_

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (biomedicinos mokslų studijų srities ar fizinių mokslų studijų srities, ar socialinių mokslų studijų srities) išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį (biomedicinos mokslų studijų srities ar fizinių mokslų studijų srities, ar socialinių mokslų studijų srities) išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2.  būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3.  žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.4.  gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5.  mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

 FUNKCIJOS

1. Priima iš Šiaulių apskrities vaistinių ir optikų, sudariusių sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa (toliau – TLK), duomenis ir sąskaitas už išduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones. Kontroliuoja, ar laiku vaistinės ir optikos pateikia reikiamus duomenis informacinei sistemai „Sveidra“, tikrina, ar šie duomenys teisingi ir tinkamai pateikiami bei tikrina sąskaitų pagrįstumą.

2. Rengia iš Šiaulių ir Telšių apskričių vaistinių ir optikų priimtų duomenų ir sąskaitų suvestines ir teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui.

3. Rengia pagal informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis statistines ataskaitas apie lėšų sumą, už kurią gydytojai išrašė kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių bei apie gydytojų išrašytų receptų kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kiekį. Statistines ataskaitas teikia suinteresuotiems TLK padaliniams, esant reikalui, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ).

4. Iš Šiaulių apskrities ASPĮ, sudariusių sutartis su TLK, priima ataskaitas ir sąskaitas apie išduotus kompensuojamųjų vaistų pasus (toliau – KVP). Kontroliuoja, ar laiku ASPĮ pateikia reikiamus duomenis informacinei sistemai „Sveidra“, tikrina, ar šie duomenys teisingi ir tinkamai pateikiami, ar ASPĮ ataskaitose ir sąskaitose pateikiami duomenys atitinka informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis.

5. Rengia Šiaulių ir Telšių apskričių ASPĮ KVP ataskaitų suvestinę ir teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui.

6. Priima iš Šiaulių apskrities ASPĮ, sudariusių sutartis su TLK, KVP titulinio puslapio lipduko blankų, receptų knygelių ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų blankų paraiškas, rengia paraiškų TLK suvestinę ir teikia Valstybinei ligonių kasai prie sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK).

7. Išduoda Šiaulių apskrities ASPĮ  KVP titulinio puslapio lipduko blankus, receptų knygeles ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų blankus, išduotų blankų ir knygelių numerius veda į informacinę sistemą „Sveidra“, priskiriant juos ASPĮ.

8. Veda vaistinių ir optikų, sudariusių ar nutraukusių sutartį su TLK, duomenis į informacinės sistemos ,,Sveidra“ klasifikatorių.

9. Priima iš VLK KVP titulinio puslapio lipduko blankus, receptų knygeles ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų blankus pagal perdavimo – priėmimo aktus.

10. Rengia KVP titulinio puslapio lipduko blankų, receptų knygelių ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų blankų likučių TLK ataskaitas ir teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui bei VLK Bendrųjų reikalų skyriui.

11. Rengia pagal informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis inovacinių vaistų ataskaitą ir teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui.

12. Esant poreikiui, analizuoja TLK veiklos zonos gyventojams ASPĮ, sudariusiose sutartis su TLK, suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sutartis su TLK sudariusiose vaistinėse išduotų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių vartojimą, analizių rezultatus ir išvadas teikia suinteresuotiems TLK padaliniams.

13. Konsultuoja vaistines ir optikas dėl sąskaitų suderinimo ir išrašymo.

14. Kompetencijos ribose nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymų projektus.

15. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK, ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis, sudariusiomis sutartis su TLK, bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.

16. Vykdo kitus su TLK ir Statistikos ir analizės skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo, Statistikos ir analizės skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-11 14:14:57