VIZIJA MISIJA VERTYBĖS
Klausiame
Ar žinote, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos dydis 44,81 Eur?
Taip, žinau
Nežinau
Man neaktualu


Nuostatai

ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių teritorinė ligonių kasa (toliau vadinama - TLK) yra juridinis asmuo, išlaikomas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir sąskaitas bankuose.
2. TLK yra valstybės institucija, kurios veiklos tikslas yra, disponuojant jai perduota iš Valstybinės ligonių kasos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų dalimi, garantuoti privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiesiems asmenims sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir vaistų kompensavimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas ir išduotus vaistus apmokėjimą.
3. TLK veiklos pobūdis - privalomasis sveikatos draudimas.
4. TLK savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos draudimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos įsakymais, kitais teisės aktais, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos siūlymais ir šiais nuostatais. Biudžetinių įstaigų įstatymas TLK taikomas tiek, kiek jos veiklos nereglamentuoja Sveikatos draudimo įstatymas.
5. TLK steigėjas - Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau vadinama - Valstybinė ligonių kasa).
6. Už savo veiklą TLK yra atskaitinga Valstybinei ligonių kasai.
7. Oficialus TLK pavadinimas - Šiaulių teritorinė ligonių kasa.
8. TLK buveinė - Vilniaus g. 273, 76332 Šiauliai.

 II. TLK FUNKCIJOS

 9. TLK vykdo šias funkcijas:

9.1. Civilinio kodekso ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka sudaro sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis, šiose sutartyse nustatytu laiku bei tvarka apmoka joms už draudžiamiesiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus vaistus bei medicinos pagalbos priemones;
9.2. Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka kompensuoja draudžiamiesiems vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo bei galūnių, sąnarių ir organų protezų įsigijimo ir protezavimo išlaidas;
9.3. tvarko draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu įskaitą;
9.4. finansuoja savivaldybių sveikatos programas;
9.5. analizuoja ir įvertina duomenis apie apskrities savivaldybių gyventojų sveikatos būklę ir gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas;
9.6. kontroliuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistų, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, išlaidas, kiekį ir kokybę, taip pat, ar suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitinka nustatytus reikalavimus, ar teisėtai išrašomi ir išduodami vaistai ir medicinos pagalbos priemonės bei su tuo susijusią sveikatos priežiūros įstaigų ir 
vaistinių veiklą;
9.7. apie kontrolės metu nustatytus pažeidimus informuoja įstaigą, jos steigėją, Valstybinę ligonių kasą, reikalauja iš pažeidėjo atsakomybės ir pažeidimų pašalinimo;
9.8. tikrina, ar teisingai išrašomos sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių sąskaitos, ir su tuo susijusius buhalterinius bei kitus dokumentus;
9.9. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka ir sąlygomis kontroliuoja draudžiamiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tinkamumą;
9.10. vadovaudamasi Civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais bei sutartimis, išieško iš sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą bei skiria nuobaudas;
9.11. atlieka finansinę bei ekonominę Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų naudojimo ir sveikatos priežiūros paslaugų struktūros, prieinamumo bei kokybės kitimo tendencijų analizę;
9.12. skelbia informaciją apie savo veiklą, praneša draudžiamiesiems apie teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų teikimo tvarką ir sąlygas;
9.13. teisės aktų nustatyta tvarka gina teises ir teisėtus interesus teismuose bei kitose valstybinėse institucijose;
9.14. vykdo šiuose nuostatuose nenumatytas, bet Valstybinės ligonių kasos pavestas funkcijas bei vienkartinius pavedimus; 
9.15. vykdo kitas įstatymų, šių nuostatų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 III. TLK TEISĖS

 10. Vykdydama jai pavestas funkcijas, TLK turi teisę:

10.1. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka naudoti jai perduotas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, kitas teisėtai įgytas lėšas ir turtą;
10.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis;
10.3. Privalomojo sveikatos draudimo tarybos siūlymu įgyvendinti priemones papildomoms pajamoms gauti;
10.4. teikti pasiūlymus Valstybinei ligonių kasai dėl TLK sandaros;
10.5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai gauti iš ministerijų, kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, apskrities viršininko administracijos, savivaldybių vykdomųjų institucijų, valstybinio socialinio draudimo įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, kitų įmonių, įstaigų, organizacijų TLK funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją apie:
10.5.1. draudžiamuosius bei apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu;
10.5.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir vaistines, jų veiklą, susijusią su iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, kompensuojamais vaistais ir medicinos pagalbos priemonėmis;
10.5.3. teikiamas ir suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, šių paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas, parduodamus ir parduotus kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones;
10.5.4. asmens sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją;
10.5.5. asmens sveikatos priežiūros specialistams ir įstaigoms išduotas licencijas asmens sveikatos priežiūros veiklai;
10.5.6. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimą;
10.5.7. savivaldybių sveikatos programas;
10.5.8. sveikatinimo veiklą, šią veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, gyventojų sveikatos būklę, masinių susirgimų, stichinių nelaimių ir katastrofų atvejus; 
10.5.9. komercinės, ūkinės ar kitokios veiklos poveikį sveikatai;
10.5.10. gyventojų demografinę struktūrą, jos kitimą, tendencijas;
10.5.11. kitą informaciją, reikalingą TLK funkcijoms vykdyti;
10.6. nustačius faktus, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugos neatitinka teisės aktų, reikalauti, kad sveikatos priežiūros įstaigų administracija patikrintų asmens sveikatos priežiūros 
specialisto kvalifikaciją;
10.7. siūlyti Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos panaikinti asmens sveikatos priežiūros įstaigos, jos struktūrinio padalinio ar asmens sveikatos priežiūros specialisto licenciją asmens sveikatos priežiūros veiklai;
10.8. teikti pasiūlymus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai, Valstybinei ligonių kasai ir kitoms institucijoms dėl privalomojo sveikatos draudimo organizavimo;
10.9. teikti ieškinius fiziniams asmenims dėl jiems neteisėtai suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų išieškojimo;
10.10. patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti valstybės ar savivaldybių perduotu turtu, nepažeisdama įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų;
10.11. analizuoti ir vertinti įmonių, įstaigų, organizacijų komercinės, ūkinės ar kitokios veiklos poveikį sveikatai, teikti siūlymus šiais klausimais TLK Stebėtojų tarybai, organizuoti ir apmokėti draudžiamųjų atrankinius sveikatos būklės stebėjimus;

10.12. tvarkyti draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu asmens duomenis, įskaitant ypatingus asmens duomenis, susijusius su prevencinės medicinos pagalbos, medicinos pagalbos, medicininės reabilitacijos, slaugos, socialinių paslaugų ir patarnavimų, priskirtų asmens sveikatos priežiūrai, bei asmens sveikatos ekspertizės paslaugų teikimu ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimu;
10.13. TLK gali turėti kitų teisių, nustatytų įstatymų, kitų teisės aktų ar suteiktų Valstybinės ligonių kasos.

 IV. TLK VALDYMAS

 11. Steigėjas turi teisę:

11.1. nustatyti TLK sandarą, privalomuosius arba rekomendacinius TLK struktūros reikalavimus, TLK pareigybių skaičiaus normatyvus;
11.2. tvirtinti TLK išlaidų sąmatas;
11.3. nustatyti privalomas veiklos užduotis;
11.4. turi kitų teisių, neprieštaraujančių Sveikatos draudimo įstatymui ir kitiems teisės aktams.
12. TLK veiklą organizuoja ir jai vadovauja direktorius, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidžia iš pareigų Valstybinės ligonių kasos direktorius. 
13. TLK direktorius :
13.1. organizuoja TLK veiklą ir už ją atsako;
13.2. disponuoja TLK turtu ir lėšomis;
13.3. organizuoja TLK ūkinę - finansinę veiklą;
13.4. tvirtina TLK struktūrą ir pareigybių sąrašus;
13.5. tvirtina darbuotojų pareiginius nuostatus, pareigybių aprašymus, vidaus darbo tvarkos taisykles ir kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
13.6. priima į darbą ir atleidžia TLK darbuotojus;
13.7. taiko darbuotojams materialines, drausmines bei kitas poveikio priemones;
13.8. sudaro TLK išlaidų sąmatą;
13.9. teikia TLK Stebėtojų tarybai TLK metinį balansą ir finansinę apyskaitą;
13.10. atsako už TLK veiklą, turto ir finansinių išteklių panaudojimą, neviršijant skirtų asignavimų;
13.11. iškilus abejonėms dėl sveikatos priežiūros įstaigų ar vaistinių pateiktų apmokėjimui sąskaitų teisingumo ir teisėtumo, organizuoja tokių įstaigų ar vaistinių patikrinimą, pratęsiant sąskaitų apmokėjimo terminus Sveikatos draudimo įstatymo numatyta tvarka;
13.12. samdo ekspertus medicininei bei ekonominei ekspertizei atlikti;
13.13. teikia aprobuoti TLK Stebėtojų tarybai TLK išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą;
13.14. be atskiro įgaliojimo atstovauja TLK įvairiose įmonėse, įstaigose bei organizacijose;
13.15. įgalioja TLK darbuotojus vykdyti funkcijas, priskirtinas direktoriaus kompetencijai;
13.16. turi kitų teisių ir pareigų, kurie neprieštarauja įstatymams bei šiems nuostatams.

 V. TLK STEBĖTOJŲ TARYBA

 14. Stebėtojų taryba sudaroma ketveriems metams. Stebėtojų taryba - kolegialus patariamasis organas. Į stebėtojų tarybą įeina:

14.1. vienas Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas;
14.2. vienas Valstybinės ligonių kasos atstovas,
14.3. po vieną TLK veiklos zonos savivaldybių tarybų deleguotą atstovą - tarybos narį.
15. Personalinę stebėtojų tarybos sudėtį (išskyrus Valstybinės ligonių kasos atstovą) Valstybinės ligonių kasos direktoriui teikia tvirtinti TLK direktorius. 
16. Stebėtojų tarybos darbui vadovauja stebėtojų tarybos pirmininkas, o jam nesant - jo pavaduotojas. Stebėtojų tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami iš Stebėtojų tarybos narių paprasta balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 šios tarybos narių. Stebėtojų tarybos pirmininku ar pavaduotoju negali būti Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos atstovas.
17. Stebėtojų tarybą aptarnauja TLK. TLK direktoriaus paskirtas atsakingas darbuotojas atlieka stebėtojų tarybos sekretoriaus funkcijas.
18. Stebėtojų tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė stebėtojų tarybos narių (išskyrus 16 punkte nurodytą atvejį). Naujai sudarytos stebėtojų tarybos pirmąjį posėdį šaukia TLK direktorius. Eilinį stebėtojų tarybos posėdį šaukia stebėtojų tarybos pirmininkas, jam nesant - pavaduotojas. Neeilinį stebėtojų tarybos posėdį 21 punkte nurodytu atveju arba ne mažiau kaip 1/3 stebėtojų tarybos narių reikalavimu sušaukia pirmininkas (jam nesant - pavaduotojas) per 20 darbo dienų.
19. Stebėtojų taryba, būdama kolegialus patariamasis organas, priima patariamojo pobūdžio sprendimus (teikia nuomonę). Stebėtojų tarybos nuomonei turi pritarti ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Stebėtojų tarybos narių. 21 punkte numatytu atveju auditas gali būti atliekamas tik jei tam pritaria ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvavusių asmenų. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko (jam nesant - jo pavaduotojo) balsas. Stebėtojų tarybos nuomonė įforminama protokolu. Protokolą surašo sekretorius, o pasirašo stebėtojų tarybos pirmininkas (jam nesant - jo pavaduotojas) ir sekretorius.
20. Stebėtojų taryba:
20.1. renka TLK medicininio audito komisiją ir taikinimo komisiją;
20.2. prižiūri, kaip sudaromos ir vykdomos TLK ir sveikatos priežiūros įstaigų bei TLK ir vaistinių sutartys, teikia nuomonę dėl šių sutarčių sąlygų;
20.3. aprobuoja TLK pareigybių sąrašą ir išlaidų sąmatą;
20.4. prižiūri ir analizuoja TLK administracijos veiklą, finansinių išteklių naudojimą;
20.5. aprobuoja TLK direktoriaus pateiktus TLK metinių biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius. Metinių biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai skelbiami viešai ne vėliau kaip einamųjų metų gegužės 1 dieną;
20.6. teikia siūlymus ir nuomonę kitais privalomojo sveikatos draudimo klausimais, priskirtais TLK kompetencijai, vykdo kitas įstatymų bei kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
21. Esant pagrįstų abejonių dėl TLK buhalterinės apskaitos ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo trūkumų, stebėtojų taryba turi teisę organizuoti TLK auditą. Audito išlaidos apmokamos iš TLK valdymui skiriamų lėšų. Jeigu randama TLK buhalterinės apskaitos ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudarymo trūkumų, stebėtojų tarybos pirmininkas (jam nesant - jo pavaduotojas) turi sukviesti stebėtojų tarybos posėdį.
22. Stebėtojų taryba turi teisę:
22.1. gauti TLK medžiagą, būtiną stebėtojų tarybos funkcijoms vykdyti;
22.2. nemokamai gauti sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis TLK yra sudariusi sutartis, veiklos, ekonominio-finansinio bei medicininio audito duomenis;
22.3. į posėdžius kviesti tam tikrų sričių specialistus, jeigu tinkamam stebėtojų tarybos funkcijų vykdymui reikalinga specialisto konsultacija; 
22.4. posėdžio metu naudotis TLK posėdžių sale, kabinetu ar kitomis patalpomis, kurias suteikia TLK direktorius; 
22.5. naudoti darbui reikalingus TLK kopijavimo, spausdinimo ir kitus organizacinės technikos prietaisus;
22.6. Stebėtojų tarybos nariai turi ir kitų teisių, numatytų kituose stebėtojų tarybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
23. Vykdydami funkcijas, stebėtojų tarybos nariai privalo vadovautis kolegialumo, 
skaidrumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo, viešumo principais ir nepiktnaudžiauti savo teisėmis. Apie galimą interesų konfliktą stebėtojų tarybos narys privalo pranešti kitiems posėdyje dalyvaujantiems nariams ir nusišalinti nuo svarstomo klausimo nagrinėjimo bei balsavimo. Apie tai privalo būti pažymėta protokole.
24. Stebėtojų tarybos veiklą reglamentuoja stebėtojų tarybos darbo reglamentas, kurį tvirtina TLK direktorius, vadovaudamasis Valstybinės ligonių kasos direktoriaus patvirtintu pavyzdiniu stebėtojų tarybos darbo reglamentu.

 VI. TLK MEDICININIO AUDITO KOMISIJA

 25. Medicininio audito komisija atskaitinga stebėtojų tarybai. Medicininio audito komisiją trejiems metams renka stebėtojų taryba jos pirmininko teikimu. Medicininio audito komisija renkama stebėtojų tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

26. TLK medicininio audito komisiją sudaro trys nariai - asmens sveikatos priežiūros specialistai. Medicininio audito komisijos pirmininką renka komisijos nariai pirmojo naujai sudarytos medicininio audito komisijos posėdžio metu. Medicininio audito komisijos pirmininku negali būti narys, jau buvęs ankstesnės kadencijos medicininio audito komisijos pirmininku.
27. Medicininio audito komisija pagal savo kompetenciją kontroliuoja, analizuoja ir vertina sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis TLK yra sudariusi sutartis, teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. 
28. Nagrinėtinus klausimus medicininio audito komisijai teikia TLK direktorius arba stebėtojų tarybos pirmininkas. Medicininio audito komisija gali pateikti išvadą, kai:
28.1. siekiama nustatyti, ar sveikatos priežiūros įstaiga, vykdydama sutarties reikalavimus, teikia kokybiškas ir pacientams prieinamas paslaugas, bei įvertinti tam tikrų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo pagrįstumą, atsižvelgiant į šių paslaugų kokybę ir prieinamumą;
28.2. TLK gauna skundą dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo;
28.3. TLK medicininio audito komisijos išvada reikalinga ginčui tarp draudžiamųjų ir sveikatos priežiūros įstaigų spręsti;
28.4. sveikatos priežiūros įstaiga pati kreipiasi į TLK direktorių su prašymu patikrinti jos teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą;
28.5. yra kitos priežastys, dėl kurių reikalinga TLK medicininio audito išvada.
29. Medicininio audito komisija renkasi esant reikalui ir savo išvadas įformina protokolu. Protokolą pasirašo visi trys medicininio audito komisijos nariai. Medicininio audito komisijos narys gali pareikšti atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie posėdžio protokolo. 
30. Jei medicininio audito komisijos nariams nepakanka žinių pirmiau nurodytai kontrolei tinkamai atlikti ir išvadoms parengti, medicininio audito komisijos pirmininkas TLK direktoriui gali siūlyti pasitelkti nepriklausomus ekspertus, sudarant su jais sutartis. Tokiu atveju medicininio audito komisija prieš priimdama sprendimą privalo susipažinti su šių ekspertų nuomone (-ėmis). 
31. Apie siūlymą pasitelkti ekspertus TLK direktorius informuoja stebėtojų tarybą. Už nepriklausomų ekspertų atliktą auditą mokama iš TLK veiklos išlaidoms skirtų lėšų.
32. Prieš pradėdami darbą medicininio audito komisijos nariai ir pasitelkti nepriklausomi ekspertai pasirašo nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus. 
33. Medicininio audito komisiją techniškai aptarnauja TLK.

 VII. TLK TAIKINIMO KOMISIJA

34. Taikinimo komisija atskaitinga stebėtojų tarybai. Taikinimo komisiją iš keturių asmenų 
ketveriems metams renka stebėtojų taryba jos pirmininko teikimu. Taikinimo komisija renkama stebėtojų tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka. Taikinimo komisijos nariais negali būti stebėtojų tarybos nariai. Į taikinimo komisiją įeina: 
34.1. vienas TLK atstovas; 
34.2. vienas TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovas; 
34.3. vienas TLK veiklos zonos savivaldybės tarybos narys - visuomenės atstovas;
34.4. vienas TLK veiklos zonos pacientų asociacijų atstovas.
35. Taikinimo komisijos darbui vadovauja taikinimo komisijos pirmininkas, o jam nesant - jo pavaduotojas. Taikinimo komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami pirmojo taikinimo komisijos posėdžio metu iš Taikinimo komisijos narių jos įgaliojimų laikotarpiui. Taikinimo komisijos pirmininku ir jo pavaduotoju negali būti narys, jau buvęs ankstesnės kadencijos taikinimo komisijos pirmininku ar pavaduotoju.
36. Taikinimo komisiją aptarnauja TLK. TLK direktoriaus paskirtas atsakingas darbuotojas atlieka taikinimo komisijos sekretoriaus funkcijas. Komisijos sekretorius nėra taikinimo komisijos narys.
37. Taikinimo komisija sprendžia draudžiamųjų, sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir TLK ginčus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir sveikatos priežiūros sutarčių vykdymo. Skundas Taikinimo komisijai turi būti pateikiamas raštu ne vėliau kaip per 30 dienų po to, kai draudžiamajam, sveikatos priežiūros įstaigai ar vaistinei įteikiamas TLK sprendimas, kurį draudžiamasis, sveikatos priežiūros įstaiga ar vaistinė skundžia.
38. Taikinimo komisija, nagrinėdama ginčus, turi teisę:
38.1. gauti ginčui spręsti reikiamą informaciją iš draudžiamųjų, sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir TLK;
38.2. prašyti, kad draudžiamieji, sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės ir TLK paaiškintų pateiktą informaciją;
38.3. į posėdžius kviesti ginčo šalis ir (ar) tam tikrų sričių specialistus, jeigu tinkamam funkcijų vykdymui reikalinga specialisto konsultacija; 
38.4. posėdžio metu naudotis TLK posėdžių sale, kabinetu ar kitomis patalpomis, kurias suteikia TLK direktorius;
38.5. naudoti darbui reikalingus TLK kopijavimo, spausdinimo ir kitus organizacinės technikos prietaisus;
38.6. taikinimo komisijos nariai turi ir kitų teisių, numatytų kituose taikinimo komisijos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.
39. Klausimus taikinimo komisijai svarstyti teikia TLK direktorius (jam nesant - jo pavaduotojas) ir (ar) stebėtojų tarybos pirmininkas (jam nesant - jo pavaduotojas). Kilus ginčui, TLK direktorius ir (ar) TLK stebėtojų tarybos pirmininkas (jam nesant - jo pavaduotojas) per 5 darbo dienas perduoda jį spręsti taikinimo komisijai. 
40. Taikinimo komisija ginčą privalo išnagrinėti ir sprendimą priimti per 20 darbo dienų nuo TLK direktoriaus ir (ar) TLK stebėtojų tarybos pirmininko (jam nesant - jo pavaduotojo) kreipimosi į taikinimo komisiją dėl ginčo sprendimo. Jeigu sprendimui priimti reikia papildomos informacijos ir (ar) tyrimo, taikinimo komisijos pirmininkas (jam nesant - jo pavaduotojas) dėl termino pratęsimo raštu kreipiasi į TLK stebėtojų tarybos pirmininką (jam nesant - jo pavaduotoją), kuris turi teisę šį terminą pratęsti dar iki 10 darbo dienų. 
41. Taikinimo komisija darbą organizuoja darbo reglamento nustatyta tvarka. Taikinimo komisijos darbo reglamentą tvirtina TLK direktorius, vadovaudamasis Valstybinės ligonių kasos direktoriaus patvirtintu pavyzdiniu taikinimo komisijos darbo reglamentu.

 VIII. TLK DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ IR DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 42. TLK darbuotojus Darbo kodekso ir Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima ir atleidžia TLK direktorius.

43. Vadovaudamasis Darbo kodekso ir Valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis TLK direktorius tvirtina vidaus darbo tvarkos taisykles bei kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus.

 IX. TLK LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 44. TLK yra iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų finansuojama įstaiga, kuriai lėšas TLK veiklai užtikrinti skiria Valstybinė ligonių kasa.

45. TLK lėšos laikomos Lietuvos Respublikos banke, kuriame savo lėšas laiko Valstybinė ligonių kasa. Disponuoti šiomis lėšomis turi teisę TLK direktorius.
46. Lėšos TLK funkcijoms vykdyti naudojamos pagal Valstybinės ligonių kasos patvirtintą metinį TLK biudžetą paskirstytą ketvirčiais. 
47. Lėšos TLK veiklai užtikrinti, TLK darbuotojų darbo apmokėjimui naudojamos pagal Valstybinės ligonių kasos patvirtintą ir TLK stebėtojų tarybos aprobuotą išlaidų sąmatą.
48. Finansinę apskaitą ir atskaitomybę TLK vykdo Valstybinės ligonių kasos ir teisės aktų nustatyta tvarka.
49. Sudaryti sutartis dėl TLK turto naudojimo TLK gali tik, gavusi steigėjo leidimą.
50. TLK moka mokesčius ir naudojasi jų lengvatomis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
51. Valstybės kontrolės institucijos ir Valstybinė ligonių kasa įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja TLK finansinę veiklą. Šioms institucijoms TLK privalo pateikti jų reikalaujamus su TLK finansine veikla betarpiškai susijusius dokumentus.

 X. TLK REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 52. TLK reorganizuojama ir likviduojama įstatymų nustatyta tvarka.

 


Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-19 13:58:57
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas
Kaip mus rasti?


Registracija internetu