Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS (2011-12-05) Nr. ST-3

2011 m gruodžio 5 d. Nr. ST-3

Šiauliai

Posėdis įvyko 2011-11-29, posėdžio pradžia 11.00 val., posėdžio pabaiga 13.30 val.

Posėdžio pirmininkė - Aurelija Rapševičienė.

Posėdžio sekretorė - Regina Leonavičiūtė.

Dalyvauja: dalyvių sąrašas pridedamas, posėdyje dalyvavo 12 komisijos narių, kvorumas buvo.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2011 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdymo.

2. Dėl 2012 metų sutarčių su ASPĮ ir vaistinėmis sudarymo (ASPĮ ir vaistinių pateiktų prašymų ir planuojamo kompensuoti savivaldybės stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų paslaugų masto pristatymas ir aptarimas).

3. Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo problemų ir aktualijų Joniškio bei Radviliškio rajonų savivaldybėse (informaciją pristato stebėtojų tarybos nariai - Joniškio bei Radviliškio rajonų savivaldybių tarybų nariai).

4. Dėl savivaldybės, esančios TLK teritorijoje, tarybos nario - visuomenės atstovo - rinkimų į TLK taikinimo komisiją.

1. SVARSTYTA. 2011 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimas, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdymas.

Pranešėjas - TLK direktorius R. Mažeika informavo apie PSDF biudžeto lėšų pagal atskirus straipsnius panaudojimą, suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis pagal paslaugų rūšis ir savivaldybes, lėšų, skirtų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui, panaudojimą, informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą, brangių tyrimų ir procedūrų balo vertes, prisirašiusių prie ASPĮ asmenų pokytį pagal savivaldybes (įvertinus išvykimo iš Lietuvos deklaravimą), lėšų, skirtų sveikatos programų paslaugoms apmokėti, panaudojimą, dantų protezavimo eilių pokyčius, GMP paslaugų teikimo aktualijas, laukiamas 2011 m. PSDF biudžeto vykdymo prognozes (informacija pridedama).

Apie ambulatorinės reabilitacijos paslaugų augimą, pacientų priemokas, kreipiantis su siuntimu pas konsultantus privačiose gydymo įstaigose kalbėjo A. Rapševičienė, B. M. Paplauskienė, M. Jurčius, I. Macijauskienė (pažymėjo, kad informavimo priemonėse skatinama naudotis ambulatorine reabilitacija, privačiose gydymo įstaigose reikalaujama primokėti už gydytojo konsultanto paslaugas), V. Griškova (pažymėjo, kad primokėti pacientai gali už papildomas paslaugas, tačiau už tai, ką kompensuoja TLK, priemokų neturi būti, piliečiai gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo), R. Mažeika (informavo apie TLK specialistų dalyvavimą „karštosiose linijose", kada atsakinėjama į piliečių telefonu pateiktus paklausimus, paragino savivaldybių atstovus inicijuoti tokias „karštąsias linijas" ir rajonuose, kur dalyvautų TLK specialistai).

Pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų dėl PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdymo nebuvo pateikta.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

2. SVARSTYTA. 2012 metų sutarčių su ASPĮ ir vaistinėmis sudarymas (ASPĮ ir vaistinių pateiktų prašymų ir planuojamo kompensuoti savivaldybės stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų

paslaugų masto pristatymas ir aptarimas).

Pranešėjas - TLK direktorius R. Mažeika pateikė informaciją apie ASPĮ, pageidaujančias sudaryti ar papildyti sutartis su TLK 2012 metams, 2009 m. gruodžio 18 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-1051 nuostatas, kuriomis vadovaujamasi sudarant sutartis su naujais paslaugų teikėjais ar dėl papildomų paslaugų, pristatė planuojamą kompensuoti paslaugų mąstą 2012 metams (informacija pridedama).

Apie paslaugų prieinamumo aktualijas, registravimo į eilę pas gydytojus konsultantus nuostatų laikymąsi kalbėjo B. M. Paplauskienė, A. Rapševičienė, K. Auruškevičienė, J. Rekašius, I. Macijauskienė, V. Griškova.

TLK direktorius įsipareigojo suorganizuoti šeimos gydytojų ir gydytojų specialistų, pas kuriuos yra ilgos laukimo eilės, turinčių dispanserizuotų ligonių, susitikimą paslaugų prieinamumo problemoms aptarti.

TLK direktorius R. Mažeika informavo apie pasikeitimus ir veiksmus, kurie vyksta organizuojant GMP paslaugų teikimą 2012 m., pristatė 2011-11-09 TLK ir ASPĮ vadovų susitikimo nutarimus. Apie GMP paslaugų teikimo pasikeitimų būtinybę, naudą kalbėjo M. Jurčius.

Rekomendacijų, pastabų dėl planuojamo kompensuoti savivaldybių stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų paslaugų masto pateikta nebuvo.

NUTARTA. Siūlyti TLK, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1051 „Dėl teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo", išnagrinėti ASPĮ, pageidaujančių sudaryti ar papildyti sutartis su TLK 2012 metams, prašymus ir, atsižvelgiant į TLK skirto PSDF biudžeto galimybes, priimti motyvuotus sprendimus dėl sutarčių sudarymo 2012 metams. Sekančiame TLK stebėtojų tarybos posėdyje pateikti stebėtojų tarybos nariams informaciją apie pasirašytas sutartis 2012 metams.

3. SVARSTYTA. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo problemos ir aktualijos Joniškio bei Radviliškio rajonų savivaldybėse.

N. Boruta pateikė informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimo problemas ir aktualijas Joniškio r. savivaldybėje (informacija pridedama).

A. Juodis nurodė šias sveikatos priežiūros paslaugų teikimo problemas ir aktualijas Radviliškio r. savivaldybėje:

- prastas ambulatorinės reabilitacijos, rentgenologo (siūlo naudoti elektronentgenologą) paslaugų prieinamumas kaimo gyventojams,

- lėšų mažėjimas dėl prisirašiusiųjų skaičiaus mažėjimo PSPC,

- gydytojų trūkumas.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

4. SVARSTYTA. Savivaldybės, esančios TLK teritorijoje, tarybos nario - visuomenės atstovo - rinkimai į TLK taikinimo komisiją.

A. Rapševičienė, stebėtojų tarybos pirmininkė trumpai pristatė visas kandidatūras (informacija pridedama). Stebėtojų tarybos nariai taip pat pateikė informaciją apie deleguotą atstovą.

Balsavime dalyvavo 9 stebėtojų tarybos nariai (I. Macijauskienė, M. Jurčius, N. Boruta balsavime nedalyvavo, kadangi dėl svarbių priežasčių turėjo išvykti, tačiau kvorumas buvo). Balsuota už kiekvieną kandidatą atskirai:

E. Mockuvienė - 1 „už", 8 „susilaikė",

M. Urmonas - 1 „už", 8 „susilaikė",

I. Sirusienė - 9 „susilaikė",

D. Jurgaitis - 9 „susilaikė",

A. Jencienė - 1 „už", 8 „susilaikė",

V. Vitkauskienė - 1 „už", 8 „susilaikė",

A. Pečiulis - 5 „už", 4 „susilaikė",

K. Bartkevičius - 9 „susilaikė".

Daugiausia balsų (5 „už") surinko kandidatas A. Pečiulis.

NUTARTA. A. Pečiulį skirti Šiaulių TLK taikinimo komisijos nariu.

Pirmininkė                                                                 A. Rapševičienė

Sekretorė                                                                 R. Leonavičiūtė


Paskutinis atnaujinimas: 2012-05-07 15:51:12
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas