Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


2013 M. LAPKRIČIO 28 D. PROTOKOLAS NR. ST-3

Posėdis įvyko 2013-11-21, posėdžio pradžia 11.00 val., posėdžio pabaiga 12.30 val.

            Posėdžio pirmininkė – Aurelija Rapševičienė.

            Posėdžio sekretorė – Regina Leonavičiūtė.               

            Dalyvauja: dalyvių sąrašas pridedamas, posėdyje dalyvavo 7 stebėtojų tarybos nariai, kvorumas buvo.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2013 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdymo.

2. Dėl 2014 metų sutarčių su ASPĮ ir vaistinėmis sudarymo (ASPĮ ir vaistinių pateiktų prašymų ir planuojamo kompensuoti savivaldybės stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų paslaugų masto pristatymas ir aptarimas).

3. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. 2013 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimas, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdymas.

Pranešėjas – TLK direktorius R. Mažeika informavo apie PSDF biudžeto lėšų pagal atskirus straipsnius panaudojimą per 2013 m. I-III ketv., Šiaulių TLK veiklos zonos gyventojams suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų (ASPP) apimtis pagal paslaugų rūšis ir savivaldybes. Supažindino su stebėjimo, priėmimo – skubios pagalbos, dienos chirurgijos, Šiaulių TLK rajono lygmens ASPĮ dienos stacionaro terapijos paslaugų  ir ambulatorinių konsultacinių paslaugų dinamika 2012-2013 m. I-III ketv., atkreipė dėmesį į gimdymo atvejų sumažėjimą VšĮ Regioninė Radviliškio ligoninė, sąnarių endoprotezavimo paslaugų mažėjimą VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė. Informavo apie stacionarinių ir specializuotų ASPP apmokėjimo analizės rezultatus 2013 m. I-III ketv., ASPĮ finansinius rezultatus, skatinamųjų, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyvios pagalbos paslaugų vykdymą, sveikatos programų vykdymo prognozės rezultatus, lėšų, skirtų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui, bei kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti panaudojimą, brangiųjų tyrimų ir procedūrų balo vertes, dantų protezavimo eilių pokyčius.

Informacija, kurią pristatė TLK direktorius, pridedama prie posėdžio protokolo.   

TLK direktorius R. Mažeika taip pat informavo apie pasikeitimus, kurie įvyko organizuojant GMP paslaugų teikimą TLK veiklos zonoje 2013 m.: gegužės mėn. visos Šiaulių apskrities rajonų savivaldybėse buvusios dispečerinės panaikintos ir visi skambučiai priimami centrinėje dispečerinėje, esančioje Šiaulių mieste, nuo spalio 1 d. centralizuotas iškvietimų valdymas Mažeikių r. savivaldybėje, o nuo lapkričio 1 d. - ir  Telšių r., Plungės r. bei Rietavo savivaldybėse, apie Šiaulių TLK, VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centro, UAB „Ortogida“  ginčų dėl sutarčių 2013 m. sudarymo rezultatus.

TLK direktorius atsakė į stebėtojų tarybos narių užduotus klausimus dėl ambulatorinių konsultacinių paslaugų mažėjimo kai kuriose gydymo įstaigose, nepaisant didėjančių eilių pas gydytojus konsultantus (A. Rapševičienė, P. Karvelis), dėl papildomo mokėjimo už paslaugas (M. B. Paplauskienė, A. Rapševičienė) – informavo apie TLK Kontrolės skyriaus darbuotojų atliekamą neplaninį patikrinimą dėl ASPP laukimo eilių registravimo ASPĮ, sudariusiose sutartis su TLK (atliekamas vadovaujantis 2013 m. lapkričio 7 d. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus įsakymu Nr. 1K-248), apie patobulintą 2014 metams sutarties su ASPĮ tekstą dėl pacientų ištyrimo, apie tai, kad TLK kreipėsi į gydymo įstaigas ir paprašė informuoti, kai ASPĮ pabaigia ambulatorinėms konsultacinėms paslaugoms sutartyje numatytas lėšas (tuo atveju ASPĮ gali teikti mokamas paslaugas), paprašė paraginti pacientus kreiptis į TLK, kai gydymo įstaigos be pagrindo reikalauja susimokėti už suteiktas paslaugas.

Stebėtojų tarybos nariai TLK nepateikė pastabų ir pasiūlymų dėl 2013 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdymo.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

2. SVARSTYTA. 2014 metų sutarčių su ASPĮ ir vaistinėmis sudarymas (ASPĮ ir vaistinių pateiktų prašymų ir planuojamo kompensuoti savivaldybės stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų paslaugų masto pristatymas ir aptarimas).

Pranešėjas – TLK direktorius R. Mažeika informavo apie ASPĮ iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo dokumentus, naujus sutarčių tekstus, pateikė informaciją apie 2014 m. planuojamą stacionarinių, ambulatorinių, brangių tyrimų ir procedūrų, dienos chirurgijos paslaugų kiekius.

Informavo apie naujas ASPĮ, pageidaujančias sudaryti sutartis su TLK 2014 metams, apie Šiaulių TLK veiklos zonos ASPĮ, pageidaujančias sudaryti sutartis dėl naujų ASP paslaugų.

Informacija, kurią pristatė TLK direktorius, pridedama prie posėdžio protokolo.

V. Griškova, VLK atstovė, informavo, kad klausimas dėl sutarčių 2014 metams sudarymo su naujais paslaugų teikėjais ar dėl naujų paslaugų numatytas nagrinėti Privalomojo sveikatos draudimo taryboje.

TLK direktorius informavo, kad Privalomojo sveikatos draudimo tarybos sprendimą šiuo klausimu praneš stebėtojų tarybos nariams.   

Rekomendacijų, pastabų dėl 2014 metais kompensuotinų stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų masto pateikta nebuvo.

NUTARTA. Siūlyti TLK sutartis su ASPĮ pasirašyti vadovaujantis teisės aktais. Kitame TLK stebėtojų tarybos posėdyje informuoti stebėtojų tarybos narius apie 2014 metams pasirašytas sutartis.

3. SVARSTYTA. Kiti klausimai.

Stebėtojų tarybos nariai 2013 m. balandžio 30 d. posėdžio metu diskutavo apie tai, kad gal tikslinga stebėtojų tarybos vardu kreiptis į VLK ir Sveikatos apsaugos ministeriją ir teikti siūlymus dėl medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti skirtų lėšų  racionalesnio naudojimo.

Stebėtojų tarybos nariai buvo sutarę, kad B. M. Paplauskienė ir A. Rapševičienė detaliau panagrinės šį klausimą ir savo siūlymus (jei bus) pateiks stebėtojų tarybos nariams susipažinti.

B. M. Paplauskienė ir A. Rapševičienė pasiūlė, esant galimybei, plėsti ambulatorinės reabilitacijos apimtis.

TLK direktorius informavo stebėtojų tarybos narius apie nuo 2013 m. spalio 25 d. įsigaliojusias Europos Sąjungos (ES) direktyvos nuostatas, perkeltas į mūsų šalies nacionalinę teisę, kurios suteikia daugiau galimybių LR piliečiams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, gydytis ES, o šių šalių piliečiams – naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis mūsų šalyje -  t.y. nuo spalio 25 d. LR piliečiai gali vykti į ES valstybes, o jose gavę reikiamas medicinos paslaugas ir grįžę į Lietuvą, gali kreiptis į  teritorines ligonių kasas, kad jiems būtų kompensuotos patirtos išlaidos iš PSDF. Nurodė, kad  informacija išvykstantiems ir kompensacijos siekiantiems pacientams  skelbiama naujai sukurtame tarpvalstybinės sveikatos priežiūros kontaktinių centrų (NKC) tinkle. Toks centras veikia ir Lietuvoje, - jo  interneto svetainės adresas www.lncp.lt (logotipai patalpinti ligonių kasų interneto svetainėse).

V. Griškova atsakė į I. Macijauskienės klausimą, ar bus skirta lėšų GMP dispečerinių reorganizavimo išlaidoms padengti – dokumentai parengti, laukiama LR Vyriausybės sprendimo. Taip pat į P. Karvelio klausimą dėl tolimesnių veiksmų, Konstituciniam teismui paskelbus išvadą dėl 2009 m. vykdytos ASPĮ ir paslaugų restruktūrizacijos – sprendimų dar nėra.

NUTARTA. Nutarimas šiais klausimais nebuvo priimtas.


Paskutinis atnaujinimas: 2013-11-29 16:49:35
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas