_

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais privalomais norminiais aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmenų aptarnavimą, asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3. žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.4. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

 

FUNKCIJOS

 

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Tvarko Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) gaunamus gyventojų prašymus ir skundus;

2.1.1. priima iš asmenų prašymus ar skundus, juos registruoja, teikia TLK direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo rezoliucijai;

2.1.2. kontroliuoja TLK gautų gyventojų prašymų ir skundų, reikalaujančių atsakymo, atsakymų pateikimo terminus bei informaciją apie tai teikia Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjui.

2.2. Priima, nagrinėja ir išduoda E formos pažymas/struktūrizuotus elektroninius dokumentus.

2.3. Išduoda pažymas apie asmens privalomąjį sveikatos draudimą.

2.4. Administruoja gyventojų, laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų, eilę.

2.5. Priima sąskaitas iš gyventojų, savo lėšomis susiprotezavusių dantis, už jiems suteiktas dantų protezavimo paslaugas.

2.6. Priima apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu gyventojų prašymus, rengia ir išduoda Europos sveikatos draudimo korteles (toliau – ESDK) ir sertifikatus, laikinai pakeičiančius ESDK.

2.7. Išduoda gyventojams duomenų suvestines apie stacionare suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas.

2.8. Atsakomybės ribose konsultuoja ir informuoja į TLK besikreipiančius asmenis.

2.9. Platina informacinę ir reklaminę medžiagą TLK lankytojams.

2.10. Dalyvauja rengiant, atnaujinant gyventojams skirtą informacinę medžiagą internetinėje svetainėje, rengiant informacinę medžiagą spaudai, lankstinukus, atmintines, biuletenius.

2.11. Esant reikalui, tvarko Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą.

2.12. Esant reikalui, pildo medicininės apskaitos formas, patvirtinančias arba nepatvirtinančias medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo išlaidų kompensavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis.

2.13. Nagrinėja gaunamus raštus bei ruošia atsakymų projektus.

2.14. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, sudariusiomis sutartis su TLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytoms funkcijoms bei tarnybiniams pavedimams vykdyti.

2.15. Atsakomybės ribose teikia praktinę metodinę pagalbą Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojams.

2.16. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe, pasitarimuose, nagrinėjant atsakomybei priskirtus klausimus.

2.17. Vykdo kitus su TLK ir Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-28 14:59:51