VIZIJA MISIJA VERTYBĖS
Klausiame
Ar žinote, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos dydis 44,81 Eur?
Taip, žinau
Nežinau
Man neaktualu


ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

PATVIRTINTA
Šiaulių teritorinės ligonių kasos
direktoriaus 2010 m. spalio 25 d.
įsakymu Nr. V- 98
(Šiaulių teritorinės ligonių kasos
direktoriaus 2014 m. gegužės 20 d.
įsakymo Nr. V- 210 redakcija)

 

ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

 

1. Šis darbo reglamentas nustato Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) stebėtojų tarybos sudarymo ir darbo organizavimo tvarką, funkcijas, stebėtojų tarybos narių teises ir pareigas, taikinimo komisijos ir medicininio audito komisijos sudarymo tvarką bei stebėtojų tarybos narių atsakomybę.
2. Stebėtojų taryba savo veikloje vadovaujasi Sveikatos draudimo įstatymu, TLK nuostatais, šiuo darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.
3. Stebėtojų tarybos veikla grindžiama kolegialumo, skaidrumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo ir viešumo principais.
4. Stebėtojų tarybą aptarnauja TLK. TLK direktoriaus paskirtas darbuotojas atlieka stebėtojų tarybos sekretoriaus funkcijas.

 

II. STEBĖTOJŲ TARYBOS SUDARYMAS

 

5. Stebėtojų taryba sudaroma Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) direktoriaus įsakymu.
6. Personalinę stebėtojų tarybos sudėtį VLK (išskyrus VLK atstovą) direktoriui teikia tvirtinti TLK direktorius.
7. Į stebėtojų tarybą įeina:
7.1. vienas Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;
7.2. vienas VLK atstovas;
7.3. po vieną TLK veiklos zonos savivaldybių tarybų deleguotą atstovą - tarybos narį.

8. Stebėtojų tarybos nariais gali būti skiriami nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys specialių žinių, leidžiančių kompetentingai ir skaidriai nagrinėti bei spręsti privalomojo sveikatos draudimo klausimus, priskirtus TLK kompetencijai.

9. TLK direktorius prieš rengdamas teikimą dėl stebėtojų tarybos tvirtinimo raštu kreipiasi į Sveikatos apsaugos ministeriją ir TLK teritorinės veiklos zonos savivaldybes, prašydamas deleguoti savo atstovus į stebėtojų tarybą.

10. Sveikatos apsaugos ministerijos ir savivaldybių atstovai deleguojami šių institucijų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

11. VLK atstovą skiria VLK direktorius, atsižvelgdamas į atstovo darbo patirtį sveikatos draudimo srityje, užimamas pareigas, nepriekaištingą reputaciją ir privačiųjų interesų deklaracijoje pateiktą informaciją. VLK deleguojamas atstovas privalo:

11.1. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos draudimo srityje;

11.2. eiti vadovaujamąsias pareigas VLK;

11.3. būti nepriekaištingos reputacijos;

11.4. nesukelti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto.

12. VLK atstovas deleguojamas jį įtraukiant į VLK direktoriaus įsakymu sudaromą personalinę stebėtojų tarybos sudėtį (t.y. papildant TLK direktoriaus teikiamą sudėtį).

13. Stebėtojų taryba sudaroma ketveriems metams.

14. Stebėtojų tarybos veiklos laikotarpiu atstovą delegavusioms institucijoms informavus apie deleguojamo atstovo pakeitimą, TLK direktorius siunčia VLK direktoriui teikimą dėl stebėtojų tarybos nario pakeitimo. Keičiant VLK atstovą, TLK atskiru raštu neinformuojama ir teikimas nesiunčiamas.

15. Pakeitus stebėtojų tarybos narį (-ius), stebėtojų taryba tęsia veiklą iki ketverių metų laikotarpio pabaigos.

 

III. STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKO IR PAVADUOTOJO RINKIMAS

 

16. Stebėtojų tarybos pirmininkas ir pavaduotojas renkami paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 stebėtojų tarybos narių.

17. Stebėtojų tarybos pirmininkas ir pavaduotojas išrenkami pirmojo posėdžio metu.

18. Stebėtojų tarybos pirmininku ar jo pavaduotoju negali būti Sveikatos apsaugos ministerijos ir VLK atstovas.

 

IV. STEBĖTOJŲ TARYBOS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

19. Stebėtojų taryba:

19.1.   renka TLK medicininio audito ir taikinimo komisiją;

19.2.   prižiūri, kaip sudaromos ir vykdomos TLK ir sveikatos priežiūros įstaigų bei TLK ir vaistinių sutartys, teikia nuomonę dėl šių sutarčių sąlygų;

19.3.   aprobuoja TLK pareigybių sąrašą ir išlaidų sąmatą;

19.4.   prižiūri ir analizuoja TLK administracijos veiklą, finansinių išteklių naudojimą;

19.5.   aprobuoja TLK direktoriaus pateiktus TLK metinių biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius. Metinių biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai skelbiami viešai ne vėliau kaip einamųjų metų gegužės 1 dieną;

19.6.   teikia siūlymus ir nuomonę kitais privalomojo sveikatos draudimo klausimais, priskirtais TLK kompetencijai, vykdo kitas įstatymų bei kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

20. Esant pagrįstų abejonių dėl TLK buhalterinės apskaitos ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo trūkumų, stebėtojų taryba turi teisę organizuoti TLK auditą. Audito išlaidos apmokamas iš TLK valdymui skiriamų lėšų. Jeigu randama TLK buhalterinės apskaitos ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo trūkumų, stebėtojų tarybos pirmininkas (jam nesant – jo pavaduotojas) turi sukviesti stebėtojų tarybos posėdį.

21. Stebėtojų taryba turi teisę:

21.1. gauti TLK medžiagą, būtiną stebėtojų tarybos funkcijoms vykdyti;

21.2. nemokamai gauti sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis TLK yra sudariusi sutartis, veiklos, ekonominio-finansinio ir medicininio audito duomenis;

21.3. į posėdžius kviesti tam tikrų sričių specialistus, jeigu tinkamam stebėtojų tarybos funkcijų vykdymui reikalinga specialisto konsultacija;

21.4. posėdžio metu naudotis TLK posėdžių sale, kabinetu ar kitomis patalpomis, kurias suteikia TLK direktorius;

21.5. naudoti darbui reikalingus TLK kopijavimo, spausdinimo ir kitus organizacinės technikos prietaisus;

21.6. Stebėtojų tarybos nariai turi ir kitų teisių numatytų kituose stebėtojų tarybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

22. Vykdydami funkcijas, stebėtojų tarybos nariai privalo vadovautis kolegialumo, skaidrumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo, viešumo principais ir nepiktnaudžiauti savo teisėmis. Apie galimą interesų konfliktą stebėtojų tarybos narys privalo pranešti kitiems posėdyje dalyvaujantiems nariams ir nusišalinti nuo svarstomo klausimo nagrinėjimo bei balsavimo. Apie tai

privalo būti pažymėta protokole.

 

V. KLAUSIMŲ, SIŪLYMŲ, PAREIŠKIMŲ TEIKIMAS TARYBAI

 

23. Raštus ir pareiškimus, adresuojamus stebėtojų tarybai, TLK priima, registruoja ir perduoda stebėtojų tarybos pirmininkui (jam nesant – jo pavaduotojui) per 5 darbo dienas. TLK taip pat registruoja TLK stebėtojų tarybos protokolus ir kitus dokumentus.

24. Stebėtojų tarybai teikiami klausimai, siūlymai, pareiškimai turi būti formuluojami tiksliai ir aiškiai. Nuomonei priimti gali būti teikiama papildoma medžiaga.

25. Visi stebėtojų tarybai teikiami svarstyti klausimai, pasiūlymai, pareiškimai registruojami atskirame registracijos žurnale.

 

VI. STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS

 

26. Stebėtojų taryba jos kompetencijai priskiriamus klausimus sprendžia posėdyje.

27. Stebėtojų tarybos posėdžiai rengiami pagal poreikį.

28. Stebėtojų tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių (išskyrus 16 punkte nurodytą atvejį).

29. Stebėtojų tarybos posėdžiams vadovauja pirmininkas (jam nesant – pavaduotojas).

30. Eilinį stebėtojų tarybos posėdį šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas, (jam nesant – pavaduotojas). Naujai sudarytos stebėtojų tarybos pirmąjį posėdį šaukia TLK direktorius. Neeilinį stebėtojų tarybos posėdį 20 punkte nurodytu atveju arba ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių reikalavimu šaukia pirmininkas (jam nesant – pavaduotojas) per 20 darbo dienų.

31. Naujai sudarytos stebėtojų tarybos posėdžio metu sekretorius pasirašytinai supažindina visus narius su šiuo reglamentu. Naujai paskirtas stebėtojų tarybos narys supažindinamas su šiuo reglamentu pirmojo posėdžio, kuriame dalyvauja, metu.

32. Apie stebėtojų tarybos posėdį, jo darbotvarkę, vietą ir laiką TLK raštu praneša stebėtojų tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas. Taip pat stebėtojų tarybos nariams elektroniniu paštu išsiunčiama posėdžio medžiaga.

33. Papildomi klausimai į darbotvarkę įtraukiami, jeigu tam neprieštarauja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių narių.

34.  Stebėtojų tarybos narys, negalintis dėl pateisinamų priežasčių dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti stebėtojų tarybos sekretoriui.

35.  Nedalyvaujantys posėdyje stebėtojų tarybos nariai gali raštu pareikšti savo nuomonę svarstomais klausimais, kuri turi būti paskelbta posėdžio metu ir pridėta prie posėdžio dokumentų.

Ši nuomonė paskelbiama prieš balsavimą (jei jis vyksta), tačiau neįskaitoma kaip balsas.

 

VII. POSĖDŽIO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

 

36. Stebėtojų taryba, būdama kolegialius patariamasis organas, priima patariamojo pobūdžio sprendimus (teikia nuomonę).

37. Stebėtojų tarybos nuomonei turi pritarti ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių stebėtojų tarybos narių. Šio reglamento 20 punkte numatytu atveju auditas gali būti atliekamas tik jei tam pritaria ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvavusių asmenų.  

38. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko (jam nesant – pavaduotojo) balsas.

39. Stebėtojų tarybos narys gali pareikšti atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie posėdžio protokolo. Tokiu atveju šis tarybos narys gali balsuoti „prieš“ arba „susilaikau“.

40. Stebėtojų tarybos nuomonė įforminama protokolu.

41. Protokolas rašomas Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

42. Protokole privalo būti nurodyti sprendimų (nuomonės) priėmimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, posėdyje pareikšta stebėtojų tarybos narių nuomonė.

43. Prie protokolo gali būti pridedami įvairūs priedai.

44. Protokolą surašo sekretorius, o pasirašo stebėtojų tarybos pirmininkas (jam nesant - jo pavaduotojas) ir sekretorius.

45. Protokolas turi būti parašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio.

46. Protokolo kopija elektroniniu paštu pateikiama tarybos nariams ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po posėdžio.

47. Stebėtojų tarybos dokumentai laikomi ir saugomi TLK Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

 

VIII. TLK TAIKINIMO KOMISIJOS RINKIMAS

 

48. Stebėtojų tarybos pirmininko (jam nesant - jo pavaduotojo) teikimu TLK ketveriems metams renkama taikinimo komisija.

49. Į taikinimo komisiją įeina:

            49.1. vienas TLK atstovas;

            49.2. vienas TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovas;

            49.3. vienas TLK veiklos zonos savivaldybės tarybos narys - visuomenės atstovas;

            49.4. vienas TLK veiklos zonos pacientų asociacijų atstovas.

50. TLK atstovą stebėtojų tarybos pirmininkui (jam nesant - jo pavaduotojui) siūlo TLK direktorius. TLK direktorius atstovą siūlo atsižvelgdamas į jo darbo patirtį sveikatos draudimo srityje, užimamas pareigas, nepriekaištingą reputaciją ir privačiųjų interesų deklaracijoje pateiktą informaciją. TLK atstovas privalo:

50.1. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo srityje;

50.2. būti nepriekaištingos reputacijos;

50.3. nesukelti viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto.

51. Kandidatus į asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovo vietą siūlo TLK veiklos zonos savivaldybių gydytojai. Vienos savivaldybės gydytojas pasiūlo vieną kandidatą iš savo savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartį su TLK.

52. Kandidatus į savivaldybės tarybos atstovo (tarybos nario – visuomenės atstovo) vietą siūlo TLK veiklos zonos savivaldybių tarybos.

53. Kandidatus į pacientų asociacijų atstovo vietą siūlo TLK veiklos zonos savivaldybių, kurių teritorijoje veikia pacientų asociacijos, gydytojai. Vienos savivaldybės gydytojas pasiūlo vieną kandidatą iš savo savivaldybės pacientų asociacijų.

54. Stebėtojų tarybos pirmininkas (jam nesant - jo pavaduotojas), kreipdamasis į 51-53 punktuose nurodytas institucijas, rekomenduoja siūlyti nepriekaištingos reputacijos asmenis, turinčius teisės, vadybos, ekonomikos ar medicinos žinių arba darbo patirties nagrinėjant ginčus. Tuo tikslu rekomenduotina, kad deleguojančios institucijos nurodytų deleguojamų asmenų turimas žinias, darbo patirtį ir patvirtintų nepriekaištingą reputaciją.

55. Stebėtojų tarybos pirmininkas (jam nesant - jo pavaduotojas) posėdžio metu trumpai pristato visas kandidatūras į kiekvieno atstovo vietą, pateikdamas informaciją apie turimas kandidato žinias, darbo patirtį bei kitus deleguojančių institucijų pateiktus duomenis. Balsuojama už kiekvieną kandidatą atskirai po to, kai pristatomos visos kandidatūros į atitinkamo atstovo vietą. Daugiausia balsų surinkęs kandidatas skiriamas taikinimo komisijos nariu.

56. Pakeitus taikinimo komisijos narį (-ius), taikinimo komisija tęsia veiklą iki ketverių metų laikotarpio pabaigos.

57. Taikinimo komisija darbą organizuoja darbo reglamento nustatyta tvarka. Taikinimo komisijos darbo reglamentą tvirtina TLK direktorius.

IX. MEDICININIO AUDITO KOMISIJOS RINKIMAS

 

58. Stebėtojų tarybos pirmininko (jam nesant – jo pavaduotojo) teikimu TLK trejiems metams renkama medicininio audito komisija.

59. Apie pasibaigusią medicininio audito komisijos kadenciją stebėtojų tarybos pirmininkui

(jam nesant – jo pavaduotojui) praneša TLK direktorius.

60. Stebėtojų tarybos pirmininkas (jam nesant – jo pavaduotojas) darbo tvarka paveda savivaldybių tarybų atstovams, įtrauktiems į stebėtojų tarybą, pasiūlyti į medicininio audito komisiją po vieną kandidatą, kuris būtų asmens sveikatos priežiūros specialistas.

61. Pavesdamas savivaldybių tarybų atstovams pasiūlyti galimus kandidatus į medicininio audito komisiją, stebėtojų tarybos pirmininkas (jam nesant – jo pavaduotojas) rekomenduoja siūlyti nepriekaištingos reputacijos asmenis, turinčius darbo patirties nagrinėjant ginčus. Tuo tikslu rekomenduotina, kad savivaldybių tarybų atstovai nurodytų kandidatų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje, patirtį nagrinėjant ginčus bei patvirtintų jų nepriekaištingą reputaciją.

62. Stebėtojų tarybos pirmininkas (jam nesant – jo pavaduotojas) posėdžio metu trumpai pristato visas kandidatūras, pateikdamas informaciją apie kandidato darbo patirtį ir kitus duomenis. Balsuojama už kiekvieną kandidatą atskirai po to, kai pristatomos visos kandidatūros. Trys daugiausia balsų surinkę kandidatai skiriami medicininio audito komisijos nariais.

63. Pakeitus medicininio audito komisijos narį (-ius), medicininio audito komisija tęsia veiklą iki trejų metų laikotarpio pabaigos.

64. Medicininio audito komisijos pirmininką išsirenka komisijos nariai pirmojo naujai sudarytos medicininio audito komisijos posėdžio metu. Medicininio audito komisijos pirmininku negali būti šios komisijos narys, jau buvęs ankstesnės kadencijos medicininio audito komisijos pirmininku.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

65. Stebėtojų tarybos nariai asmeniškai atsako už stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtų klausimų sprendimą ir sprendimų priėmimo nešališkumą.

66. Prieš pradėdami darbą stebėtojų tarybos nariai pasirašo nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus.


Paskutinis atnaujinimas: 2016-08-18 11:40:50
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas
Kaip mus rasti?


Registracija internetu