Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


2017 M. LAPKRIČIO 30 D. PROTOKOLAS NR. ST-3

Posėdis įvyko 2017-11-24, posėdžio pradžia 10.00 val., posėdžio pabaiga 11.30 val.

            Posėdžio pirmininkas – Povilas Karvelis, stebėtojų tarybos pirmininkas.

            Posėdžio sekretorė – Regina Leonavičiūtė, Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) Administravimo skyriaus vedėja.           

            Dalyvauja: dalyvių sąrašas pridedamas (2 lapai), posėdyje dalyvavo 9 stebėtojų tarybos nariai, kvorumas buvo.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2017 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis vykdymo.

2. Dėl 2018 m. sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, vaistinėmis ir optikomis sudarymo (asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir optikų pateiktų prašymų ir numatomo kompensuojamųjų paslaugų masto pristatymas ir aptarimas).

Stebėtojų tarybos nariams pristatytas naujas narys – Šiaulių m. savivaldybės tarybos narys G. Vyšniauskas, kuris pasirašė nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą, pasirašytinai susipažino su TLK stebėtojų tarybos darbo reglamentu, patvirtintu TLK direktoriaus 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-98 (TLK direktoriaus 2014 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-210 redakcija).

Stebėtojų tarybos pirmininkas pristatė darbotvarkę, pasiūlymų dėl darbotvarkės pateikta nebuvo.

1. SVARSTYTA. 2017 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimas, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis vykdymas.

Pranešėjas – TLK direktorius Remigijus Mažeika informavo apie 2017 m. TLK veiklos zonos prisirašiusių prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų gyventojų skaičiaus (apdraustųjų ir neapdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu) pokyčius, 2017 m. I-III ketvirčio PSDF biudžeto lėšų pagal atskirus straipsnius panaudojimą (atkreipdamas dėmesį į lėšų, skirtų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui, viršijimą), TLK veiklos zonos gyventojams suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau - ASPP) apimtis pagal paslaugų rūšis ir savivaldybes, suteiktų paslaugų apmokėjimą, paslaugų balo vertes, 2017 m. TLK prognozuojamą PSDF biudžeto lėšų panaudojimą.

TLK direktorius informavo apie papildomai 2017 m. TLK skirtas PSDF biudžeto lėšas, TLK

skirtas papildomas PSDF  biudžeto rezervo lėšas, darbo užmokesčio viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) didinimą nuo 2017 m. liepos 1 d. bei vidutinį 2017 m. sausio – rugsėjo mėn. gydytojų ir slaugytojų darbo užmokestį TLK veiklos zonos ligoninėse.

TLK direktorius informavo apie Šiaulių apskrities ASPP restruktūrizavimo plano pagal trečiąją kryptį įgyvendinimo rezultatus (nuo 2017 m. balandžio 1 d. VšĮ Joniškio ligoninėje nutrauktas aktyvaus gydymo vaikams stacionarinių paslaugų teikimas), gautas lėšas restruktūrizavimo priemonėms įgyvendinti bei pateikė informaciją apie TLK veiklos zonos ASPĮ suteiktų stacionarinių aktyvaus gydymo paslaugų TLK veiklos zonos savivaldybių vaikams apimtis.

 TLK direktorius informavo apie kompensuojamųjų antibiotikų vartojimo stebėsenos rezultatus, atkreipdamas dėmesį į problemas Radviliškio r. savivaldybėje.

Pristatydamas 2017 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimą, TLK direktorius informavo apie medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugų apimtis bei lėšų, skirtų šioms paslaugoms apmokėti panaudojimą, planuotas ir faktines išlaidas kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms. TLK direktorius pristatė informaciją apie pacientų priemokų pokyčius, nuo 2017 m. liepos 3 d. įsigaliojus naujajam kompensuojamųjų vaistų kainynui: 2017 m. III ketvirtyje, palyginus su 2016 m. III ketvirčiu, TLK veiklos zonos vaistinėse įsigytų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių pacientų priemokos sumažėjo 16 proc. – t. y. nuo 2 072 526,5 eurų (2016 m. III ketvirtyje) iki 1 731 562,42 eurų (2017 m. III ketvirtyje) arba vienam receptui tenkanti priemoka atitinkamai sumažėjo nuo 5,12 eurų  iki 4,43 eurų.  

Taip pat TLK direktorius pateikė informaciją apie TLK veiklos zonos ASPĮ dirbančių gydytojų amžiaus vidurkį ir jų pasiskirstymą pagal amžiaus grupes, palygindamas dabartinę situaciją su 2011 m.

Stebėtojų tarybos nariams buvo pristatyta informacija apie dantų protezavimo eilių pokyčius, jų priežastis, e-receptų išrašymą bei problemas, su kuriomis susiduriama, sutrikus e-receptų išrašymui bei vaistų pagal juos išdavimui.  

Detali informacija, kurią pristatė TLK direktorius, pridedama prie posėdžio protokolo.

TLK direktoriui pristačius informaciją, stebėtojų tarybos nariai diskutavo apie problemas, išrašant e-receptus, nedraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu, prisirašiusių prie ASPĮ, kategorijas (kalbėjo L. Vaičiulienė, P. Andruškevičius, Z. Loseva, N. Bartkevičienė, P. Karvelis).

L. Vaičiulienė, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė, domėjosi, ar keliant ASPĮ darbuotojų darbo užmokestį, buvo keliama pastovioji ar kintamoji jo dalis, ar steigėjai didino darbo užmokesčio normatyvą. TLK direktorius atsakė į klausimus.   

Stebėtojų tarybos nariai TLK nepateikė pastabų ir pasiūlymų dėl 2017 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su ASPĮ ir vaistinėmis vykdymo.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

2. SVARSTYTA. 2018 m. sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, vaistinėmis ir optikomis sudarymas (asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir optikų pateiktų prašymų ir numatomo kompensuojamųjų paslaugų masto pristatymas ir aptarimas).

TLK direktorius pateikė informaciją apie 2017 m. su ASPĮ sudarytas sutartis ir 2018 m. pateiktus prašymus sudaryti sutartis, taip pat informaciją apie naujas ASPĮ, pageidaujančias sudaryti sutartį 2018 m., pristatė sąrašą  ASPĮ, pageidaujančių sudaryti sutartis dėl naujų ASPP.

TLK direktorius priminė stebėtojų tarybos nariams paslaugų planavimo principus, informavo apie teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų planavimą ir apmokėjimą iš PSDF biudžeto, pakeitimus, kurie įtakoja paslaugų planavimą ir sutarčių sudarymą 2018 m. V. Zaksas, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas, informavo apie svarstomus GMP paslaugų planavimo ir apmokėjimo tvarkų pasikeitimus.

TLK direktorius pristatė informaciją apie 2018 m. kompensuotiną ASPP mastą, paslaugų vartojimą nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d., hospitalizacijos rodiklius, informavo apie paslaugas, dėl kurių sutartys 2018 m. nebus pasirašomos.

Informacija, kurią pristatė TLK direktorius apie 2018 m. sutarčių su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis sudarymą, pridedama prie posėdžio protokolo.

N. Bartkevičienė domėjosi TLK nuomone dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų Akmenės r. savivaldybėje valdymo centralizavimo, paliekant postą N. Akmenėje. TLK direktorius atsakė, kad siūlo tai daryti, o sprendimus turi priimti steigėjas. N. Bartkevičienės prašymu, TLK direktorius pakomentavo TLK kreipimąsi į stacionarines ASPĮ, kuriose aktyviojo gydymo atvejų, priskiriamų giminingų diagnozių grupei, kurios kodas baigiasi raide „A“, skaičius palyginus su 2016 m., ženkliai išaugo. TLK prašė šių įstaigų įvertinti gydytų pacientų struktūrą, jos pokyčių priežastis bei informuoti TLK.

Rekomendacijų, pastabų dėl 2018 m. kompensuotino ASPP masto stebėtojų tarybos nariai nepateikė.

NUTARTA. Siūlyti TLK sutartis su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis pasirašyti vadovaujantis teisės aktais.

 

Pirmininkas                                                                                                       P. Karvelis

Sekretorė                                                                                                          R. Leonavičiūtė  

 

2017 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto vykdymas (4.1 Mb)

2018 METŲ SUTARČIŲ SU ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMIS IR VAISTINĖMIS SUDARYMAS (3.4 Mb)


Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-06 09:02:02
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas