Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


2011m. liepos 5d. protokolas Nr.ST-2
 

ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS
STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2011 m. liepos 5 d. Nr. ST-2
Šiauliai

 

                      Posėdis įvyko 2011-06-29 11.00 val.
                      Posėdžio pirmininkė - Aurelija Rapševičienė, stebėtojų tarybos pirmininkė.
                      Posėdžio sekretorė - Regina Leonavičiūtė, TLK Administravimo skyriaus vedėja.

Dalyvauja: Stebėtojų tarybos nariai: Vilija Bačionienė, Aloyzas Juodis, Mindaugas Jurčius, Vitalija Griškova, Alma Monkauskaitė, Birutė Marija Paplauskienė, VLK darbuotojai: Irena Džiužaitė, Kęstutis Miškinis, TLK darbuotojai: Remigijus Mažeika, TLK direktorius, Paulius Rumbutis, direktoriaus pavaduotojas, Virginija Lubytė, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja - vyr. buhalterė, Dalia Miniauskienė, Analizės skyriaus vedėja, Jovita Atkočaitienė, Kontrolės ir ekspertizės skyriaus vyr. specialistė (dalyvavusių sąrašas pridedamas).

  

   DARBOTVARKĖ:

   1. Organizaciniai klausimai - naujų Šiaulių TLK stebėtojų tarybos narių pristatymas, taikinimo komisijos nario rinkimai.

   2. Dėl 2010 metų Šiaulių TLK veiklos ataskaitos.

   3. Dėl 2009, 2010 metų Lietuvos gyventojų nuomonės apie Lietuvos privalomojo sveikatos draudimo sistemą, ligonių kasų ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą tyrimo rezultatų.

   4. Dėl 2010 metų Valstybinės ligonių kasos prie SAM ir teritorinių ligonių kasų lankytojų apklausos rezultatų.

   5. Dėl Šiaulių m. moterų apklausos apie prevencines programas apklausos rezultatų.

   6. Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo problemų ir aktualijų Kelmės bei Plungės rajonų savivaldybėse.

 

   1. SVARSTYTA. Organizaciniai klausimai - naujų Šiaulių TLK stebėtojų tarybos narių pristatymas, taikinimo komisijos nario rinkimai.

   R. Mažeika, TLK direktorius, pristatė į posėdį atvykusius naujus narius.

   Taikinimo komisijos narys A. Martusevičius nebėra Plungės savivaldybės tarybos narys, todėl vadovaujantis Šiaulių TLK stebėtojų tarybos darbo reglamento VIII skyriaus nuostatomis būtina išrinkti naują narį į Šiaulių TLK taikinimo komisiją.

   A. Rapševičienė, stebėtojų tarybos pirmininkė, pasiūlė kreiptis į savivaldybių tarybas su prašymu deleguoti tarybos narį - kandidatą į Šiaulių TLK taikinimo komisiją. Kitų pasiūlymų, prieštaravimų nebuvo.

   Balsuota dėl pasiūlymo.

   Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

   V. Bačionienė - už;
   M. Jurčius - už,
   V. Griškova - už,
   A. Juodis - už,
   A. Monkauskaitė - už,
   B. M. Paplauskienė - už,
   A. Rapševičienė - už.

   NUTARTA. Kreiptis į savivaldybių tarybas su prašymu deleguoti tarybos narį - kandidatą į Šiaulių TLK taikinimo komisiją.

   2. SVARSTYTA. Dėl 2010 metų Šiaulių TLK veiklos ataskaitos.

   Pranešėjas - TLK direktorius R. Mažeika pristatė 2010 m. Šiaulių TLK veiklos ataskaitą (pranešimas ir finansinė informacija pridedama).

   TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai dar neparengti, jie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (Žin., 2007, Nr. 77-3046; 2008, Nr. 137-5370; 2010, Nr. 67-3341, 2011, Nr. 52-2518) turi būti parengti iki 2011-10-01, todėl stebėtojų tarybai aprobavimui bus pateikti vėliau.

   Klausimų ir pastebėjimų pateikė B. M. Paplauskienė: dėl per mažo skatinamųjų paslaugų - slaugos namuose - įkainio, dėl pacientų priemokų privačiose ASPĮ, konsultuojant atvykstantiems konsultantams (ar TLK kontroliuoja apmokėjimą už suteiktas paslaugas), dėl paslaugų kokybės, įvykdžius III restruktūrizacijos etapo priemones (ne visos gydymo įstaigos buvo pasiruošę aptarnauti rajonų, kuriuose nebeteikiamos kai kurios paslaugos, gyventojus), M. Jurčius: dėl registracijos mokesčio, dėl pacientų priemokų už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas (papildomi mokėjimai turėtų būti reglamentuojami, reglamentų turi laikytis visi LNSS nariai, trūksta aiškumo).

   Kalbėjo V. Griškova (informavo apie parengtą teisės akto dėl skatinamųjų paslaugų apmokėjimo projektą, pastabas apie slaugos įkainį perduos VLK specialistams), A. Rapševičienė (apie priemokas privačiose ASPĮ, konsultuojant atvykstantiems specialistams), B. M. Paplauskienė (apie registracijos mokestį kt. šalyse), TLK direktorius (informavo apie TLK atliktus patikrinimus UAB „Senojo bokšto" klinika, UAB „Plungės sveikatos centras" bei rastus pažeidimus, ASPĮ veiksmus, vykdant TLK patikrinimo pažymose nurodytus įpareigojimus).

   Pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų dėl TLK veiklos nebuvo pateikta.

   NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

 

   3. SVARSTYTA. Dėl 2009, 2010 metų Lietuvos gyventojų nuomonės apie Lietuvos privalomojo sveikatos draudimo sistemą, ligonių kasų ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą tyrimo rezultatų.

   Pranešėjai K. Miškinis, VLK Strategijos skyriaus vedėjas ir I. Džiužaitė, Kokybės vadybos skyriaus vedėjo pavaduotoja, pristatė tyrimo tikslą, 2009, 2010 metų Lietuvos gyventojų nuomonės apie Lietuvos privalomojo sveikatos draudimo sistemą, ligonių kasų ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą tyrimo rezultatus.

   Kalbėjo I. Džiužaitė, D. Miniauskienė (dėl ligonių kasų pavadinimo), A. Rapševičienė (ligonių kasų teikiamas el. paslaugas), A. Monkauskaitė (domėjosi tyrimo metodika), B. M. Paplauskienė (tyrimo kaina).

   Pranešėjai atsakė į užduotus klausimus.

   NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

 

   4. SVARSTYTA. Dėl 2010 metų Valstybinės ligonių kasos prie SAM ir teritorinių ligonių kasų lankytojų apklausos rezultatų.

   Pranešėja J. Atkočaitienė, TLK Kontrolės ir ekspertizės skyriaus vyr. specialistė, pristatė atliktos apklausos rezultatus (pranešimas pridedamas).

   Klausimų, pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų nebuvo pateikta.

   NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

 

   5. SVARSTYTA. Dėl Šiaulių m. moterų apklausos apie prevencines programas apklausos rezultatų.

   Pranešėja D. Miniauskienė, TLK Analizės skyriaus vedėja, pristatė atliktos apklausos rezultatus (pranešimas pridedamas).

   Klausimų, pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų nebuvo pateikta.

   NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

 

   6. SVARSTYTA. Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo problemų ir aktualijų Kelmės bei Plungės r. savivaldybėse.

   Pranešėja A. Monkauskaitė, Kelmės r. savivaldybės tarybos narė, pristatė demografinę Kelmės r. situaciją, informaciją apie ASPĮ, išvardino problemas ir pateikė pasiūlymus (pranešimas pridedamas).

   Kalbėjo R. Mažeika (įsipareigojo detaliai išanalizuoti keltas problemas bei aptarti išvažiuojamajame posėdyje Kelmės r.), A.Rapševičienė, B.M. Paplauskienė (kėlė klausimą dėl epikrizių iš trečiojo lygio konsultantų: jos nepristatomos, dėl to nežinoma diagnozė, atsiranda paciento gydymo sunkumų ir t.t.), V. Bačionienė (Sodra savo sistemoje gali matyti ligų kodus, bet to nemato gydytojai, reiktų praplėsti informacijos gavėjų sąrašą).

   Pranešėjas M. Jurčius, Plungės r. savivaldybės tarybos narys, pristatė situaciją Plungės r., kalbėjo apie gyventojų prisirašymą prie pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ, pritarė nuomonei, kad būtini dažnesni TLK ir ASP įstaigų atstovų susitikimai, informavo apie poreikį plėtoti pacientų informavimą apie prevencines programas, pacientų teises, domėjosi dokumentų pristatymo į TLK galimybėmis. Kėlė aiškumo dėl mokamų paslaugų teikimo trūkumo problemą.

   Į pranešėjo keltus klausimus atsakė R. Mažeika, TLK direktorius, D. Miniauskienė.

   Stebėtojų tarybos nariai buvo informuoti apie pradėtą bendradarbiavimą su Visuomenės sveikatos biurais, tame tarpe Plungės, todėl tikimasi aktyvesnės gyventojų informavimo veiklos.

   Kalbėjo B. M. Paplauskienė (nėra subalansuota teisinė bazė dėl mokamų paslaugų teikimo gyventojams, trūksta aiškumo), V. Giškova (siūlė pakviesti SAM atstovus pakomentuoti teisinės bazės dėl mokamų paslaugų).

   TLK direktorius pasiūlė sekančio stebėtojų tarybos posėdžio metu pristatyti stebėtojų tarybos nariams mokamų paslaugų teikimo tvarką, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokamų paslaugų teikimą, TLK atliktos kontrolės išvadas.

   Balsuota dėl pasiūlymo.

   Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

   V. Bačionienė - už;
   M. Jurčius - už,
   V. Griškova - už,
   A. Juodis - už,
   A. Monkauskaitė - už,
   B. M. Paplauskienė - už,
   A. Rapševičienė - už.

   NUTARTA. Į sekančio stebėtojų tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukti klausimą dėl mokamų paslaugų teikimo (reglamentuojantys teisės aktai, tvarkos, TLK patikrinimų išvados, problemos).

 

Pirmininkė                                                                                                                                                                                    A. Rapševičienė

Sekretorė                                                                                                                                                                                    R. Leonavičiūtė


Paskutinis atnaujinimas: 2011-07-13 13:00:09
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas