_

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

1.2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį;

1.3. Gebėti planuoti, organizuoti savo ir kuruojamų struktūrinių padalinių veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.4. Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos sveikatos sistemą, sveikatos draudimą ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą;

1.5. Išmanyti viešąjį administravimą, valstybės tarnybos specifiką ir darbo santykius, teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų valdymą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, asmens duomenų apsaugą;

1.6. Išmanyti Europos šalių sveikatos priežiūros sistemų organizavimo principus, būti susipažinęs su įvairiais sveikatos draudimo modeliais;

1.7. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

2.1. Laikinai nesant TLK direktoriaus, vykdo TLK direktoriaus funkcijas.

2.2. Organizuoja TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos priežiūros poreikių nustatymą ir vertinimą, atrankinius draudžiamųjų sveikatos būklės stebėjimus, analizuoja ir vertina duomenis apie TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklę, teikia išvadas bei siūlymus šiais klausimais TLK direktoriui, jo pavedimu TLK stebėtojų tarybai, savivaldybių administracijoms.

2.3. Koordinuoja draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu įskaitos tvarkymą.

2.4. Koordinuoja sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ) dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų bei su vaistinėmis dėl išlaidų kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensavimo projektų parengimą bei suderinimą.

2.5. Organizuoja ASPĮ teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto, kiekio, kokybės, prieinamumo ir tinkamumo, PSDF biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumo ir teisėtumo kontrolę, sveikatos priežiūros paslaugų struktūros, prieinamumo bei kokybės kitimo tendencijų analizę.

2.6. Koordinuoja ir teikia informaciją draudžiamiesiems apie iš PSDF kompensuojamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų teikimo tvarką ir sąlygas.

2.7. Sprendžia klausimus, susijusius su TLK kompetencijai priskirtų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimu sveikatos draudimo srityje.

2.8. Koordinuoja ir kontroliuoja TLK Gyventojų aptarnavimo, Kontrolės, Statistikos ir analizės, Sutarčių skyrių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitikimą veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.

2.9. Rengia ir teikia siūlymus su priskirtos srities veikla susijusiais klausimais.

2.10. TLK direktoriui pavedus, atstovauja TLK santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2.11. Nagrinėja gaunamus raštus, prašymus, skundus, rengia atsakymus.

2.12. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) nuostatų, VLK direktoriaus įsakymų, TLK nuostatų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei vienkartinius VLK vadovybės ir TLK direktoriaus pavedimus.


Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-07 09:57:05