Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


2017 M. GEGUŽĖS 5 D. PROTOKOLAS NR. ST-1

ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2017 m. gegužės 5 d. Nr. ST-1

Šiauliai

 

Posėdis įvyko 2017-04-28, posėdžio pradžia 11.00 val., posėdžio pabaiga 13.10 val.

Posėdžio pirmininkas – Povilas Karvelis.

Posėdžio sekretorė – Regina Leonavičiūtė.

Dalyvauja: dalyvių sąrašas (2 lapai) pridedamas, posėdyje dalyvavo 10 stebėtojų tarybos narių, kvorumas buvo.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2016 m. Šiaulių teritorinei ligonių kasai skirto Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo.

2. Dėl 2017 m. Šiaulių teritorinei ligonių kasai skirto Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir sutarčių sudarymo su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis.

3. Dėl 2017 m. Šiaulių teritorinės ligonių kasos ir vaistinių sutarčių sudarymo ir vykdymo.

4. Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos 2016 m. biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių.

5. Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos 2017 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo.

6. Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisijos rinkimų.

1. SVARSTYTA. 2016 m. Šiaulių teritorinei ligonių kasai skirto Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymas.

Pranešėjas R. Mažeika, Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) direktorius, informavo apie 2016 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų, skirtų TLK, panaudojimą (panaudota 99,15 proc. lėšų, tame tarpe asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti – 99,55 proc., kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms – 96,91 proc., medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui – 98,14 proc., sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms -100,58 proc.), atkreipdamas dėmesį į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros skatinamųjų paslaugų, konsultacinių paslaugų, ilgalaikio stebėjimo paslaugų, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, priėmimo-skubios pagalbos, stebėjimo paslaugų, dienos stacionaro ir stacionarinių paslaugų vykdymą ir šių paslaugų dinamiką 2015-2016 m.

Direktorius taip pat kalbėjo apie hospitalizacijos rodiklius (problema – Pakruojo r., Šiaulių r., Rietavo savivaldybėse), informavo apie sąnarių endoprotezavimo paslaugų augimą VšĮ Radviliškio ligoninėje, gimdymo paslaugų vykdymą (VšĮ Radviliškio ligoninėje skyrius uždarytas, VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje, VšĮ Mažeikių ligoninėje šių paslaugų mažėja) bei klasterinių paslaugų vykdymą.

Buvo pristatyta informacija apie Šiaulių TLK veiklos zonai priklausančių ir nepriklausančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) 2016 m. suteiktų stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą, stacionarinių paslaugų balo vertes.

Pristatyta informacija apie 2016 m. ASPĮ finansinius rezultatus ir įsiskolinimus. TLK direktorius nurodė ligonines, kurių mokumo koeficientai 2016 m. gruodžio 31 d. buvo žemiau saugumo ribos (VšĮ Radviliškio, VšĮ Joniškio, VšĮ Pakruojo, VšĮ Kuršėnų ligoninės). Bendrojo ir absoliutaus mokumo koeficientų reikšmės žemiau saugumo ribos parodo, kad įstaigos finansinė situacija yra nesaugi, t. y. įstaigos turi mažiau lėšų nei jų finansiniai įsipareigojimai ir, prireikus, negalėtų jų skubiai padengti. Finansiniai rezultatai palaipsniui gerėja VšĮ Radviliškio ligoninėje, kur nebėra Akušerijos ir Vaikų ligų skyrių. Nuo 2017 m. balandžio mėn. ir VšĮ Joniškio ligoninėje atsisakyta stacionarinio vaikų gydymo. Šios  paslaugos Joniškio r. savivaldybės vaikams bus teikiamos VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje.

TLK direktorius pateikė informaciją apie ligoninių bendruosius rodiklius (įstaigos plotas, lovų skaičius, plotas, tenkantis vienai lovai), apie vidutinį vieno gydytojo ir vieno slaugytojo etato darbo užmokestį 2015 m. - 2016 m.

TLK direktorius pažymėjo, kad kai kurių rajonų ligoninės nepaaiškinamai daug gydo lėtinių neinfekcinių ligų, kurios turėtų būti sėkmingai gydomos ambulatorinėmis sąlygomis, o didelis dekompensuotų lėtinių ligonių skaičius atskirose savivaldybėse rodo, kad tuose rajonuose susiduriama su rimtomis problemomis organizuojant asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

TLK direktorius informavo stebėtojų tarybos narius apie tai, kad Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdyje pateikė palyginamąją Šiaulių apskrities rajonų ligoninių veiklos ataskaitą, ragindamas savivaldybes (steigėjus) racionaliau valdyti ligonines.

TLK direktorius pateikė informaciją apie 2016 m. slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų vykdymą (VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras nepanaudojo 100,0 tūkst eurų sutartyje numatytų lėšų, tačiau ženkliai pagerėjo šioje įstaigoje teikiamų paslaugų kokybė), 2016 m. finansuotų slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičių pagal savivaldybes.

Pristatyta informacija apie medicininei reabilitacijai bei sanatoriniam gydymui skirtų lėšų, kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms skirtų lėšų panaudojimą.

Visa informacija, kuri buvo pristatyta posėdžio metu, pridedama prie protokolo.

 Pristačius informaciją, buvo diskutuota apie gydytojų motyvavimą teikiant skatinamąsias paslaugas bei prevencinių programų vykdymą (kalbėjo V. Janulaitienė, Radviliškio r. savivaldybės tarybos narė). V. Zaksas, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas, R. Mažeika, TLK direktorius, M. Jurčius, Plungės savivaldybės tarybos narys, patarė šiuos klausimus aptarti su gydymo įstaigos administracija ar inicijuoti jų svarstymą savivaldybės tarybos posėdyje.

I. Barabanova, Šiaulių m. savivaldybės tarybos narė, domėjosi, kodėl nepilnai panaudotos vaikų medicininei reabilitacijai bei sanatoriniam gydymui skirtos lėšos (panaudota 84,16 proc.) V. Zaksas, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas ir TLK direktorius atsakydami į klausimus informavo, kad lėšų poreikis vaikų reabilitacijai bei sanatoriniam gydymui didžiausias vasarą, kitu metu lėšos panaudojamos nepilnai, lėšų vaikų reabilitacijai bei sanatoriniam gydymui skiriama 20 proc. nuo viso medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui skiriamų lėšų kiekio (tokį lyginamąjį svorį visoje populiacijoje kažkada sudarė vaikai), tačiau šiuo metu vaikai visoje populiacijoje sudaro apie 18 proc.

I. Barabanova taip pat domėjosi apie 2016 m. lėšų, skirtų inovaciniams vaistams kompensuoti,  panaudojimą bei pacientų registracijos galimybėmis, naudojantis išankstine pacientų registracijos sistema sergu.lt. Į klausimus atsakė V. Zaksas, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas, TLK direktorius, informuodami apie brangius generinius vaistus (permokama apie 40 mln. eurų), Sveikatos apsaugos ministerijos veiksmus šioje srityje, išankstinės pacientų registracijos sistemos sergu.lt  problemas (registruojamasi neturint siuntimo, sistema nacionalinė, o dalyvauja tik apie 100 įstaigų ir pan.).  

Stebėtojų tarybos nariai pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų dėl 2016 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo nepateikė.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.  


2. SVARSTYTA. 2017 m. Šiaulių TLK skirtas PSDF biudžetas ir sutarčių sudarymas su ASPĮ.

Informaciją šiuo klausimu pateikė R. Mažeika. Šiaulių TLK direktorius informavo apie  pagrindinius pasikeitimus ir naujoves 2017 m.:

2017 m. numatytos papildomos lėšos:

- Asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo tęstinumui užtikrinti visus metus dėl nuo 2016 m. liepos 1 d. padidintų bazinių kainų 5,5 proc.

- Susijusios su aktyviojo gydymo paslaugų išlaidų apmokėjimo pagal giminingų diagnozių grupes tobulinimu.

- Pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai dėl šeimos gydytojo aptarnaujamų gyventojų, turinčių specialųjį nuolatinės slaugos poreikį  (nuo 2017 m. balandžio 1 d.) (metinė bazinė kaina už 1 asmenį - 15 balų).

- GMP paslaugas teikiančioms įstaigoms, atsižvelgiant į padidėjusį pacientų pervežimų per parą kiekį savivaldybėse, kurių stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose nebeteikiamos aktyviajam gydymui priskiriamos stacionarinės paslaugos vaikams (papildomai skirta 38,4 tūkst. Eur).

- Brangiesiems tyrimams ir procedūroms bazinių kainų balo vertei iš dalies kompensuoti.

- Pagalbinio apvaisinimo paslaugoms apmokėti.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis tvarkos aprašas.

2017 m. Šiaulių TLK sudarė sutartis su:

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos;

UAB Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika;

UAB „JOLSANA“.

- Nuo 2017 m. sausio 1 d. mokama už sergančio tuberkulioze asmens išgydymo paslaugą, kai bakteriologinių tyrimų (mikroskopijos, pasėlio), atliekamų gydymo kurso dviejų paskutinių mėnesių laikotarpiu, o dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozės atveju – paskutinių trijų mėnesių laikotarpiu, rezultatai yra neigiami, t. y. pacientas nebeišskiria tuberkuliozės mikobakterijų (bazinė kaina - 50 balų).

- Nuo 2017 m. balandžio 1 d. mokama už kiekvieną aptarnaujamą gyventoją, jeigu PAASP įstaiga ankstesniais metais buvo akredituota teikti šeimos gydytojo paslaugą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 280 „Dėl įstaigų akreditavimo sveikatos priežiūrai nuostatų“ nuostatas (metinė bazinė kaina didinama 1 balu).

Akreditavimas – tai išorinis kokybės vertinimas, kurio metu pripažįstama, kad sveikatos priežiūros įstaiga atitinka iš anksto nustatytus ir paskelbtus sveikatos priežiūros paslaugų standartus. Akreditavimas yra savanoriškas procesas, todėl pati įstaiga turi nuspręsti, ar siekti akreditavimo, nes kol kas tai nėra privalomas valstybės nustatytas reikalavimas.

Šiuo metu Lietuvoje yra 5 akredituotos šeimos medicinos paslaugas teikiančios įstaigos, tai VšĮ Antakalnio poliklinika, VšĮ Justiniškių šeimos gydytojų kabinetas, VšĮ Rokiškio PSPC, VšĮ Lazdynų poliklinika ir UAB Baltupių šeimos medicinos centras.

2017 m. ASPĮ iš PSDF biudžeto papildomai mokama:

- nuo 2017 m. sausio 1 d. už sergančio tuberkulioze asmens išgydymo paslaugą mokama tuo atveju, jei bakteriologinių tyrimų (mikroskopijos, pasėlio), atliekamų gydymo kurso dviem paskutiniais mėnesiais, o dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozės atveju – paskutiniais trim mėnesiais, rezultatai yra neigiami, t. y. pacientas nebeišskiria tuberkuliozės mikobakterijų. Skatinamosios paslaugos bazinė kaina - 50 balų.

- nuo 2017 m. sausio 1 d. papildytas ambulatorinės chirurgijos paslaugų sąrašas Krūties stulpeline biopsija (ambulatorinės chirurgijos paslaugų IV grupė, bazinė kaina - 165,42 balai).

- nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Pagalbinio apvaisinimo paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis tvarkos aprašas.

- nuo 2017 m. balandžio 1 d. pasikeitė specialieji reikalavimai stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui, šių paslaugų sąrašas (priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga I-VIII)  ir bazinės kainos (balais).

- nuo 2017 m. kovo 1 d. ataskaitiniu laikotarpiu ASPĮ suteiktų stacionarinių paslaugų apskaičiuotoji bazinių kainų balo vertė neturi viršyti 1,1 euro (iki kovo 1 d.  ataskaitinio laikotarpio lėšų suma šių paslaugų išlaidoms apmokėti galėjo būti perskaičiuojama taikant iki 1,25 euro vertės balą, o specializuotoms įstaigoms, teikiančioms vienos krypties stacionarines paslaugas, – iki 1,5 euro vertės balo).

TLK direktorius informavo, kad Šiaulių TLK 2017 m. skirta:

- asmens sveikatos priežiūros paslaugoms kompensuoti 158 197 600 Eur., t. y. 8,7 proc. daugiau negu 2016 m. pradinis biudžetas;

- kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti 27 830 700 Eur., t. y. 2 proc. daugiau negu 2016 m.

- medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugoms – 6 883 000 Eur., t. y. 7 proc. daugiau negu 2016 m.

- sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms -  5 231 000  Eur. t. y. 15,2 proc. daugiau negu 2016 m.

Šiaulių TLK direktorius pristatė informaciją apie 2017 m. pasirašytų  sutarčių skaičių su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis, informaciją apie 2017 m. sudarytas sutartis su naujomis ASPĮ (sutartys sudarytos su 12 naujų ASPĮ), nurodydamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūrą (priminė, kad sudarant sutartis su naujais paslaugų teikėjais vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ nuostatomis).

TLK direktorius akcentavo, kad sudarant 2017 m. sutartis su gydymo įstaigomis, prioritetas skirtas vaikų specializuotoms medicinos paslaugoms.

TLK direktorius informavo, kad pasitarime, kuriame buvo aptartas šių paslaugų teikimo organizavimas, dalyvaujant Šiaulių TLK, LSMU Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos vadovui R. Kėvalui, VšĮ  Respublikinės Šiaulių ligoninės vadovams ir specialistams, Šiaulių apskrities rajonų ligoninių vadovams, socialinių paslaugų centrų atstovams ir greitosios medicinos pagalbos (GMP) darbuotojams, nuspręsta siūlyti Šiaulių krašte sukurti integruotos vaikų sveikatos priežiūros modelį, klasterį bei pradėti nuo mokymų skubią medicinos pagalbą vaikams teikiantiems medikams organizavimo.

 TLK direktorius priminė, kad įgyvendinant ketvirtąjį ligoninių restruktūrizacijos etapą VšĮ Radviliškio ligoninėje, VšĮ Kuršėnų ligoninėje ir VšĮ Joniškio ligoninėje uždaryti vaikų ligų skyriai. Akcentavo, kad specializuotos ir skubios medicinos pagalbos vaikams teikimas Šiaulių krašte, ir uždarius šiuos skyrius, vyksta gana sklandžiai, tačiau dar yra ką tobulinti, norint užtikrinti saugesnę ir efektyvesnę pagalbą vaikams. TLK direktorius atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvoje, o taip pat ir Šiaulių apskrityje, net dešimt kartų dažniau nei Europos šalyse stacionare vis dar gydomos paprastos infekcijos, ūmūs bronchitai, tonzilitai, kurie sėkmingai galėtų būti gydomi ambulatorinėmis sąlygomis, todėl reikėtų stiprinti pirminę sveikatos priežiūrą, plėtoti nestacionarines paslaugas. Kad skubi medicinos pagalba vaikams be trikdžių būtų teikiama rajonuose, ypač tuose, kur nebėra vaikų ligų skyrių, Šiaulių TLK nuo balandžio mėn. finansuoja papildomas GMP brigadas. Esant medicininėms indikacijoms, šios brigados galės pervežti vaikus į VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko kliniką. Ligoniui, kuriam nėra būtinas stacionarinis gydymas, medikams rekomenduojama nakčiai pritaikyti stebėjimo paslaugą, o rytą, jeigu yra poreikis, bendradarbiaujant su savivaldybių socialinių paslaugų centrais, organizuoti ligonio parvežimą. Ligonių pervežimui iš VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės tęstiniam gydymui  rajonų ligoninės galėtų naudoti ir neseniai gautus naujus GMP automobilius. Taip būtų sumažintas krūvis apskrities GMP tarnybai, ir ši dirbtų operatyviau.

Apie bendradarbiavimą su socialinių paslaugų centrais („gerąją praktiką“ ir vis dar egzistuojančias problemas) kalbėjo L. Jurytė – Zakarauskienė, Telšių r. savivaldybės tarybos narė, M. Urmonas, Joniškio r. savivaldybės tarybos narys, apie slaugos paslaugų kompensavimą - P. Andruškevičius, Šiaulių r. savivaldybės tarybos narys, V. Janulaitienė. TLK direktorius paaiškino sutartyse numatytų slaugos paslaugų apimčių paskaičiavimo principus.

TLK direktorius taip pat pateikė informaciją apie Šiaulių TLK veiklos zonos ligoninių sutartinių sumų pasikeitimą 2017 m.  (be brangiųjų tyrimų ir procedūrų bei sveikatos programų), palyginus su 2016 m. (nuo 2016 m. sutartinės sumos metų pradžioje bei nuo 2016 m.  priimtų sąskaitų).

TLK direktorius pasidžiaugė, kad 2017 m. sutartys su ASPĮ pasirašomos elektroniniu būdu.

Apie viršsutartinių paslaugų apmokėjimo galimybę, pasibaigus metams, domėjosi L. Jurytė – Zakarauskienė, P. Andruškevičius. V. Zaksas, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas, paminėjo apie Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nepaskirstytas lėšas, informavo apie Sveikatos apsaugos ministerijos numatomus sprendimus 8 proc. didinti darbo užmokestį, universitetinių ligoninių stacionarinių paslaugų kainas ir pažymėjo, kad apie PSDF biudžeto galimybes pasibaigus metams konkrečiai atsakyti negalintis.

Stebėtojų tarybos nariai pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų dėl 2017 m. sutarčių su ASPĮ pasirašymo nepateikė.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.


3. SVARSTYTA. 2017 m. Šiaulių TLK ir vaistinių sutarčių sudarymas ir vykdymas.

Šiaulių TLK direktorius pristatė PSDF biudžetą, skirtą TLK 2017 m. kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, informavo apie sutarčių pasirašymą.

Stebėtojų tarybos nariai pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų dėl 2017 m. sutarčių su vaistinėmis pasirašymo nepateikė.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas. 


4. SVARSTYTA. Šiaulių TLK 2016 m. biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai.

Direktorius pristatė 2016 m. Šiaulių TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, informavo apie kreditorinių įsiskolinimų dinamiką 2016 m., pristatė 2016 m. Šiaulių TLK įsigytą turtą.  

Posėdžio pirmininkas P. Karvelis pasiūlė aprobuoti 2016 m. Šiaulių TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Posėdyje dalyvavę stebėtojų tarybos nariai balsavo: „už“ - 10, „prieš“ – 0, „susilaikiusių“ - 0.

NUTARTA. Aprobuoti 2016 m. Šiaulių TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų  rinkinius.


5. SVARSTYTA. Šiaulių TLK 2017 m. išlaidų sąmata ir pareigybių sąrašas.

Direktorius pristatė Šiaulių TLK 2017 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą, patvirtintą 2017 m. balandžio 4 d. TLK direktoriaus įsakymu Nr. VE-87, išlaidas darbo užmokesčiui, taip pat informavo apie atliktus veiksmus ir pasikeitimus, įsigaliojus Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui.

I. Barabanova domėjosi TLK turima kompiuterine įranga jos atnaujinimo galimybėmis. Apie  atnaujinimo galimybes kalbėjo R. Mažeika, V. Zaksas, įvardindami ir kvalifikuotų IT specialistų trūkumą.   

Stebėtojų tarybos nariai rekomendacijų, pastabų dėl Šiaulių TLK 2017 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo nepateikė.

Posėdžio pirmininkas P. Karvelis pasiūlė aprobuoti Šiaulių TLK 2017 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Posėdyje dalyvavę stebėtojų tarybos nariai balsavo: „už“ - 10, „prieš“ – 0, „susilaikiusių“ - 0.

NUTARTA. Aprobuoti Šiaulių TLK 2017 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą.


6. SVARSTYTA. Šiaulių TLK medicininio audito komisijos rinkimai.

Buvo pristatytos stebėtojų tarybos narių pateiktos kandidatūros (raštu gauti 2 siūlymai pridedami, šios kandidatūros taip pat buvo pateiktos balsavimui).

Balsuota už kiekvieną kandidatūrą atskirai:

Regina Šiurienė (UAB „Rietavo šeimos daktaras“, gydytoja): „už“- 0;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 10.

Indrė Skirmantaitė (Kelmės r. savivaldybės gydytoja): „už“-  1;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 9.

Elena Petraitienė (VšĮ Radviliškio r. PSPC, gydytoja): „už“-  0;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 10.

Jolanta Stirbienė (VšĮ Joniškio ligoninė, vyr. gydytojo pavaduotoja medicinai): „už“- 1;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 9.

Irena Taučienė (Klišonio komercinė firma „Inesa“, gydytoja): „už“- 0; „prieš“- 0;  „susilaikė“- 10.

Laima Gudienė (VšĮ Pakruojo ligoninė, gydytoja): „už“- 1;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 9.

Paulius Rumbutis (VšĮ Regioninė Telšių ligoninė, medicinos auditorius, gydytojas): „už“-  4;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 6.

Aurelija Rapševičienė (VšĮ Šiaulių r. PSPC, gydytoja): „už“- 0;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 10.

Kristina Slonksnė (VšĮ Šiaulių centro poliklinika, vidaus medicininio audito vadovė,

gydytoja): „už“-  3;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 7.

Rita Lidžiūtė (VšĮ Mažeikių ligonė, gydytoja): „už“- 0;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 10.

Vaida Sungailienė (VšĮ Akmenės r. pirminės sveikatos priežiūros centras, vyr. gydytoja): „už“- 0;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 10.

Po pirmojo balsavimo išrinkta :

Paulius Rumbutis (VšĮ Regioninė Telšių ligoninė, medicinos auditorius, gydytojas);

Kristina Slonksnė (VšĮ Šiaulių centro poliklinika, vidaus medicininio audito vadovė, gydytoja).

Toliau atskirai balsuota už šias kandidatūras (surinkusias po 1 „už“):

Indrė Skirmantaitė (Kelmės r. savivaldybės gydytoja): „už“- 3;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 7.

Jolanta Stirbienė (VšĮ Joniškio ligoninė, vyr. gydytojo pavaduotoja medicinai): „už“- 5;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 5.

Laima Gudienė (VšĮ Pakruojo ligoninė, gydytoja): „už“- 2;  „prieš“- 0;  „susilaikė“- 8.

NUTARTA. Šiaulių TLK medicininio audito komisijos nariais išrinkti:

Paulių Rumbutį (VšĮ Regioninės Telšių ligoninės medicinos auditorių, gydytoją);

Kristiną Slonksnę (VšĮ Šiaulių centro poliklinikos vidaus medicininio audito vadovę, gydytoją);

Jolantą Stirbienę (VšĮ Joniškio ligoninės, vyr. gydytojo pavaduotoją medicinai).

 

Pirmininkas  P. Karvelis

Sekretorė  R. Leonavičiūtė

 

2016 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto vykdymas (3.9 Mb)

2017 metųŠiaulių TLK PSDF biudžetas ir sutarčių su ASPĮirvaistinėmis sudarymas (1.5 Mb )


Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-16 16:17:55
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas