_

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. Turėti aukštąjį universitetinį finansų ar apskaitos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

1.2. Turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį pagal turimą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo įgyvendinimo srityje;

1.3. Gebėti planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos apsaugą, privalomąjį sveikatos draudimą;

1.5. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisės aktų rengimą, dokumentų valdymą, asmens duomenų apsaugą ir mokėti taikyti juos praktikoje.

1.6. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

2.1. Vadovauja Finansų ir apskaitos skyriaus veiklos vykdymui. Priima su Finansų ir apskaitos skyriaus veikla susijusius sprendimus.

2.2. Rengia ir teikia siūlymus su Finansų ir apskaitos skyriaus veikla susijusiais klausimais.

2.3. Vadovauja su Finansų ir apskaitos skyriaus veikla susijusios informacijos apdorojimui, dokumentų rengimui.

2.4. Organizuoja ir kontroliuoja apskaitos procesą TLK.

2.5. Rūpinasi apskaitos metodikos nuolatiniu tobulinimu.

2.6. Užtikrina:

2.6.1. visų ūkinių ir finansinių operacijų atvaizdavimą apskaitoje pagal pateiktus Finansų ir apskaitos skyriui dokumentus;

2.6.2. racionalią ir tikslią TLK turto apskaitą. Teikia TLK direktoriui siūlymus turto saugumui ir racionaliam jo panaudojimui užtikrinti;

2.6.3. teisingų inventorizacijos rezultatų įtraukimą į apskaitą;

2.6.4. teisingą darbo užmokesčio TLK darbuotojams ir mokesčių apskaičiavimą bei savalaikį jų pervedimą į asmenines darbuotojų sąskaitas banke, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui;

2.6.5. tinkamą oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą Finansų ir apskaitos skyriuje;

2.6.6. savalaikį paraiškų rengimą ir teikimą VLK finansavimui iš PSDF biudžeto gauti;

2.6.7. teisingą ir savalaikį buhalterinės ir finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą VLK ir kitoms institucijoms.

2.7. Planuoja TLK veiklos išlaidas, sudaro TLK veikos išlaidų sąmatą, kontroliuoja jos vykdymą. Teikia siūlymus TLK direktoriui dėl sąmatos tikslinimo.

2.8. Sudaro finansinę atskaitomybę ir teikia ją VLK.

2.9. Vykdo išankstinę TLK išlaidų sąmatos vykdymo finansų kontrolę.

2.10. Atlieka finansinę PSDF biudžeto lėšų, skirtų TLK veiklai, panaudojimo analizę.

2.11. Rengia vietinius (lokalinius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, taisykles ir kita), reglamentuojančius TLK vidines apskaitos valdymą, vertina, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulina.

2.12. Konsultuoja su Finansų ir apskaitos skyriaus veikla susijusiais klausimais.

2.13. Valdo Finansų ir apskaitos skyriaus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

2.14. Vykdo pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos kasmetinį vertinimą.

2.15.TLK direktoriui pavedus, atstovauja TLK santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis, Bendrauja su TLK struktūriniais padaliniais.

2.16. Vykdo kitus su TLK ir Finansų ir apskaitos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-08 13:31:35