_

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1.  Turėti aukštąjį universitetinį viešojo administravimo ar visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

1.2.  Turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį pagal turimą išsilavinimą bei ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį privalomojo sveikatos draudimo įgyvendinimo srityje;

1.3.  Gebėti planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.4.  Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, dokumentų rengimą ir tvarkymą;

1.5.  Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, sveikatos sistemą ir privalomąjį sveikatos draudimą.

1.6.  Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

                                             

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1.  Vadovauja Gyventojų aptarnavimo skyriaus veiklos vykdymui. Priima su Gyventojų aptarnavimo skyriaus veikla susijusius sprendimus.

2.2.  Rengia ir teikia siūlymus su Gyventojų aptarnavimo skyriaus veikla susijusiais klausimais.

2.3.  Vadovauja su Gyventojų aptarnavimo skyriaus veikla susijusios informacijos apdorojimui, dokumentų rengimui.

2.4.  Konsultuoja ir informuoja gyventojus apie TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą bei administracinių paslaugų teikimo tvarką, konsultuoja apie sveikatos draudimo ir paslaugų teikimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje tvarką:

2.4.1.  konsultuoja ir informuoja į TLK besikreipiančius asmenis;

2.4.2.  rengia gyventojams skirtą informacinę medžiagą TLK internetinei svetainei;

2.4.3.  rengia lankstinukus, atmintines, biuletenius;

2.4.4.  platina informacinę ir reklaminę medžiagą TLK lankytojams, bendruomenei per visuomenės sveikatos įstaigas, savivaldybių visuomenės sveikatos biurus, aukštojo mokslo įstaigas;

2.4.5.  rengia informaciją spausdinimui regioninėje spaudoje;

2.4.6.  rengia informaciją talpinimui TLK skelbimų lentose ir monitoriuje;

2.4.7.  organizuoja susitikimus su savivaldybių atstovais, Bendruomenių sveikatos tarybomis, visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, aukštojo mokslo įstaigomis;

2.4.8.  organizuoja informacijos susitikimams rengimą, atsakomybės ribose ją rengia.

2.5.        Atlieka TLK gautų gyventojų prašymų ir skundų analizę.

2.6.        Dalyvauja rengiant TLK veiklos ir visuomenės informavimo planų projektus ir šių planų įvykdymo ataskaitas.

2.7.        Dalyvauja rengiant vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kt.), reglamentuojančius TLK veiklos valdymą, atsakomybės ribose juos rengia. Dalyvauja vertinant, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulinant.

2.8.        Nagrinėja gaunamus raštus, pareiškimus bei skundus,  ir rengia atsakymų projektus.

2.9.        Analizuoja dokumentų, reglamentuojančių privalomąjį sveikatos draudimą, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų organizavimą, dantų protezavimo paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, teikimo tvarką, asmens duomenų teisinę apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, vykdant Gyventojų aptarnavimo skyriui pavestas funkcijas ir, esant reikalui, teikia siūlymus juos tobulinti.

2.10.        Kontroliuoja Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia pasiūlymus TLK direktoriui ir (ar) direktoriaus pavaduotojui dėl Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo bei nuobaudų skyrimo.

2.11.        Konsultuoja su Gyventojų aptarnavimo skyriaus veikla susijusiais klausimais.

2.12.        Valdo Gyventojų aptarnavimo skyriaus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

2.13.        Užtikrina tinkamą oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą Gyventojų aptarnavimo skyriuje.

2.14.        TLK direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui pavedus, atstovauja TLK santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais.

2.15.        Vykdo kitus su TLK ir Gyventojų aptarnavimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-04 11:21:54