_

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TRARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1.  Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

1.2.  Turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį privalomojo sveikatos draudimo įgyvendinimo srityje;

1.3.  Gebėti planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.4.  Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos apsaugą ir privalomąjį sveikatos draudimą;

1.5.  Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų valdymą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, asmens duomenų apsaugą ir mokėti taikyti juos praktikoje.

1.6.  Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

2.1. Vadovauja Statistikos ir analizės skyriaus veiklos vykdymui. Priima su Statistikos ir analizės skyriaus veikla susijusius sprendimus.

2.2. Rengia ir teikia siūlymus su Statistikos ir analizės skyriaus veikla susijusiais klausimais.

2.3. Vadovauja su Statistikos ir analizės skyriaus veikla susijusios informacijos apdorojimui, dokumentų rengimui.

2.4. Koordinuoja papildomų kompiuterinių programų, reikalingų TLK funkcijoms vykdyti, projektavimo, kūrimo ir diegimo bei esamų tobulinimo ir optimizavimo darbų, atliekamų Statistikos ir analizės skyriaus darbuotojų, eigą.

2.5. Kontroliuoja, ar laiku asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės ir optikos pateikia reikiamus duomenis informacinei sistemai „Sveidra“.

2.6. Organizuoja iš informacinėje sistemoje „Sveidra“ kaupiamų duomenų statistinių ataskaitų rengimą ir duomenų analizę bei jų teikimą administracijai, suinteresuotiems TLK padaliniams.

2.7.  Klasifikuoja ir skirsto „Naudotojų aptarnavimo tarnybos“ sistemoje TLK grupės kompetencijos incidentus.

2.8.  Analizuoja TLK veiklos zonos gyventojams asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sudariusiose sutartis su TLK, suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų vartojimą, sutartis su TLK sudariusiose vaistinėse išduotų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių vartojimą. Rezultatus ir išvadas teikia TLK direktoriaus pavaduotojui, TLK direktoriui.

2.9.  Rengia informaciją ikiteisminio tyrimo institucijoms apie asmenų prisirašymą prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų.

2.10.   Rengia informaciją TLK Stebėtojų tarybos posėdžiams.

2.11.   Konsultuoja su Statistikos ir analizės skyriaus veikla susijusiais klausimais.

2.12.   Valdo Statistikos ir analizės skyriaus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

2.13.   Užtikrina tinkamą oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą Statistikos ir analizės skyriuje.

2.14.   Dalyvauja rengiant bei tobulinant vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kt.), reglamentuojančius TLK veiklos valdymą, pagal kompetenciją juos rengia. Dalyvauja vertinant kaip šie dokumentai vykdomi.

2.15.   TLK direktoriui pavedus, atstovauja TLK santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais.

2.16.   Vykdo kitus su TLK ir Statistikos ir analizės skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-09 14:02:45