Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


Stebėtojų tarybos posėdžio protokolas 2015-04-13 ST-1

ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS 

STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2015 m. balandžio 13 d. Nr. ST- 1

Šiauliai

 

                      Posėdis įvyko 2015-04-08, posėdžio pradžia 11.00 val., posėdžio pabaiga 12.40 val.

                      Posėdžio pirmininkas – Povilas Karvelis.

                      Posėdžio sekretorė – Regina Leonavičiūtė.

Dalyvauja: dalyvių sąrašas (1 lapas) pridedamas, posėdyje dalyvavo 7 stebėtojų tarybos nariai, kvorumas buvo.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2014 m. Šiaulių TLK skirto PSDF biudžeto vykdymo.

2. Dėl 2015 m. Šiaulių TLK skirto PSDF biudžeto ir sutarčių su ASPĮ pasirašymo.

3. Dėl 2015 m. Šiaulių TLK ir vaistinių sutarčių sudarymo ir vykdymo.

4. Dėl 2014 m. Šiaulių TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių.

5. Dėl Šiaulių TLK 2015 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo.

1. SVARSTYTA. 2014 m. Šiaulių TLK skirto PSDF biudžeto vykdymas.

Pranešėjai – P. Nainys, TLK direktoriaus pavaduotojas, S. Kubilienė, Sutarčių skyriaus vedėja, informavo apie 2014 m. PSDF biudžeto lėšų, skirtų TLK, panaudojimą, suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis pagal paslaugų rūšis ir savivaldybes, lėšų, skirtų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui, lėšų, skirtų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių apmokėjimui, panaudojimą, pateikė informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą, brangių tyrimų ir procedūrų balo vertes, lėšų, skirtų sveikatos programų paslaugoms apmokėti, panaudojimą, suteiktų sveikatos programų paslaugų apimtis pagal savivaldybes, lėšų, skirtų dantų protezavimo paslaugoms apmokėti panaudojimą, dantų protezavimo eilių pokyčius (informacija pridedama).

Stebėtojų tarybos nariai pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų dėl 2014 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo nepateikė.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.  

2. SVARSTYTA. 2015 m. Šiaulių TLK skirtas PSDF biudžetas ir sutarčių su ASPĮ pasirašymas.

Informaciją šiuo klausimu pateikė P. Nainys, TLK direktoriaus pavaduotojas, S. Kubilienė, Sutarčių skyriaus vedėja (informacija apie 2015 m. PSDF biudžeto lėšas, skirtas TLK, pridedama).

Pranešėjai informavo apie pagrindines 2015 m. PSDF biudžeto pasikeitimo priežastis:

1. Iš dalies atkurtos asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertės.

2. Numatytos lėšos nuo 2015 m. patvirtintoms naujoms šioms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, tyrimams ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms:

- visuotinis naujagimių tikrinimas dėl įgimtų medžiagų apykaitos ligų (galaktozemijos ir įgimtos antinksčių hiperplazijos (adrenogenitalinio sindromo)),

- gydytojo genetiko konsultacijos, kai atliekami genetiniai tyrimai, įtraukti į atitinkamą genetinių tyrimų sąrašą,

- hepatito C diagnostikos tyrimai,

- žmogaus imunodeficito viruso ligos stebėsenos tyrimai,

- genetiniai tyrimai.

3. Įvertintos 2014 m. papildomai skirtos lėšos ASPĮ perkamų vaistinių preparatų BCG neinvaziniam šlapimo gleivinės vėžiui gydyti, Oxaliplatinum ir Irinotecanum storosios žarnos vėžiui gydyti, GP IIb-IIIa inhibitoriams miokardo infarktui ir nestabiliai krūtinės anginai gydyti, vaistams vaikų onkohematologinėms ligoms ir hemoblastozėms gydyti įsigijimo išlaidoms

apmokėti.

4. Įvertintos 2014 m. papildomai skirtos lėšos fiksuota bazinių kainų balo verte šių paslaugų apmokėjimui:

- gimdymo paslaugų,

- insulto gydymo, taikant trombolizę ar invazinę trombektomiją, ir miokardo infarkto (kai yra ST segmento pakilimas) gydymo, atliekant širdies vainikinių kraujagyslių stentavimą, paslaugų,

- vaikams (nuo 0 iki 3 metų) suteiktų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų.

5. Numatytos lėšos pozitronų emisijos tomografijos tyrimų, teikiamų VU ligoninės Santariškių klinikose, finansavimui užtikrinti.

6. Nevertintos 2014 m. pabaigoje skirtos PSDF biudžeto ir rezervo lėšos viršsutartinėms paslaugoms apmokėti ir balo vertei iš dalies kompensuoti.

7. Numatytos lėšos Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos finansavimo tęstinumui užtikrinti (įvertinta plėtra nuo 2014 m. liepos mėn.).

8. Numatytos lėšos dantų protezavimo paslaugų laukimo eilės trumpinimui

S. Kubilienė  pristatė TLK veiklos zonos statistinio ir apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu asmenų skaičiaus pokyčius pagal savivaldybes (informacija pridedama). Informavo, kad  siekiant tobulinti PSDF biudžeto lėšų, skirtų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti, paskirstymo ir ASPĮ sutartinių sumų planavimo pagal atskiras paslaugų rūšis reglamentavimą, 2014 m. gegužės  12 d. VLK direktoriaus įsakymu buvo sudaryta planavimo pagal atskiras paslaugų rūšis tvarkos aprašų tobulinimo darbo grupė (iš VLK ir TLK atstovų), kuri parengė:

-  Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, slaugos paslaugų namuose ir sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo tvarkos aprašo (SAM 2013-10-31 įsakymas Nr. V-1020) naują redakciją.

- Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms skiriamų lėšų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo (SAM 2013-08-29 įsakymas Nr. V-833) naują redakciją.

- Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų specializuotų ambulatorinių, priėmimo-skubiosios pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, papildomai apmokamų, žmogaus genetikos, stebėjimo ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo tvarkos aprašo (SAM 2013-10-31 įsakymas Nr. V-1011) naują redakciją.

- Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų greitosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo tvarkos aprašo (SAM 2013-10-31 įsakymas Nr. V-1022) naują redakciją.

S. Kubilienė informavo, kokiais principais vadovaujantis, buvo planuojamos paslaugų apimtys 2015 m.:

1. Planuojant paslaugų apimtis, sudarytos prielaidos ambulatorinių paslaugų vartojimo netolygumams savivaldybėse sumažinti (išlyginti).

2. Ambulatorinėms konsultacinėms paslaugoms taikytas paslaugų vartojimo išlyginimo koeficientas 0,02 (didinimas ar mažinimas), jei tam tikrų paslaugų vartojimo rodiklis neatitinka šalies vartojimo rodiklio.

3. Ambulatorinėms konsultacinėms paslaugoms taikytas prioritetiškumo koeficientas 1,02 (pagal parengtą sąrašą).

4. Kitoms ambulatorinėms specializuotoms paslaugoms taikytas paslaugų vartojimo išlyginimo koeficientas 0,02 (tik didinimas) jei šių paslaugų vartojimo rodiklis neatitinka šalies vartojimo rodiklio (t.y. taikomas buvęs  paslaugų kiekio apskaičiavimo principas).

5. Dienos chirurgijos ir ambulatorinės chirurgijos paslaugos planuotos atsižvelgiant į 2014 m. faktinį paslaugų kiekį (skaičiuojamasis laikotarpis nuo 2014 m. sausio 1 d. iki birželio 30  d.

perskaičiuojant 12 mėnesių).

6. Pratęstas hospitalizacijų optimizavimas 2015 m. pagal suskaičiuotą 2010 m. grafiką (paskutiniai metai iki 20,0 hospitalizacijos atvejų 100-ui savivaldybės gyventojų).

7. Atsižvelgta į pasiektą hospitalizacijos rodiklį per laikotarpį nuo 2013-07-01 iki 2014-06-30.

8. Hospitalizacijos mažinimo lėšos nukreiptos į prioritetines paslaugas (450,7 tūkst. Eur).

9. Įvertinti sutartinės sumos pokyčiai, įvykę per sutartinius 2014 m.

10. Nustatyta planuojama metinė ASPĮ lėšų suma:

- gimdymo paslaugoms;

- insulto gydymo, kai taikoma trombolizė, paslaugoms;

- insulto gydymo, kai taikoma invazinė trombektomija, paslaugoms;

- miokardo infarkto (kai yra ST segmento pakilimas) gydymo, kai atliekamas širdies vainikinių kraujagyslių stentavimas, paslaugoms (skaičiuojamasis laikotarpis nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. perskaičiuojant 12 mėnesių).

Informavo, kad savivaldybės gyventojams perteklinis stacionarinių paslaugų kiekis mažinamas atsižvelgiant į du laikotarpius: nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. birželio 30 d. ir nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d., mažinamas pagal giminingų diagnozių grupes (DRG).

Taip pat informavo apie tai, kad lėšos ASPĮ, skirtos vaikų siuntimui medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui, yra planuojamos. 2014 m. faktinės išlaidos vaikų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui sudarė 23,4 proc. nuo bendrų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidų (2013 m. - 31,6 proc.), 2015 m. planuojamos išlaidos vaikų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui sudaro 20,56 proc. nuo bendrų lėšų, skirtų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui.

Stebėtojų tarybos nariams buvo pateikta informacija apie sutarčių 2015 m. sudarymą (informacija pridedama).

M. Jurčius, N. Boruta kalbėjo apie tai, kad per mažai dėmesio tėvai skiria vaikų ligų prevencijai, todėl vėliau nepakanka lėšų vaikų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui. M. Jurčius informavo apie Plungės r. savivaldybėje skatinamą vaikų fizinį aktyvumą bei fizinį lavinimą mokyklose. P. Nainys pastebėjo, kad į šį procesą tikslinga įtraukti ir visuomenės sveikatos biurus.

J. Rekašius domėjosi apie eilių dantų protezavimo paslaugoms mažinimo galimybes. Atsakydamas į tai, P. Nainys nurodė šių eilių ilgėjimo priežastis, atkreipė dėmesį į tai, kad 2015 m. Šiaulių TLK dantų protezavimo kompensavimui skiriama 1 633 500 Eur, t.y. 27 proc. daugiau, negu buvo numatyta 2014 m.               

Stebėtojų tarybos nariai pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų dėl 2015 m. sutarčių su ASPĮ pasirašymo nepateikė.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

3. SVARSTYTA. 2015 m. Šiaulių TLK ir vaistinių sutarčių sudarymas ir vykdymas.

S. Kubilienė  informavo apie 2015 m. sudarytas sutartis su vaistinėmis ir optikomis (pasirašytos 42 sutartys, informacija pridedama),  pristatė PSDF biudžetą, skirtą TLK 2015 m. 

kompensuojamiesiems vaistams ir med. pagalbos priemonėms (skirta 27 884 600 Eur, tame tarpe:   kreditoriniam įsiskolinimui vaistinėms padengti - 1 909 100 Eur, inovatyviems vaistams – 731 700

Eur).

 TLK direktoriaus pavaduotojas stebėtojų tarybos narius informavo apie atsiskaitymų su vaistinėmis eigą.      

Stebėtojų tarybos nariai pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų dėl 2015 m. sutarčių su vaistinėmis pasirašymo nepateikė.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas. 

4. SVARSTYTA. 2014 m. Šiaulių TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai.

TLK direktoriaus pavaduotojas pristatė 2014 m. TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, informavo apie kreditorinių įsiskolinimų dinamiką 2014 m.  

Klausimų ir pastabų nebuvo pateikta.

Posėdžio pirmininkas P. Karvelis pasiūlė aprobuoti 2014 m. TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Posėdyje dalyvavę stebėtojų tarybos nariai balsavo: už - 7, prieš – 0, susilaikiusių - 0.

NUTARTA. Aprobuoti 2014 m. TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų  rinkinius.

5. SVARSTYTA. Šiaulių TLK 2015 m. išlaidų sąmata ir pareigybių sąrašas.

TLK direktoriaus pavaduotojas pristatė TLK 2015 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą, patvirtintą 2015 m. sausio 22 d. TLK direktoriaus įsakymu Nr. V-10, informavo apie PSDF biudžeto dalį, skiriamą Šiaulių TLK valdymui.

Stebėtojų tarybos nariai rekomendacijų, pastabų dėl TLK 2015 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo nepateikė.

Posėdžio pirmininkas P. Karvelis pasiūlė aprobuoti TLK 2015 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Posėdyje dalyvavę stebėtojų tarybos nariai balsavo: už - 7, prieš – 0, susilaikiusių - 0.

NUTARTA. Aprobuoti TLK 2015 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą.

 

 

 

Pirmininkas   P. Karvelis

 

Sekretorė   R. Leonavičiūtė


Paskutinis atnaujinimas: 2015-04-14 15:07:54
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas