Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


2013 m. gegužės 8 d. protokolas Nr. ST-1

Posėdis įvyko 2013-04-30, posėdžio pradžia 11.00 val., posėdžio pabaiga 12.40 val.

                      Posėdžio pirmininkė – Aurelija Rapševičienė.

                      Posėdžio sekretorė – Regina Leonavičiūtė.

Dalyvauja: dalyvių sąrašas pridedamas, posėdyje dalyvavo 7 stebėtojų tarybos nariai, kvorumas buvo.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2012 metų PSDF biudžeto vykdymo (sutarčių su ASPĮ vykdymas, lėšų, skirtų vaistams ir med. pagalbos priemonėms kompensuoti, panaudojimas, lėšų, skirtų sveikatos programoms (vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa, dantų protezavimo, sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo programa, savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialioji programa, priklausomybės ligų programa) vykdyti, panaudojimas).

2. Dėl 2013 metų PSDF biudžeto, skirto paslaugoms apmokėti, ir sutarčių su ASPĮ pasirašymo.

3. Dėl 2012 metų Šiaulių TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių.

4. Dėl Šiaulių TLK 2013 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo.

5. Dėl medicininio audito komisijos rinkimų.

1. SVARSTYTA. 2012 metų PSDF biudžeto vykdymas (sutarčių su ASPĮ vykdymas, lėšų, skirtų vaistams ir med. pagalbos priemonėms kompensuoti, panaudojimas, lėšų, skirtų sveikatos programoms (vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa, dantų protezavimo, sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo programa, savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialioji programa, priklausomybės ligų programa) vykdyti, panaudojimas).

Pranešėjas – TLK direktorius R. Mažeika, informavo apie 2012 m. PSDF biudžeto lėšų, skirtų Šiaulių TLK, panaudojimą, suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis pagal paslaugų rūšis ir savivaldybes, lėšų, skirtų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui, lėšų, skirtų vaistų ir med. pagalbos priemonių apmokėjimui, panaudojimą, informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą, brangių tyrimų ir procedūrų balo vertes, lėšų, skirtų sveikatos programų paslaugoms apmokėti, panaudojimą, suteiktų sveikatos programų paslaugų apimtis pagal savivaldybes, lėšų, skirtų dantų protezavimo paslaugoms apmokėti panaudojimą, dantų protezavimo eiles, informavo apie tai, kad liko neapmokėta prioritetinių paslaugų, ASPĮ suteiktų virš sutartyse numatytų apimčių (informacija pridedama). 

Apie medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui skirtų lėšų naudojimą kalbėjo B. M. Paplauskienė (domėjosi, kaip numatoma valdyti vis augančias išlaidas medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui), A. Rapševičienė (ar TLK gauna nusiskundimų iš ASPĮ dėl siuntimų skaičiaus), P. Karvelis (gal tikslinga dar labiau plėtoti ambulatorinę reabilitaciją).  

TLK direktorius informavo apie Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – SAM) teiktus siūlymus keisti apmokėjimo už suteiktas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas tvarką, t. y.: išsaugant prioritetus, sutartyse su įstaigomis numatyti paslaugų apimtis, įvesti „plaukiojančio“ balo sistemą. Taip pat informavo, kad šiuo metu toks sprendimas nepriimtas. Direktorius informavo ir apie tai, kad metų eigoje ir ASPĮ, ir sanatorijos  buvo informuojamos apie tai, kad viršijamos medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui skirtos lėšos.  

Stebėtojų tarybos nariai diskutavo apie tai, kad gal tikslinga stebėtojų tarybos vardu kreiptis į VLK ir SAM ir teikti siūlymus šių lėšų racionalesniam naudojimui.

Stebėtojų tarybos nariai sutarė, kad B. M. Paplauskienė ir A. Rapševičienė detaliau panagrinės šį klausimą ir savo siūlymus (jei bus) pateiks stebėtojų tarybos nariams susipažinti.

Stebėtojų tarybos nariai pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų dėl 2012 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo nepateikė.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

2. SVARSTYTA. 2013 metų PSDF biudžetas, skirtas paslaugoms apmokėti, ir sutarčių su ASPĮ pasirašymas.

Informaciją šiuo klausimu pateikė TLK direktorius (informacija pridedama), akcentuodamas tai, kad lėšų 2013 m. palyginti su 2012 m. iš viso Šiaulių TLK skirta 4,6 proc. mažiau, iš jų - asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti - 5,6 proc. mažiau, t.t. ambulatorinės specializuotos ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (be br. tyr.) - 6,24 proc. mažiau. Lėšų med. reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui Šiaulių TLK skirta 8,8 proc. mažiau negu pernai.

Informavo, kad prašymus 2013 m. sudaryti sutartis pateikė 12 naujų teikėjų, 54 ASPĮ kreipėsi dėl naujų paslaugų (kurių nebuvo numatyta 2012 m. sutartyse) apmokėjimo.  

 TLK direktorius  pristatė 2013 m. asmens sveikatos priežiūros paslaugų planavimo principus, 2013 m. asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto prioritetinių krypčių sąrašą, patvirtintą 2012 m. rugpjūčio 27 d. VLK direktoriaus įsakymu Nr. 1K-203, 2013 m. kovo 22 d. Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nutarimą Nr. DT-2/2 „Dėl nuomonės teikimo dėl teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2013 metams sudaromų sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo“ bei informavo, kad sutartys pasirašytos vadovaujantis aukščiau paminėtais dokumentais bei galiojančiomis sutarčių sudarymo tvarkomis. Su prašymus pateikusiais 12 naujų teikėjų sutartys nepasirašytos, 54 ASPĮ, kurios kreipėsi dėl naujų paslaugų apmokėjimo, sutartyse naujos paslaugos neįtrauktos. Pažymėjo, kad TLK 2013 m. lėšų rezervo neturi.

Direktorius taip pat informavo apie gautus UAB „Ortogida“ ir VšĮ Paliatyviosios pagalbos ir šeimos sveikatos centras kreipimusis į Šiaulių TLK taikinimo komisiją  dėl Šiaulių TLK atsisakymo sudaryti sutartis 2013 metams.

Apie šeimos gydytojo kompetencijai priskirtus naujus laboratorinius tyrimus (kepenų fermentų (ALAT, ASAT, GGT, šarminė fosfotazė), bilirubino, skydliaukės hormonų (TTH, FT4), prostatos specifinio antigeno (pacientams po prostatektomijos), mikroalbuminurijos, geležies kraujyje nustatymas) kalbėjo B. M. Paplauskienė, A. Rapševičienė, - jų nuomone, šie tyrimai priskirti šeimos gydytojo kompetencijai, papildomai neskiriant lėšų. TLK direktorius paaiškino, kad lėšos įskaičiuotos į bazinę kainą (ji padidinta), be to, šių tyrimų nereiks atlikti visiems prirašytiems (o bazinė kaina padidinta visiems). Numatoma vertinti, kiek šių tyrimų bus atlikta bei atlikti tyrimų skaičiaus ir lėšų poreikio analizę.

V. Bačionienė išsakė psichikos sveikatos centrų nuogąstavimus dėl lėšų mažėjimo (mažėjant prisirašiusiųjų skaičiui).

Apie GMP aktualijas (dispečerinių pertvarkymas) kalbėjo I. Macijauskienė, M. Jurčius, R. Mažeika.

R. Mažeika priminė, kad apsispręsti dėl dispečerinių pertvarkos būtina iki lapkričio mėn. bei skatino Mažeikių r. ir Plungės r. savivaldybių GMP dispečerines jungtis prie Šiaulių GMP dispečerinės (pavieniui tai neapsimoka dėl brangios įrangos).

M. Jurčius informavo apie tai, kad TLK vadovus ir specialistus ketinama 2013 m. birželio -liepos mėn. kviesti į Plungės r. savivaldybės tarybos sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdį, kuriame žadama aptarti įv. su sveikatos priežiūra susijusius klausimus. TLK direktorius pritarė ketinimui ir paskatino kitas savivaldybes pasinaudoti šiuo pavyzdžiu.

Stebėtojų tarybos nariai konstatavo, kad sutartys su ASPĮ pasirašytos vadovaujantis galiojančiomis sutarčių sudarymo tvarkomis, 2013 m. kovo 22 d. Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nutarimu Nr. DT-2/2, laiku. Pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų dėl 2013 m. sutarčių su ASPĮ pasirašymo nepateikė.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

3. SVARSTYTA. 2012 metų Šiaulių TLK biudžeto vykdymas ir finansinių ataskaitų rinkiniai.

TLK direktorius pristatė 2012 m. Šiaulių TLK biudžeto vykdymą ir finansinių ataskaitų rinkinius.

Klausimų ir pastabų nebuvo pateikta.

Posėdžio pirmininkė A. Rapševičienė pasiūlė aprobuoti 2012 m. Šiaulių TLK biudžeto vykdymą ir finansinių ataskaitų rinkinius. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Balsavime dalyvavo 7 stebėtojų tarybos nariai (kvorumas buvo). Visi (7) stebėtojų tarybos nariai balsavo „už“.

NUTARTA. Aprobuoti 2012 m. Šiaulių TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų  rinkinius.

4. SVARSTYTA. Šiaulių TLK 2013 m. išlaidų sąmata ir pareigybių sąrašas.

Pranešėjas R. Mažeika, TLK direktorius, supažindino su Šiaulių TLK 2013 m. išlaidų sąmata ir pareigybių sąrašu (pridedama).

TLK direktoriui klausimų, rekomendacijų, pastabų dėl TLK 2013 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo nebuvo.

Posėdžio pirmininkė A. Rapševičienė pasiūlė aprobuoti Šiaulių TLK 2013 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Balsavime dalyvavo 7 stebėtojų tarybos nariai (kvorumas buvo). Visi (7) stebėtojų tarybos nariai balsavo „už“.

NUTARTA. Aprobuoti Šiaulių TLK 2013 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą.

5. SVARSTYTA. Medicininio audito komisijos rinkimai.

A. Rapševičienė, Stebėtojų tarybos pirmininkė, priminė, kad  baigėsi TLK medicininio audito komisijos, išrinktos 2010 m. balandžio 14 d. Stebėtojų tarybos posėdyje trims metams, kadencija.

Pasiūlytos šios kandidatūros į medicininio audito komisiją:

Mindaugas Maželis, VšĮ Šiaulių centro poliklinika vyr. gydytojas,

Vaida Sungailienė, VšĮ Joniškio ligoninė vyr. gydytojo pavaduotoja medicinai (pasiūlyta raštu, el. laiško kopija pridedama),

Rima Burdienė, VšĮ Kelmės ligoninė direktoriaus pavaduotoja medicinai,

Rita Lidžiūtė, VšĮ Mažeikių ligoninė vaikų ligų skyriaus vedėja,

Žibutė Juknienė, VšĮ Pakruojo ligoninė vyr. gydytojo pavaduotoja,

Darius Krikštaponis, Šiaulių r. PSPC Meškuičių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė vyr. gydytojas,

Antanas Gudauskas, VšĮ Telšių r. PSPC vyr. gydytojas,

Audrius Klišonis, A. Klišonio komercinė firma „Inesa“ vadovas.

 Balsavime dalyvavo 7 stebėtojų tarybos nariai (kvorumas buvo). Balsuota už kiekvieną kandidatą atskirai:          

Savivaldybė

Kandidatas

Balsavimo rezultatai

„už“

„prieš“

„susilaikė“

Šiaulių m.

Mindaugas Maželis, VšĮ Šiaulių centro poliklinika vyr. gydytojas

7

0

0

Joniškio r.

Vaida Sungailienė, VšĮ Joniškio ligoninė vyr. gydytojo pavaduotoja medicinai

7

0

0

Kelmės r.

Rima Burdienė, VšĮ Kelmės ligoninė direktoriaus pavaduotoja medicinai

6

0

1

Mažeikių r.

Rita Lidžiūtė, VšĮ Mažeikių ligoninė vaikų ligų skyriaus vedėja

7

0

0

Pakruojo r.

Žibutė Juknienė, VšĮ Pakruojo ligoninė vyr. gydytojo pavaduotoja

6

0

1

Šiaulių r.

Darius Krikštaponis, Šiaulių r. PSPC Meškuičių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė  vyr. gydytojas

6

0

1

Telšių r.

Antanas Gudauskas, VšĮ Telšių r. PSPC vyr. gydytojas

6

0

1

Plungės r.

Audrius Klišonis, A. Klišonio komercinė firma „Inesa“ vadovas

6

0

1

 

NUTARTA. TLK medicininio audito komisijos nariais išrinkti: Mindaugą Maželį, VšĮ Šiaulių centro poliklinika vyr. gydytoją, Vaidą Sungailienę, VšĮ Joniškio ligoninė vyr. gydytojo pavaduotoją medicinai, Ritą Lidžiūtę, VšĮ Mažeikių ligoninė vaikų ligų skyriaus vedėją.


Paskutinis atnaujinimas: 2013-08-22 16:25:52
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas