_

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų;
1.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, ne mažesnę kaip penkerių metų vairuotojo darbo patirtį;
1.3. turėti vairuotojo pažymėjimą ir galiojančią medicininę pažymą, suteikiančius teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones;
1.4. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus privalomus norminius aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą, civilinę saugą, kelių eismo taisykles, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo nukentėjusiajam tvarką ir būdus, išmanyti lengvųjų automobilių eksploatavimo reikalavimus;  
1.5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
1.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. Užtikrina, kad Šiaulių teritorinėje ligonių kasoje (toliau – TLK) būtų tinkamai vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų saugą ir sveikatą darbe bei civilinę saugą, instruktuoja priimamus darbuotojus, kontroliuoja, kaip vykdomi darbų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai:
2.1.1. Organizuoja rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai vertinimą.
2.1.2. Organizuoja privalomus darbuotojų sveikatos tikrinimus.
2.1.3. Rengia darbuotojų saugos ir sveikatos vietinių (lokalinių) norminių dokumentų (darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijų, taisyklių, tvarkos aprašu, įsakymų ir pan.) projektus, o juos patvirtinus TLK direktoriui, kontroliuoja jų laikymąsi.
2.1.4. Vykdo darbuotojų instruktavimą ir konsultavimą darbų saugos, gaisrinės saugos klausimais.
2.1.5. Dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus, avarijas ir profesines ligas, analizuoja nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, incidentų bei avarijų aplinkybes ir priežastis, registruoja įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, kaupia kitus duomenis, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata darbe.
2.1.6. Kontroliuoja TLK priešgaisrinę būklę, vykdo priemones gaisrinės saugos reikalavimams užtikrinti.
2.1.7. Teikia informaciją TLK direktoriui, darbuotojams apie darbuotojų saugos ir sveikatos būklę ir darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi TLK.
Praneša TLK direktoriui (jam nesant – direktoriaus pavaduotojui) apie pastebėtus darbų saugos, gaisrinės saugos pažeidimus, direktoriui (jam nesant – direktoriaus pavaduotojui) pavedus, kompetencijos ribose imasi priemonių juos pašalinti.
2.1.8. Teikia siūlymus TLK direktoriui darbų saugos, gaisrinės saugos būklei TLK gerinti.
2.1.9. Vykdo kitas TLK direktoriaus pavestas funkcijas, susijusias su darbuotojų sauga ir sveikata.
2.1.10. Užtikrina, kad būtų tinkamai vykdomi teisės aktai, reglamentuojantys civilinę saugą TLK.
2.2. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos klausimais.
2.3. Vykdo ūkinę TLK veiklą:
2.3.1. Rūpinasi TLK vidaus patalpų ir inventoriaus būkle, organizuoja jų remontą, kontroliuoja jo eigą.
2.3.2. Prižiūri TLK patalpose esančių apšvietimo, apšildymo, vandentiekio ir kanalizacijos, apsaugos sistemų techninį stovį, rūpinasi jų tvarkingumu, organizuoja jų remontą, pasitelkiant specializuotas įmones.
2.3.3. Fiksuoja turimų apskaitos prietaisų (elektros, vandens ir kt. sunaudojimo) parodymus ir perduoda juos atitinkamoms įmonėms.
2.3.4.  Prižiūri TLK vidaus patalpų bei lauko teritorijos valymą.
2.3.5. Praneša TLK direktoriui (jam nesant – direktoriaus pavaduotojui) apie pastebėtus TLK patalpų, inventoriaus ir kito TLK turto apsaugos pažeidimus, kompetencijos ribose imasi priemonių juos pašalinti, teikia siūlymus apsaugai stiprinti.
2.3.6. Rūpinasi periodinės spaudos, skirtos tarnybiniam naudojimui, archyvavimu, sunaikinimu.
2.3.7. Vykdo TLK dokumentų bylų, skirtų archyvavimui, pristatymą į įrišimo paslaugas teikiančias įmones, parvežimą iš jų.
2.3.8. Esant reikalui, vykdo prekių iš įvairių įmonių, įstaigų ir organizacijų pristatymą į TLK.
2.4. Vairuoja TLK tarnybinius automobilius ir rūpinasi jų technine būkle, aprūpinimu kuru bei draudimu.
Imasi visų būtinų priemonių savo ir keleivių saugumui kelionės metu užtikrinti.
2.5. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais šiame pareigybės aprašyme numatytų funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.
2.6. Pagal kompetenciją nagrinėja gaunamus raštus, rengia atsakymų projektus.
2.7. Vykdo kitus su TLK ir Administravimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Administravimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-16 16:25:40