_

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį teisės krypties išsilavinimą;

1.2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;

1.3. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.4. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisinę sąrangą, privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus, korupcijos prevenciją, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, teisės aktų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo bei apskaitos taisyklėmis;

1.5. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer. 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

2.1. Dalyvauja rengiant vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kita), reglamentuojančius TLK veiklos

valdymą, skyriaus vedėjui pavedus, juos rengia. Dalyvauja vertinant, kaip šie dokumentai vykdomi,

juos tobulinant.

2.2. Vertina TLK struktūrinių padalinių parengtus teisės aktų, sutarčių projektus juridinės technikos požiūriu bei jų atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, kitiems šalies ir ES teisės aktams, teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus.

2.3. Analizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių privalomojo sveikatos draudimo veiklą, praktinį taikymą, esant reikalui, teikia siūlymus juos tobulinti.

2.4. Dalyvauja rengiant sutarčių (įskaitant ir jų priedus) tarp TLK ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančių įstaigų projektus.

2.5. Rengia ieškinius dėl žalos privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims (Telšių, Mažeikių, Plungės, Radviliškio, Kelmės r. ir Rietavo savivaldybės) dėl kurių kaltės buvo padaryta žala apdraustojo sveikatai, kai nukentėjusiojo asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų.

2.6. Rengia ieškinius dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo draudžiamiesiems asmenims (Telšių, Mažeikių, Plungės, Radviliškio, Kelmės r. ir Rietavo savivaldybės), kai jie Lietuvoje, Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje neturėdami apdraustojo privalomuoju sveikatos draudimu statuso neteisėtai naudojosi iš PSDF biudžeto apmokamomis paslaugomis.

 2.7. Rengia pretenzijas draudimo bendrovėms dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo už nukentėjusiųjų asmenų gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose po eismo įvykio metu patirtų sužalojimų (Telšių, Mažeikių, Plungės, Radviliškio, Kelmės r. ir Rietavo savivaldybės).

2.8. Sudaro žalos PSDF biudžetui atlyginimo sutartis, kontroliuoja šių sutarčių vykdymą (Telšių, Mažeikių, Plungės, Radviliškio, Kelmės r. ir Rietavo savivaldybės).

2.9. Teisės aktų nustatyta tvarka išieško iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių PSDF biudžetui padarytą žalą.

2.10. TLK direktoriui įgaliojus:

2.10.1. įstatymų nustatytais pagrindais atstovauja privalomąjį sveikatos draudimą vykdančią instituciją šalies teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose ir prokuratūrose, naudojantis visomis įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis bei atstovaujamosios institucijos įgalinimais jos vardu atlieka visus procesinius veiksmus.

2.10.2. atstovauja TLK visų instancijų teismuose ir atlieka atstovaujamosios institucijos vardu visus procesinius veiksmus.

2.11. Vykdo korupcijos prevenciją TLK:

2.11.1. Organizuoja korupcijos prevencijos programų projektų ir jų pakeitimo projektų rengimą. Kontroliuoja korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planų vykdymą, rengia ataskaitas, teikia jas VLK.

2.11.2. Organizuoja korupcijos tikimybės vertinimą TLK veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, dalyvauja jį atliekant, rengia korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo aprašymą.

2.11.3. Analizuoja ir, jeigu reikia, suderinęs su TLK direktoriumi paviešina teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus.

2.11.4. Bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais TLK struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis ir jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę.

2.11.5. Teikia TLK direktoriui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės TLK veiklos srityje, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų.

2.11.6. Teikia informaciją valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams apie asmenis, dirbančius TLK, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais.

2.11.7. Atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu TLK susijusią veiklą.

2.12. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2.13. Nagrinėja gaunamus raštus, prašymus, skundus, rengia atsakymus.

2.14. TLK direktoriui pavedus, atstovauja TLK santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis. Bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais.

2.15. Vykdo kitus su TLK ir Administravimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, Administravimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-04 10:22:08