Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS (2010-11-16)
2010 m. lapkričio 16 d. Nr. ST-2

Šiauliai

Posėdis įvyko 2010-11-10 11.00 val.

Posėdžio pirmininkė - Aurelija Rapševičienė.

Posėdžio sekretorė – Regina Leonavičiūtė, TLK Administravimo skyriaus vedėja.

Dalyvauja: Stebėtojų tarybos nariai: Kristina Auruškevičienė, Nijolė Bartkevičienė, Narsutis Boruta, Vitalija Griškova, Irena Macijauskienė, Inna Matvejeva, Petras Mordas, Birutė Marija Paplauskienė, Virginija Vitkauskienė, TLK darbuotojai: Remigijus Mažeika, direktorius, Asta Markevičienė, Sutarčių skyriaus vedėjo pavaduotoja, Pranas Nainys, Paulius Rumbutis, direktoriaus pavaduotojai (dalyvavusių sąrašas pridedamas).

DARBOTVARKĖ:

1. Organizaciniai klausimai:

1.1. TLK stebėtojų tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai;

1.2. Stebėtojų tarybos narių supažindinimas su stebėtojų tarybos darbo reglamentu;

1.3. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo pasirašymas.

2. Dėl 2010 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdymo.

3. Dėl 2011 metų sutarčių su ASPĮ sudarymo (ASPĮ pateiktų prašymų ir planuojamo kompensuoti savivaldybės stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų paslaugų masto pristatymas).

1. SVARSTYTA. Organizaciniai klausimai:

1.1. TLK stebėtojų tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai.

Posėdį pradėjęs TLK direktorius R. Mažeika informavo, kad posėdyje dalyvauja 9 stebėtojų tarybos nariai, K. Auruškevičienė pranešė, kad į posėdį vėluos (posėdis yra teisėtas, dalyvaujančiųjų skaičius pakankamas stebėtojų tarybos pirmininkui ir jo pavaduotojui išrinkti), priminė apie pasikeitusią stebėtojų tarybos sudėtį (2010 m. lapkričio 5 d. VLK direktoriaus įsakymas Nr. 1K-215 „Dėl Šiaulių teritorinės ligonių kasos personalinės stebėtojų tarybos sudėties pakeitimo”) bei apie būtinybę išrinkti naują stebėtojų tarybos pirmininką (Šiaulių apskrities gydytojo skyriaus vedėjas K. Ščeponavičius nebėra Šiaulių TLK stebėtojų tarybos narys). Informavo, kad stebėtojų tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami vadovaujantis stebėtojų tarybos darbo reglamentu (stebėtojų tarybos pirmininku ar pavaduotoju negali būti Sveikatos apsaugos ministerijos ir VLK atstovas), pasiūlė stebėtojų tarybos nariams siūlyti ir aptarti kadidatūras į Šiaulių TLK stebėtojų tarybos pirmininkus.

Kalbėjo stebėtojų tarybos nariai P. Mordas, V. Griškova. Į stebėtojų tarybos pirmininkus buvo pasiūlyta A. Rapševičienės kandidatūra, pavaduotojus - B. M. Paplauskienės kandidatūra.

Aptarta A. Rapševičienės kandidatūra – kompetentinga, eilę kadencijų esanti stebėtojų tarybos nare, gerai susipažinusi su TLK veikla, funkcijomis, stebėtojų tarybos funkcijomis ir teisėmis.

Balsuota už pasiūlytą kandidatūrą.

TLK direktorius informavo, kad stebėtojų tarybos nariai, nesutinkantys su daugumos nuomone, gali pareikšti atskirąją nuomonę ir ją pridėti prie posėdžio protokolo.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

K. Auruškevičienė – balsavime nedalyvavo, nes į posėdį vėlavo,

N. Bartkevičienė - už,

N. Boruta - už,

V. Griškova - už,

I. Macijauskienė - už,

I. Matvejeva - už,

P. Mordas – už,

B. M. Paplauskienė – už,

V. Vitkauskienė – už,

A. Rapševičienė – susilaikė.

A. Rapševičienė balsuojant susilaikė, tačiau stebėtojų tarybos pirmininke būti sutinka.

Aptarta B. M. Paplauskienės kandidatūra – kompetentinga, eilę kadencijų esanti stebėtojų tarybos nare, gerai susipažinusi su TLK veikla, funkcijomis, stebėtojų tarybos funkcijomis ir teisėmis.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

K. Auruškevičienė – balsavime nedalyvavo, nes į posėdį vėlavo,

N. Bartkevičienė - už,

N. Boruta - už,

V. Griškova - už,

I. Macijauskienė - už,

I. Matvejeva - už,

P. Mordas – už,

A. Rapševičienė – už,

V. Vitkauskienė – už.

B. M. Paplauskienė – susilaikė.

B. M. Paplauskienė balsuojant susilaikė, tačiau stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja būti sutinka.

TLK direktorius informavo, kad stebėtojų tarybos sekretoriaus funkcijas vykdys R. Leonavičiūtė, TLK Administravimo skyriaus vedėja.

NUTARTA:

1. TLK stebėtojų tarybos pirmininke išrinkti A. Rapševičienę, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narę.

2. TLK stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja išrinkti B. M. Paplauskienę Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narę.

Išrinkus TLK stebėtojų tarybos pirmininke A. Rapševičienę, posėdis buvo tęsiamas jai pirmininkaujant. A. Rapševičienė priminė, kad stebėtojų tarybos nariai, nesutinkantys su daugumos nuomone bet kuriuo darbotvarkės klausimu, gali pareikšti atskirąją nuomonę ir ją pridėti prie posėdžio protokolo.

1.2. Stebėtojų tarybos narių supažindinimas su stebėtojų tarybos darbo reglamentu.

Stebėtojų tarybos darbo reglamentas (patvirtintas 2010 m. spalio 25 d. TLK direktoriaus įsakymu Nr. V-98) išankstiniam susipažinimui stebėtojų tarybos nariams buvo pateiktas elektroniniu paštu, todėl stebėtojų tarybos nariai atvyko susipažinę su juo.

Pastabų, prieštaravimų nebuvo.

R. Leonavičiūtė, TLK Administravimo skyriaus vedėja, visus atvykusius stebėtojų tarybos narius su stebėtojų tarybos darbo reglamentu supažindino pasirašytinai.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

1.3. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimo pasirašymas.

Posėdyje dalyvaujantys stebėtojų tarybos nariai pasirašė nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

2. SVARSTYTA. Dėl 2010 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdymo.

Pranešėjas R. Mažeika, TLK direktorius, pateikė informaciją apie 2010 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimą, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdymą (informacija pridedama).

Kalbėjo: B. M. Paplauskienė (domėjosi, ar numatoma apmokėti visas ASPĮ suteiktas skatinamąsias paslaugas - šiuo metu yra neapmokėtų, apie slaugos paslaugų namuose įkainio padidinimo galimybę, apie mažas dienos stacionaro Terapijos paslaugų apimtis (šių paslaugų apimtims augant, mažėtų hospitalizacijos rodiklis) Kuršėnų ligoninėje), V. Vitkauskienė (ar sutaupyta lėšų, įvykdžius restruktūrizacijos III etapą rajonų ligoninėse, ar apmokant ASPĮ už brangius tyrimus, TLK lygmenyje balas yra vienodas), N. Bartkevičienė (apie įstrigusį „žaliąjį koridorių”), V. Griškova (domėjosi apie ASPĮ kreditorinius įsiskolinimus), K. Auruškevičienė (ar pakankamos dienos chirurgijos paslaugų apimtys Pakruojo ligoninėje).

TLK direktorius informavo, kad:

- metų pabaigoje su VLK vadovybe numatoma svarstyti klausimą apie neapmokėtas skatinamąsias paslaugas,

- dalis lėšų, apmokant už slaugos namuose paslaugas yra įtraukta į įkainį už prisirašiųsį gyventoją, o įkainio didinimą patarė inicijuoti per atitinkamas organizacijas,

- taupyti, įvykdžius restruktūrizacijos III etapą rajonų ligoninėse, nesiruošiama, siekiama užtikrinti paslaugų prieinamumą ir kokybę, apie rezultatus numatoma informuoti posėdyje 2011 m.,

- TLK pasirengusi tarpininkauti sprendžiant įstrigusio „žaliojo koridoriaus” klausimus,

- TLK siūlys plėsti dienos stacionaro Terapijos paslaugų apimtis ir kitose ligoninėse (pvz. Šiaulių apskrities ligoninėje), ir Kuršėnų ligoninėje taip pat (iki šiol šioje ligoninėje nebuvo hospitalizacijos problemos, todėl plėsti dienos stacionaro Terapijos paslaugų nebuvo aktualu),

- kai kurios ligoninės pageidautų teikti ir dienos stacionaro Pediatrijos paslaugas (Radviliškio, N. Akmenės ligoninės),

- kreditorinius įsiskolinimus ASPĮ (išskyrus Pakruojo ligoninę) yra ženkliai sumažinusios (informacija pridedama),

- restruktūrizuojant Pakruojo ligoninę, tikėtasi, kad augs dienos chirurgijos paslaugų apimtys, tačiau šiuo metu ligoninės administracija svarsto klausimą, ar ekonomiškai tikslinga, esant šitokioms apimtims, teikti šios rūšies paslaugas Pakruojo ligoninėje,

- trūksta lėšų brangiems tyrimams apmokėti, balas mažas, jis vienodas visoms ASPĮ TLK lygmenyje, šiuo metu naujos biudžeto lėšų paskirstymo pagal gyventojų skaičių metodikos projektas svarstomas VLK.

Stebėtojų tarybos nariai pastabų, rekomendacijų, prieštaravimų dėl 2010 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdymo neturėjo.

A. Rapševičienė, stebėtojų tarybos pirmininkė, pasiūlė balsuoti už tai, kad pritarti 2010 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimui.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

K. Auruškevičienė – už,

N. Bartkevičienė - už,

N. Boruta - už,

V. Griškova - už,

I. Macijauskienė - už,

I. Matvejeva - už,

P. Mordas – už,

B. M. Paplauskienė – už,

A. Rapševičienė – už,

V. Vitkauskienė – už.

NUTARTA. Pritarti 2010 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimui.

3. SVARSTYTA.  Dėl 2011 metų sutarčių su ASPĮ sudarymo (ASPĮ pateiktų prašymų ir planuojamo kompensuoti savivaldybės stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų paslaugų masto pristatymas).

Pranešėjas R. Mažeika, TLK direktorius, informavo apie dokumentus, kurie reglamentuoja sutarčių su ASPĮ sudarymo procesą, taip pat ASPĮ pateiktus prašymus ir planuojamą kompensuoti savivaldybių stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų paslaugų mastą (informacija pridedama). Pateikė siūlymą sudaryti sutartis su ASPĮ, pavėlavusiomis pateikti prašymus dėl sutarčių sudarymo2011 metams, tačiau sutartis su TLK turėjusiomis 2010 m.

Paprašė TLK stebėtojų tarybos narių išsakyti nuomonę dėl sutarčių 2011 metams sudarymo su naujais paslaugų teikėjais dėl stacionarinių paslaugų teikimo.

Kalbėjo K. Auruškevičienė (domėjosi, kodėl daug kur neteikiamos vaikų psichiatro konsultacinės paslaugos), B. M. Paplauskienė (tas pats gydytojas dirba keliose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, apie mokamas paslaugas UAB „Senojo bokšto klinika”).

TLK direktorius informavo apie tai, kad gydytojų, kurie dirba keliose įstaigose, darbo grafikai nesidubliuoja, TLK renka tokią informaciją ir analizuoja, TLK atliktų patikrinimų duomenimis, mokamų paslaugų teikimą reglamentuojantys teisės aktai UAB „Senojo bokšto klinika” nebuvo pažeisti.

Kalbėjo V. Griškova, B. M. Paplauskienė, A. Rapševičienė, N. Bartkevičienė, V. Vitkauskienė, P. Mordas, N. Boruta, I. Matvejeva, I. Macijauskienė - stebėtojų tarybos nariai išsakė nuomonę: kadangi hospitalizacijos rodiklį būtina mažinti, 2011 metams sutarčių su naujais paslaugų teikėjais dėl stacionarinių paslaugų teikimo nesudaryti. Pritarė TLK siūlymui sudaryti sutartis su ASPĮ, pavėlavusiomis pateikti prašymus dėl sutarčių sudarymo 2011 metams, tačiau sutartis su TLK turėjusiomis 2010 m.

Pastabų, rekomendacijų, prieštaravimų dėl 2011 metais planuojamo kompensuoti savivaldybės stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų paslaugų masto nebuvo išsakyta.

A. Rapševičienė, stebėtojų tarybos pirmininkė, pasiūlė balsuoti šiais klausimais:

1. 2011 metams sutarčių su naujais paslaugų teikėjais dėl stacionarinių paslaugų teikimo nesudaryti.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

K. Auruškevičienė – už,

N. Bartkevičienė - už,

N. Boruta - už,

V. Griškova - už,

I. Macijauskienė - už,

I. Matvejeva - už,

P. Mordas – už,

B. M. Paplauskienė – už,

A. Rapševičienė – už,

V. Vitkauskienė – už.

2. Sudaryti sutartis su ASPĮ, pavėlavusiomis pateikti prašymus dėl sutarčių sudarymo2011 metams, tačiau sutartis su TLK turėjusiomis 2010 m.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

K. Auruškevičienė – už,

N. Bartkevičienė - už,

N. Boruta - už,

V. Griškova - už,

I. Macijauskienė - už,

I. Matvejeva - už,

P. Mordas – už,

B. M. Paplauskienė – už,

A. Rapševičienė – už,

V. Vitkauskienė – už.

3. Pritarti planuojamam kompensuoti savivaldybių stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų paslaugų mastui.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

K. Auruškevičienė – už,

N. Bartkevičienė - už,

N. Boruta - už,

V. Griškova - už,

I. Macijauskienė - už,

I. Matvejeva - už,

P. Mordas – už,

B. M. Paplauskienė – už,

A. Rapševičienė – už,

V. Vitkauskienė – už.

NUTARTA:

1. 2011 metams sutarčių su naujais paslaugų teikėjais dėl stacionarinių paslaugų teikimo nesudaryti.

2. Sudaryti sutartis su ASPĮ, pavėlavusiomis pateikti prašymus dėl sutarčių sudarymo2011 metams, tačiau sutartis su TLK turėjusiomis 2010 m.

3. Pritarti planuojamam kompensuoti savivaldybių stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų paslaugų mastui.

Pirmininkė    A. Rapševičienė

Sekretorė     R. Leonavičiūtė

Paskutinis atnaujinimas: 2012-05-07 15:50:55
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas