_

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. Turėti aukštąjį universitetinį teisės ar ekonomikos, ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

1.2. Turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį pagal turimą išsilavinimą bei ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį privalomojo sveikatos draudimo įgyvendinimo srityje;

1.3. Gebėti planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.4. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos apsaugą ir privalomąjį sveikatos draudimą;

1.5. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų valdymą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, asmens duomenų apsaugą ir mokėti taikyti juos praktikoje;

1.6. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS

Outlook, Internet Explorer.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

2.1. Vadovauja Administravimo skyriaus veiklos vykdymui. Priima su Administravimo skyriaus veikla susijusius sprendimus.

2.2. Rengia ir teikia siūlymus su Administravimo skyriaus veikla susijusiais klausimais.

2.3. Vadovauja su Administravimo skyriaus veikla susijusios informacijos apdorojimui, dokumentų rengimui.

2.4. Rengia vietinius (lokalinius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kita), reglamentuojančius TLK veiklos valdymą, vertina, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulina.

2.5. Organizuoja TLK veiklos planavimo dokumentų rengimą bei kontroliuoja jų vykdymą.

2.6. Užtikrina ligonių kasose formuojamos žmogiškųjų išteklių valdymo politikos nuostatų įgyvendinimą TLK bei kontroliuoja susijusių procesų vykdymą:

2.6.1. Organizuoja TLK struktūros derinimą su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

2.6.2. Rengia TLK pareigybių sąrašus.

2.6.3. Koordinuoja TLK pareigybių aprašymų rengimą.

2.6.4. Kartu su kitais TLK struktūriniais padaliniais atlieka TLK struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia TLK direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo.

2.6.5. Padeda TLK direktoriui formuoti TLK personalo skatinimo ir motyvavimo sistemą, mokymo prioritetus, rengia TLK personalo metinius mokymo planus, koordinuoja jų įgyvendinimą, rengia ataskaitas.

2.6.6. Organizuoja TLK valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimo procesą.

2.7. Prižiūri, kaip funkcionuoja kokybės vadybos sistema, ir nuolat ją tobulina. Rūpinasi, kad reguliariai būtų vertinami ir atnaujinami kokybės vadybos sistemos dokumentai, siekiant užtikrinti jų atitikimą standartų reikalavimams bei TLK veiklą reglamentuojantiems dokumentams.

2.8. Organizuoja TLK stebėtojų tarybos posėdžius. Atsakomybės ribose rengia informaciją TLK stebėtojų tarybai.

2.9. Konsultuoja su Administravimo skyriaus veikla susijusiais klausimais.

2.10. Valdo Administravimo skyriaus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

2.11. Užtikrina tinkamą oficialių dokumentų rengimą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir saugojimą Administravimo skyriuje.

2.12. TLK direktoriui pavedus, atstovauja TLK santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais.

2.13. Vykdo kitus su TLK ir Administravimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-27 09:00:59