_

 

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų;

1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3. žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.4. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

FUNKCIJOS

2.    Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Administruoja Telšių apskrities gyventojų, laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų, eilę:

2.1.1.     iš Telšių apskrityje veikiančių pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – PASPĮ) priima asmenų prašymus įrašyti į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašus;

2.1.2.     iš Telšių apskrities PASPĮ priimtų asmenų prašymų įrašyti į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašus duomenis suveda į TLK informacinės sistemos dantų protezavimo posistemę;

2.1.3.     pagal asmenų ir Telšių apskrityje veikiančių PASPĮ pateiktus raštiškus prašymus veda į Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) informacinės sistemos dantų protezavimo posistemę informaciją apie įrašytų į dantų protezavimo sąrašus asmenų adresų pasikeitimus bei asmenų išbraukimą iš dantų protezavimo sąrašų;

2.1.4.      teisės aktų nustatyta tvarka informuoja asmenis apie jiems suteiktą sąrašo numerį ir apie galimybę gauti dantų protezavimo paslaugas, kartu pateikiant asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose gali būti suteiktos dantų protezavimo paslaugos, sąrašą;

2.1.5.     sudaro ir per nurodytą terminą teikia Telšių apskrityje veikiančioms PASPĮ nesikreipusių protezuotis asmenų sąrašus, gavus PASPĮ patikslinimus, raštu informuoja nesikreipusius asmenis apie išbraukimą iš TLK sąrašo.

2.2.  Priima iš Telšių rajono savivaldybės gyventojų, savo lėšomis susiprotezavusių dantis, prašymus protezavimo išlaidoms padengti, sąskaitas už jiems suteiktas protezavimo paslaugas bei apmokėjimą patvirtinančius dokumentus ir teikia juos Gyventojų aptarnavimo skyriaus atsakingam specialistui Šiauliuose.

2.3.  Rengia ir išduoda E 100 serijos pažymas/struktūrizuotus elektroninius dokumentus (toliau – SED) apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu Telšių apskrities gyventojams, vykdo išduotų pažymų apskaitą.

2.4.  Iš asmenų, atvykusių iš kitų ES šalių narių, priima E 100 serijos pažymas/SED, vykdo priimtų pažymų/SED apskaitą.

2.5.  Priima apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu gyventojų prašymus, rengia ir išduoda Europos sveikatos draudimo korteles (toliau – ESDK) ir sertifikatus, laikinai pakeičiančius ESDK, vykdo jų apskaitą.

2.6.  Veda į TLK informacinę sistemą duomenis apie gyventojų draustumą privalomuoju sveikatos draudimu pagal gyventojų pateiktus draustumą patvirtinančius dokumentus.

2.7.  Išduoda gyventojams duomenų suvestines apie stacionare suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas.

2.8.  Atsakomybės ribose konsultuoja ir informuoja į TLK besikreipiančius asmenis.

2.9.  Platina informacinę ir reklaminę medžiagą TLK lankytojams.

2.10.   Atsakomybės ribose teikia praktinę metodinę pagalbą dantų protezavimo klausimais Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojams, kurių darbo vietos yra Telšių apskrities rajonuose.

2.11.   Esant reikalui, rengia TLK informacinėje sistemoje ir išduoda privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimus gyventojams, vykdo išduotų pažymėjimų apskaitą.

2.12.   Esant reikalui, pildo medicininės apskaitos formas, patvirtinančias arba nepatvirtinančias medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Vykdo kitus su TLK ir Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo

 


Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-15 10:29:10