_

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus privalomus teisės aktus, reglamentuojančius privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą, asmens duomenų apsaugą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą bei saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3. žinoti ligonių kasų veiklos sritis, darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles;

1.4. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus pagal savo kompetenciją, sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“, taip pat šiuolaikinėmis ryšių ir kitomis organizacinės technikos priemonėmis.

FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. Rengia sutarčių priedų projektus su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ) (vadovaujantis Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) direktoriaus įsakymu patvirtintu priedų prie Šiaulių TLK sutarčių su ASPĮ sąrašu), esant reikalui, juos tikslina.

2.2. Priima iš Telšių apskrities ASPĮ, teikiančių antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas ekonomines ataskaitas, sąskaitas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prevencines programas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų, tikrina jų pagrįstumą, nustatytais terminais parengia suvestines ir teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui.

2.3. Priima iš Klaipėdos TLK, Panevėžio TLK veiklos zonoms priklausančių ASPĮ ekonomines ataskaitas, sąskaitas už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prevencines programas TLK veiklos zonos gyventojams, finansuojamas iš PSDF biudžeto lėšų, tikrina jų pagrįstumą, nustatytais terminais parengia suvestines ir teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui.

2.4. Priima iš ASPĮ ekonomines ataskaitas, sąskaitas už suteiktas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, finansuojamas iš PSDF biudžeto lėšų, tikrina jų pagrįstumą, nustatytais terminais parengia suvestines ir teikia TLK Finansų ir apskaitos skyriui.

2.5. Atlieka Telšių apskrities ASPĮ, Klaipėdos TLK, Panevėžio TLK veiklos zonoms priklausančių ASPĮ, teikiančių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sutarčių vykdymo analizę ir kontrolę.

2.6. Priima iš Telšių apskrities ASPĮ ekonomines ataskaitas, sąskaitas už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, finansuojamas iš PSDF biudžeto lėšų, suteiktas Europos sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių narių bei Šveicarijos Konfederacijos apdraustiesiems, tikrina jų pagrįstumą.

2.7. Kiekvieną mėnesį atlieka ASPĮ pateiktų ekonominių ataskaitų duomenų palyginamąją analizę su informacinės bazės duomenimis. Esant reikalui, derina suteiktų paslaugų apimtis su ASPĮ.

2.8. Atlieka ligonių skaičiaus ir lėšų panaudojimo už suteiktas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas analizę pagal ASPĮ, analizės išvadas teikia Sutarčių skyriaus vedėjui.

2.9. Konsultuoja ASPĮ dėl ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo, Europos sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalių narių bei Šveicarijos Konfederacijos apdraustiesiems Lietuvoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo tvarkos.

2.10. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, pasitarimuose nagrinėjant asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo, ASPĮ sutartinių įsipareigojimų vykdymo klausimus.

2.11. Dalyvauja rengiant medžiagą TLK Stebėtojų tarybos posėdžiams, TLK interneto svetainei, TLK administracijos pasitarimams.

2.12. Vykdo kitus su TLK ir Sutarčių skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio TLK direktoriaus, TLK direktoriaus pavaduotojo, Sutarčių skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK tikslai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-25 14:01:53