Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


2014 M. GRUODŽIO 1 D. PROTOKOLAS NR. ST-3

Posėdis įvyko 2014-11-26, posėdžio pradžia 11.00 val., posėdžio pabaiga 12.35 val.

            Posėdžio pirmininkas – Povilas Karvelis.

            Posėdžio sekretorė – Regina Leonavičiūtė.                           

Dalyvauja: dalyvių sąrašas pridedamas (2 lapai), posėdyje dalyvavo 10 stebėtojų tarybos narių, kvorumas buvo.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2014 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis vykdymo.

2. Dėl 2015 metų sutarčių su ASPĮ ir vaistinėmis sudarymo (ASPĮ ir vaistinių pateiktų prašymų ir numatomo kompensuojamųjų paslaugų masto pristatymas ir aptarimas).

3. Dėl Taikinimo komisijos rinkimų.

 

Pradėjęs posėdį stebėtojų tarybos pirmininkas stebėtojų tarybos narius informavo apie tai, kad yra pasikeitimų Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos darbo reglamente, todėl  Regina Leonavičiūtė supažindino stebėtojų tarybos narius (žodžiu ir pasirašytinai) su Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos darbo reglamentu, patvirtintu Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) direktoriaus 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-98 (TLK direktoriaus 2014 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-210 redakcija).

1. SVARSTYTA. 2014 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimas, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis vykdymas.

Pranešėjas – TLK direktorius Remigijus Mažeika informavo apie PSDF biudžeto lėšų pagal atskirus straipsnius panaudojimą ir stacionarinių ASPĮ finansinius rezultatus (iš PSDF biudžeto lėšų) per 2014 m. I-III ketv., Šiaulių TLK veiklos zonos gyventojams suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų (ASPP) apimtis pagal paslaugų rūšis ir savivaldybes, atkreipdamas dėmesį į gimdymo atvejų skaičių VšĮ Regioninė Radviliškio ligoninė (per 9 šių metų mėn. -195 atvejai), sąnarių endoprotezavimo paslaugų apimtis VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė (šioje įstaigoje pacientams sąnarių endoprotezavimo operacijos tenka laukti išskirtinai ilgai - apie 3 m.), hemodializių skaičių VšĮ Pakruojo ligoninė (šioje įstaigoje hemodializių skaičius 1000 prisirašiusių beveik 2 kartus didesnis nei Lietuvos vidurkis ir siekia 122 atv./1000 prisirašiusių). Informavo apie stacionarinių ir specializuotų ASPP apmokėjimo analizės rezultatus 2014 m. I-III ketv., sveikatos programų vykdymą ir prognozės rezultatus, brangiųjų tyrimų ir procedūrų balo vertes, dantų protezavimo eilių pokyčius (per I-III šių metų ketv. į laukiančiųjų eilę įrašyta naujų 3529 daugiau nei suprotezuota, įvertinus išmokėtas kompensacijas, bei išbrauktus iš sąrašų) bei eilių didėjimo priežastis: sensta visuomenė, gyventojai dantų protezavimo paslaugų poreikį skaido į dalis – t.y. atlikus dalį paslaugų, vėl stoja į eilę.

Direktorius informavo apie lėšų, skirtų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui, bei kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms (toliau – MPP) kompensuoti, panaudojimą (informacija, kurią pristatė TLK direktorius, pridedama prie posėdžio protokolo).  

Vitalija Griškova, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK) atstovė, informavo apie tai, kad ieškoma galimybių tobulinti PSDF biudžeto formavimą, - t.y. siūloma dalį farmacinių kompanijų grąžinamų lėšų skirti vaistų ir MPP kompensavimui, bei mano, kad tikslinga peržiūrėti lėšų, skirtų kompensuojamiesiems vaistams ir MPP kompensuoti, skirstymo teritorinėms ligonių kasoms formulę.

TLK direktorius informavo apie TLK atliekamą rizikos vertinimu pagrįstą kompensuojamųjų

vaistų ir MPP išrašymo analizę (sudaroma ASPĮ reitingų eilė, informacija skelbiama TLK interneto svetainėje). Paminėjo, kad šiuo metu atliekama vaikų gydymo antibiotikais analizė, kurios rezultatus TLK pristatys sekančiame stebėtojų tarybos posėdyje.

Direktorius taip pat informavo apie iš PSDF apmokamas naujas paslaugas:

- nuo 2014-01-01 mokama už pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros gerų darbo rezultatų rodiklį – vaikų dantų profilaktinių tikrinimų intensyvumą.

- nuo 2014-07-01 Telšių apskrityje pradėta vykdyti Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa.

- nuo 2014-07-01 mokama už GMP gerų darbo rezultatų rodiklį – GMP operatyvumo rodiklį, kuris nustatomas atsižvelgiant į laiką nuo skubaus GMP iškvietimo (skambučio priėmimo GMP dispečerinėje) iki pagalbos teikimo pradžios.

- nuo 2014-11-01 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros skatinamosiosios paslaugos papildytos naujomis paslaugomis:

a) gydytojo psichiatro/psichikos sveikatos slaugytojo vizitai į namus pas neįgalius pacientus;

b) gydytojo odontologo ir gydytojo odontologo padėjėjo moksleivio paruošimo mokyklai paslauga;

c) tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 m. vaikams ir rizikos grupių vaikams.

- nuo 2014-11-01 įsigaliojo Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašas ir  ASPP klasifikatorius papildytas ambulatorinėmis antrinio ir tretinio lygio konsultacijų paslaugų kodais ilgalaikiam pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės  stebėjimui.

- nuo 2014 m. mokama už stacionarines klasterines paslaugas: insulto gydymo, kai taikoma trombolizė ar invazinė trombektomija, ir miokardo infarkto (kai yra ST segmento pakilimas) gydymo, kai atliekamas širdies vainikinių kraujagyslių stentavimas.

- nuo 2014-07-01 mokama už suteiktas  Dienos stacionaro paslaugas  - Vaikų ligos  (paslaugos kodas 3253).

Stebėtojų tarybos narės Nijolė Bartkevičienė, Irena Macijauskienė domėjosi apie 2014 m. papildomai iš PSDF biudžeto rezervo numatytų skirti lėšų asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų sumažintai kainų balo vertei iš dalies kompensuoti paskirstymą. Laima Vaičiulienė, Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) atstovė, Vitalija Griškova, VLK atstovė, informavo, kad  kol kas sprendimai dar nepriimti.

Stebėtojų tarybos nariai TLK nepateikė pastabų ir pasiūlymų dėl 2014 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdymo.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

2. SVARSTYTA. 2015 metų sutarčių su ASPĮ ir vaistinėmis sudarymo (ASPĮ ir vaistinių pateiktų prašymų ir numatomo kompensuojamųjų paslaugų masto pristatymas ir aptarimas).                   Pranešėjas – TLK direktorius Remigijus Mažeika informavo apie ASPĮ iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo dokumentus bei paslaugų planavimo principus, apie pasikeitimus, palyginti su 2014 m., pateikė informaciją apie 2015 m. planuojamą paslaugų mastą.  Informavo apie 2014 m. sudarytas sutartis bei pristatė  naujų ASPĮ, pageidaujančių sudaryti sutartį 2015 m. dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, sąrašą (detalizuotą pagal paslaugų rūšis). Informavo apie  ASPĮ, pageidaujančias sudaryti sutartis dėl naujų ASP paslaugų (103 ASPĮ pateikė prašymus sudaryti sutartis dėl paslaugų, kurios 2014 m. nebuvo apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų,  už 3,85 mln. balų sumą).

TLK direktorius detaliau informavo apie situaciją dėl magnetinio rezonanso tomografijos paslaugų VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje bei dienos stacionaro vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namuose:

- VšĮ Regioninė Telšių ligoninė 2014 m. lapkričio 12 d. raštu Nr. V3-1409 (1.11) informavo TLK, kad 2015 m. II ketvirtį planuoja pirkti branduolinio magnetinio rezonanso aparatą ir prašo rasti galimybę apmokėti nuo 2015 m. spalio 1 d. planuojamas pradėti teikti magnetinio rezonanso tomografijos (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) paslaugas. Magnetinio rezonanso tomografijos (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) vartojimo rodiklis 1000-iui prisirašiusių gyventojų šalyje sudaro 20,7, o TLK vidurkis - 19,4. Kadangi TLK vartojimo rodiklis tik 5,9 proc. mažesnis už šalies vidurkį, TLK sudaryti 2015 m. sutartį su VšĮ Regionine Telšių ligonine dėl magnetinio rezonanso tomografijos (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) neturės juridinio pagrindo.

LR Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“  15, 15.3 punktai reglamentuoja, kad šio nutarimo 14 punkte nurodyti kriterijai gali būti netaikomi paslaugoms, kurioms teikti ir (ar) plėtoti skiriamos papildomos PSDF biudžeto ar Europos Sąjungos lėšos. Kadangi branduolinio magnetinio rezonanso aparatas planuojamas pirkti skiriant lėšas iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos kartu su Telšių r. savivaldybės ir VšĮ Regioninės Telšių ligoninės lėšomis, TLK galėtų sudaryti 2015 m. sutartį su VšĮ Regionine Telšių ligonine dėl magnetinio rezonanso tomografijos (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) tik tuo atveju, jei sutartinių metų pradžioje šių paslaugų teikimui būtų numatytos papildomos PSDF biudžeto lėšos.

- Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio lygio ambulatorinių paslaugų vartojimo rodiklis 1000-iui prisirašiusių gyventojų šalyje sudaro 49,1, o Šiaulių m. savivaldybėje -  133,4. Kadangi Šiaulių m. savivaldybės vartojimo rodiklis 171,5 proc. viršija šalies vidurkį, TLK sudaryti 2015 m. sutartį su Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namais dėl vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaro paslaugų teikimo neturi juridinio pagrindo.

Laima Vaičiulienė, SAM atstovė, Vitalija Griškova, VLK atstovė, informavo apie tai, kad rengiamas LR Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ tikslinimo projektas, todėl informaciją šiais klausimais paprašė SAM pateikti kuo skubiau.  

Informacija, kurią pristatė TLK direktorius, pridedama prie posėdžio protokolo.

Rekomendacijų, pastabų dėl 2015 metais kompensuotino asmens sveikatos priežiūros paslaugų masto stebėtojų tarybos nariai nepateikė.

NUTARTA. Siūlyti TLK sutartis su ASPĮ pasirašyti vadovaujantis teisės aktais.

3. SVARSTYTA. Taikinimo komisijos rinkimai.

Povilas Karvelis, Stebėtojų tarybos pirmininkas, priminė taikinimo komisijos sudarymo tvarką, informavo apie pasiūlytus kandidatus (informacija pridedama), trumpai pristatė kandidatūras, paprašė stebėtojų tarybos narių siūlyti kandidatūras ir pasisakyti dėl siūlomų kandidatų.

Renkant TLK taikinimo komisijos narį iš pasiūlytų TLK veiklos zonos savivaldybės tarybos

narių,  buvo pasiūlyti:

- Arūnas Teišerskis (stebėtojų tarybos narė Zita Loseva, Kelmės savivaldybės atstovė, plačiau pristatė Arūną Teišerskį);  

- Alvydas Žuvininkas (stebėtojų tarybos narys Povilas Karvelis, Pakruojo r. savivaldybės atstovas, plačiau pristatė Alvydą Žuvininką);

- Aušra Jencienė  (stebėtojų tarybos narys Aloyzas Juodis, Radviliškio r. savivaldybės atstovas, plačiau pristatė Aušrą Jencienę);

- Vytautas Blažaitis (stebėtojų tarybos narys Jonas Rekašius, Rietavo savivaldybės atstovas, plačiau pristatė Vytautą Blažaitį);

- Elena Mockuvienė.

Vyko diskusijos. Povilas Karvelis, Stebėtojų tarybos pirmininkas, kvietė balsuoti už kiekvieną šią pasiūlytą kandidatūrą atskirai.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

Arūnas Teišerskis - „už“- 5;   „prieš“- 0;  „susilaikė“- 5.

Alvydas Žuvininkas - „už“-  2;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 8.

Aušra Jencienė - „už“-  1;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 9.

Vytautas Blažaitis  - „už“-  2;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 8.

Elena Mockuvienė - „už“-  0;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 10.    

           

Renkant TLK taikinimo komisijos narį iš pasiūlytų TLK veiklos zonos ASPĮ atstovų,  buvo pasiūlyti:

- Žibutė Juknienė (stebėtojų tarybos narys Povilas Karvelis, Pakruojo r. savivaldybės atstovas, plačiau pristatė Žibutę Juknienę);

- Vladislava Keršulienė (stebėtojų tarybos narys Aloyzas Juodis, Radviliškio r. savivaldybės atstovas, plačiau pristatė Vladislavą Keršulienę).

Vyko diskusijos. Povilas Karvelis, Stebėtojų tarybos pirmininkas, kvietė balsuoti už kiekvieną šią pasiūlytą kandidatūrą atskirai.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

Žibutė Juknienė - „už“- 9;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 1.

Vladislava Keršulienė - „už“-  1;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 9.

 

Renkant TLK taikinimo komisijos narį iš pasiūlytų TLK veiklos zonos pacientų asociacijų atstovų,  buvo pasiūlyti:

- Zofija Valatkienė (stebėtojų tarybos narė Irena Macijauskienė, Mažeikių r. savivaldybės atstovė, plačiau pristatė Zofiją Valatkienę);

- Antanas Kvietkauskas.

Vyko diskusijos. Povilas Karvelis, Stebėtojų tarybos pirmininkas, kvietė balsuoti už kiekvieną šią pasiūlytą kandidatūrą atskirai.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

Zofija Valatkienė - „už“- 4;  „prieš“- 0; „susilaikė“- 6.

Antanas Kvietkauskas - „už“-  6;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 4.

TLK direktorius kandidatu į taikinimo komisiją Vitaliją Grušienę, Administravimo skyriaus

vyr. specialistę.

Stebėtojų tarybos nariai vienbalsiai pritarė Vitalijos Grušienės kandidatūrai.

NUTARTA. TLK taikinimo komisijos nariais išrinkti:

Arūną Teišerskį, Kelmės r. savivaldybės tarybos narį,

Žibutę Juknienę, VšĮ Pakruojo ligoninė vyr. gydytojo pavaduotoją gydymui,

Antaną Kvietkauską, Šiaulių krašto žmonių, sergančių cukriniu diabetu, klubo „Lemtis“ pirmininką,

Vitaliją Grušienę, TLK Administravimo skyriaus vyr. specialistę.

 

Pirmininkas                                                         P. Karvelis

Sekretorė                                                           R. Leonavičiūtė


Paskutinis atnaujinimas: 2014-12-08 09:05:18
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas