Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 2012 m. balandžio 27 d. Nr. ST-1

2012 m. balandžio 27 d. Nr. ST-1

Šiauliai

Posėdis įvyko 2012-04-25, posėdžio pradžia 11.00 val., posėdžio pabaiga 13.30 val.

Posėdžio pirmininkė - Birutė Marija Paplauskienė.

Posėdžio sekretorė - Regina Leonavičiūtė.

Dalyvauja: dalyvių sąrašas pridedamas, posėdyje dalyvavo 7 komisijos nariai, kvorumas buvo.

 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2011 metų PSDF biudžeto vykdymo (sutarčių su ASPĮ vykdymas, lėšų, skirtų vaistams ir med. pagalbos priemonėms kompensuoti, panaudojimas, lėšų, skirtų sveikatos programoms (vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa, dantų protezavimo, sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo programa, savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialioji programa, priklausomybės ligų programa) vykdyti, panaudojimas).

2. Dėl 2012 metų PSDF biudžeto, skirto paslaugoms apmokėti, ir sutarčių su ASPĮ pasirašymo.

3. Dėl 2011 metų Šiaulių TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių.

4. Dėl Šiaulių TLK 2012 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo.

5. Dėl Šiaulių TLK medicininio audito komisijos nario rinkimų.

 

1. SVARSTYTA. 2011 metų PSDF biudžeto vykdymas (sutarčių su ASPĮ vykdymas, lėšų, skirtų vaistams ir med. pagalbos priemonėms kompensuoti, panaudojimas, lėšų, skirtų sveikatos programoms (vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa, dantų protezavimo, sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo programa, savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialioji programa, priklausomybės ligų programa) vykdyti, panaudojimas).

Pranešėjas - TLK direktorius R. Mažeika informavo apie 2011 m. PSDF biudžeto lėšų, skirtų Šiaulių TLK, panaudojimą, suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis pagal paslaugų rūšis ir savivaldybes, lėšų, skirtų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui, lėšų, skirtų vaistų ir med. pagalbos priemonių apmokėjimui, panaudojimą, informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą, brangių tyrimų ir procedūrų balo vertes, lėšų, skirtų sveikatos programų paslaugoms apmokėti, panaudojimą, suteiktų sveikatos programų paslaugų apimtis pagal savivaldybes, lėšų, skirtų dantų protezavimo paslaugoms apmokėti panaudojimą, dantų protezavimo eiles, GMP paslaugų teikimo aktualijas (informacija pridedama).

Apie situaciją vykdant storosios žarnos vėžio prevencijos programą (prieinamumo klausimus), priemokas už odontologines paslaugas, eiles pas gydytojus konsultantus kalbėjo B. M. Paplauskienė, M. Jurčius, I. Macijauskienė, R. Mažeika (informavo, kad situaciją vykdant storosios žarnos vėžio prevencijos programą, numatoma aptarti su VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės vadovais bei ieškoti galimybių tyrimus atlikti kitose gydymo įstaigose).

TLK direktorius informavo apie šiuo metu TLK atliekamus patikrinimus visose Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose dėl galimų neteisėtų mokėjimų už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, vykdant Valstybinės ligonių kasos prie SAM direktoriaus 2012 m. kovo 19 d. įsakymą Nr. 1K-59 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų patikrinimų dėl galimų neteisėtų mokėjimų už asmens sveikatos priežiūros paslaugas". Direktorius informavo, kad sekančio stebėtojų

tarybos posėdžio metu pristatys Šiaulių TLK specialistų atlikto patikrinimo išvadas.

Stebėtojų tarybos nariai pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų dėl 2011 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo nepateikė.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

2. SVARSTYTA. 2012 metų PSDF biudžetas, skirtas paslaugoms apmokėti, ir sutarčių su ASPĮ pasirašymas.

Informaciją šiuo klausimu pateikė TLK direktorius (informacija pridedama).

TLK direktorius patarė Rietavo savivaldybės vadovams aptarti GMP paslaugų teikimo organizavimą su Plungės r. ar Telšių r. savivaldybių vadovais, atsižvelgiant į vykstantį dispečerinių pertvarkymą.

TLK direktorius informavo apie TLK atliktus veiksmus dėl specializuotų ambulatorinių paslaugų prieinamumo gerinimo dispanserizuotiems ligoniams (informacija pridedama), kuriuos buvo įsipareigojęs atlikti 2011-11-29 įvykusio Šiaulių TLK stebėtojų tarybos posėdžio metu.

Kalbėjo J. Rekašius, M. Jurčius, V. Bačionienė, I. Macijauskienė (dėl GMP paslaugų teikimo organizavimo), B. M. Paplauskienė (dėl kardiologo paslaugų VšĮ Šiaulių centro poliklinika, dėl nedarbingumo pažymėjimų rašymo VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras).

TLK direktorius priminė stebėtojų tarybos nariams sutarčių su naujais paslaugų teikėjais sudarymo kriterijus.

Stebėtojų tarybos nariai konstatavo, kad sutartys su ASPĮ pasirašytos vadovaujantis galiojančiomis sutarčių sudarymo tvarkomis, laiku. Pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų dėl 2012 m. sutarčių su ASPĮ pasirašymo nepateikė.

Stebėtojų tarybos nariai svarstė galimybę kreiptis į politikus dėl PSDF biudžeto dalies, skirtos apmokėti už pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nepaskirstytos ASPĮ už prirašytus gyventojus, panaudojimo (išbraukus iš prisirašiusių prie ASPĮ asmenų sąrašų asmenis, kuriems draustumas nepatvirtintas, mažėja šių gydymo įstaigų finansavimas).

TLK direktorius informavo, kad Valstybinėje ligonių kasoje prie SAM yra sudaryta darbo grupė lėšų, skirtų apmokėti už pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, panaudojimo klausimams svarstyti.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

3. SVARSTYTA. 2011 metų Šiaulių TLK biudžeto vykdymas ir finansinių ataskaitų rinkiniai.

TLK direktorius pristatė Šiaulių TLK biudžeto vykdymą ir finansinių ataskaitų rinkinius (informacija pridedama).

Klausimų ir pastabų nebuvo pateikta.

Posėdžio pirmininkė B. M. Paplauskienė informavo apie raštu gautus stebėtojų tarybos narių A. Rapševičienės ir V. Griškovos pritarimus aprobuoti Šiaulių TLK biudžeto vykdymą ir finansinių ataskaitų rinkinius, kurie pridedami prie protokolo, tačiau kaip balsas, vadovaujantis Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos darbo reglamentu, neįskaitomi.

Posėdžio pirmininkė B. M. Paplauskienė pasiūlė aprobuoti Šiaulių TLK biudžeto vykdymą ir finansinių ataskaitų rinkinius. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

J. Rekašius - „už",

N. Boruta - „už",

I. Macijauskienė - „už",

A. Monkauskaitė - „už",

M. Jurčius - „už",

V. Bačionienė - „už",

B. M. Paplauskienė - „už".

„Už" balsavo 7 stebėtojų tarybos nariai.

NUTARTA. Aprobuoti 2011 m. Šiaulių TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų

rinkinius.

4. SVARSTYTA. Šiaulių TLK 2012 m. išlaidų sąmata ir pareigybių sąrašas.

Pranešėjas R. Mažeika, TLK direktorius, supažindino su Šiaulių TLK 2012 m. išlaidų sąmata ir pareigybių sąrašu (pridedama), informavo apie TLK įvykdytus struktūrinius pakeitimus.

TLK direktoriui klausimų, rekomendacijų, pastabų dėl TLK 2012 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo nebuvo.

Posėdžio pirmininkė B. M. Paplauskienė informavo apie raštu gautus stebėtojų tarybos narių A. Rapševičienės ir V. Griškovos pritarimus aprobuoti Šiaulių TLK 2012 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą, kurie pridedami prie protokolo, tačiau kaip balsas, vadovaujantis Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos darbo reglamentu, neįskaitomi.

Posėdžio pirmininkė B. M. Paplauskienė pasiūlė aprobuoti Šiaulių TLK 2012 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

J. Rekašius - „už",

N. Boruta - „už",

I. Macijauskienė - „už",

A. Monkauskaitė - „už",

M. Jurčius - „už",

V. Bačionienė - „už",

B. M. Paplauskienė - „už".

„Už" balsavo 7 stebėtojų tarybos nariai.

NUTARTA. Aprobuoti Šiaulių TLK 2012 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą.

5. SVARSTYTA. Šiaulių TLK medicininio audito komisijos nario rinkimai.

Kadangi ne visi stebėtojų tarybos nariai pasiūlė kandidatus į Šiaulių TLK medicininio audito komisiją, posėdžio pirmininkė B. M. Paplauskienė pasiūlė klausimą dėl Šiaulių TLK medicininio audito komisijos nario rinkimų svarstyti sekančiame stebėtojų tarybos posėdyje. Stebėtojų tarybos narius įpareigoti iki sekančio posėdžio kandidatūras pateikti Šiaulių TLK. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

J. Rekašius - „už",

N. Boruta - „už",

I. Macijauskienė - „už",

A. Monkauskaitė - „už",

M. Jurčius - „už",

V. Bačionienė - „už",

B. M. Paplauskienė - „už".

„Už" balsavo 7 stebėtojų tarybos nariai.

NUTARTA. Klausimą dėl Šiaulių TLK medicininio audito komisijos nario rinkimų svarstyti sekančiame stebėtojų tarybos posėdyje. Stebėtojų tarybos narius įpareigoti iki sekančio posėdžio kandidatūras pateikti Šiaulių TLK.

Pirmininkė                                                                                                                B. M. Paplauskienė

Sekretorė                                                                                                                 R. Leonavičiūtė


Paskutinis atnaujinimas: 2012-05-07 14:12:50
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas