų sumų už šias paslaugas pagal priimtas apmokėti sąskaitas suvestines ataskaitas, nustatytais terminais teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui, Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

2.6. Analizuoja ir vertina ASPĮ teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, slaugos, greitosios medicinos pagalbos paslaugų, prevencinių programų, finansuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, vykdymą.

2.7. Analizuoja ir vertina ASPĮ teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pokyčius.

2.8. Atlieka ekonominę PSDF biudžeto lėšų naudojimo ir sveikatos priežiūros paslaugų struktūros kitimo tendencijų analizę, teikia išvadas ir siūlymus kitų metų sutarčių sudarymui.

2.9. Apdoroja, analizuoja ir kontroliuoja ASPĮ duomenis už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

2.10. Dalyvauja rengiant vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles ir kita), reglamentuojančius TLK veiklos valdymą, atsakomybės ribose juos rengia. Dalyvauja vertinant, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinant.

2.11. Rengia medžiagą TLK Stebėtojų tarybos posėdžiams, TLK interneto svetainei.

2.12. TLK direktoriui pavedus, atstovauja TLK santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais.

2.13. Vykdo kitus su TLK ir Sutarčių skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo, Sutarčių skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-28 14:11:55