_

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. Turėti aukštąjį universitetinį medicinos (medicinos magistro) ar farmacijos (farmacijos magistro) krypties išsilavinimą;

1.2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų klinikinio ar vaistininko darbo patirtį;

1.3. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos   Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM), Valstybinės ligonių kasos prie SAM (toliau – VLK) įsakymais,  reguliuojančiais Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą, ASPĮ, vaistinių veiklą,  privalomąjį sveikatos draudimą;

1.5. Išmanyti viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą ir tvarkymą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, asmens duomenų apsaugą ir mokėti taikyti juos praktikoje;

1.6. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

2.1. Dalyvauja ASPĮ, vaistinių ir optikų,  sudariusių sutartis su TLK (toliau - ASPĮ, vaistinės ir optikos ), kontrolės planų rengime.

2.2. Vadovaudamasis SAM ir/ar VLK patvirtintais ASP paslaugų teikimo reikalavimais, farmacinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, atlieka ASPĮ, vaistinių ir optikų pateiktų dokumentų ir pasirengimo teikti pasirengimo teikti iš PSDF biudžeto apmokamas paslaugas vertinimą.

2.3. Rengia sutarčių su ASPĮ priedų (vadovaujantis Šiaulių TLK direktoriaus įsakymu patvirtintu priedų prie Šiaulių TLK sutarčių su ASPĮ sąrašu), susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, nomenklatūra, projektus, esant reikalui juos tikslina.

2.4. Atlieka ASP paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto kiekio, kokybės bei atitikimo teisės aktais nustatytiems teikimo reikalavimams, vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir ortopedijos priemonių išrašymo ir išdavimo teisėtumo kontrolės procedūras:

2.4.1. Vykdo ASPĮ, teikiamų ASP paslaugų prieinamumo, tinkamumo, kiekio ir kokybės kontrolę.

2.4.2. Vykdo ASPĮ gydytojų išrašytų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, ortopedijos priemonių, kompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų, išrašymo, skyrimo teisingumo bei dokumentavimo kontrolę.

2.4.3. Vykdo kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse tvarkos atitikimo teisės aktams bei su tuo susijusios vaistinių veiklos kontrolę.

2.4.4. Rengia Patikrinimo ir Ekspertizės pažymas, jas užregistruoja Patikrinimo ir Ekspertizės pažymų registruose. Nustačius žalą PSDF biudžetui, informuoja TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vedėją - vyriausiąjį buhalterį.

2.4.5. Nustatyta tvarka dalyvauja patikrinimo rezultatų svarstyme.

2.4.6. Patikrinimo ir Ekspertizės pažymas teikia ASPĮ ir vaistinėms, optikoms, kuriose buvo atliekami patikrinimai bei, esant reikalui, kitoms institucijoms.

2.5. Vadovaudamasis atliktų kontrolės procedūrų duomenimis vertina ASP paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, prieinamumą ir tinkamumą.

2.6. Teikia siūlymus TLK direktoriui:

2.6.1. dėl ASPĮ turimos licencijos pakartotinio įvertinimo ar tikslinimo, medžiagos dėl gydytojų kvalifikacijos, kompetencijos bei tinkamumo toliau dirbti atliekamą darbą įvertinimo pateikimo atitinkamoms kompetentingoms institucijoms;

2.6.2. dėl efektyvesnio PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, teikiant su sveikatos priežiūra susijusias paslaugas;

2.6.3. rengiant ir tobulinant sutartis su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis.           

2.7. Konsultuoja ASPĮ, vaistines ir optikas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo), teikia metodinę pagalbą ASPĮ, vaistinėms ir optikoms, siūlo būdus ASPĮ bei vaistinių ir optikų darbo gerinimui.

2.8. Kontroliuoja, kad apdraustųjų teisės būtų įgyvendinamos, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas sveikatos priežiūros teikimo sąlygas.

2.9. Nagrinėja asmenų pranešimus apie galimą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų

pažeidimą, konsultuoja gyventojus jų teisių pažeidimo, galimai padaryto teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, klausimais.

2.10. Analizuoja ASPĮ pateiktus medicinos dokumentus, vertina suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir rengia išvadas dėl papildomo mokėjimo už suteiktas asmens sveikatos

priežiūros paslaugas.

2.11. Atsakomybės ribose rengia medžiagą TLK Stebėtojų tarybai.

2.12. Nagrinėja gautus raštus, prašymus, skundus, rengia atsakymų projektus.

2.13. Rengia informaciją ir dalyvauja TLK specialistų susitikimuose su pacientų organizacijomis.

2.14. Bendradarbiauja su kitais TLK skyriais, VLK bei kitomis institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis.

2.15. Pavedus TLK direktoriui, atstovauja TLK tarpžinybinėse darbo grupėse.

2.16. Vykdo kitus su TLK ir Kontrolės skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Kontrolės skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai. 


Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-08 09:36:58