VIZIJA MISIJA VERTYBĖS
Klausiame
Ar žinote, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos dydis 44,81 Eur?
Taip, žinau
Nežinau
Man neaktualu


ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

PATVIRTINTA
Šiaulių teritorinės ligonių kasos
direktoriaus 2010 m. spalio 25 d.
įsakymu Nr. V-98
(Šiaulių teritorinės ligonių kasos
direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 9 d.
įsakymo Nr. V-168 redakcija)

 

ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJOS

DARBO REGLAMENTAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) taikinimo komisijos (toliau ‒ taikinimo komisija) sudarymo ir darbo organizavimo tvarką, funkcijas bei taikinimo komisijos narių teises ir pareigas.

2. Taikinimo komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, TLK nuostatais, reglamentu ir kitais teisės aktais.

3. Taikinimo komisijos veikla grindžiama kolegialumo, skaidrumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo ir viešumo principais.

4. Taikinimo komisija yra atskaitinga TLK stebėtojų tarybai.

5. Taikinimo komisiją aptarnauja TLK. TLK direktoriaus paskirtas atsakingas darbuotojas atlieka taikinimo komisijos sekretoriaus funkcijas. Komisijos sekretorius nėra taikinimo komisijos narys.

II SKYRIUS

TAIKINIMO KOMISIJOS SUDARYMAS

 

6. Taikinimo komisiją ketveriems metams renka TLK stebėtojų taryba jos pirmininko teikimu.

7. Į taikinimo komisijos sudėtį įeina:

7.1. vienas TLK atstovas;

7.2. vienas TLK veiklos zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovas;

7.3. vienas TLK veiklos zonos savivaldybės tarybos narys – visuomenės atstovas;

7.4. vienas TLK veiklos zonos pacientų asociacijų atstovas.

8. Taikinimo komisija renkama TLK stebėtojų tarybos darbo reglamento nustatyta tvarka.

9. Taikinimo komisijos darbui vadovauja taikinimo komisijos pirmininkas, jei jo nėra – pirmininko pavaduotojas.

10. Taikinimo komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami pirmojo taikinimo komisijos posėdžio metu iš taikinimo komisijos narių jos įgaliojimų laikotarpiui. Taikinimo komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami paprasta balsų dauguma, dalyvaujant visiems taikinimo komisijos nariams. Taikinimo komisijos pirmininku ar jo pavaduotoju negali būti narys, anksčiau jau ėjęs šias pareigas.

11. Taikinimo komisijos įgaliojimai baigiasi tada, kai išrenkama ir patvirtinama naujos sudėties taikinimo komisija.

III SKYRIUS

TAIKINIMO KOMISIJOS FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

 

12. Taikinimo komisija sprendžia draudžiamųjų ir TLK ginčus dėl privalomojo sveikatos draudimo vykdymo.

13. Taikinimo komisija gali spręsti asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir TLK ginčus dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir sveikatos priežiūros sutarčių vykdymo.  

14. Taikinimo komisija, nagrinėdama reglamento 12 ir 13 punktuose numatytus ginčus, turi teisę:

14.1. gauti ginčui spręsti reikiamą informaciją iš draudžiamųjų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir TLK;

14.2. prašyti, kad draudžiamieji, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vaistinės ir TLK paaiškintų pateiktą informaciją;

14.3. į posėdžius kviesti ginčo šalis ir (ar) tam tikrų sričių specialistus, jeigu tinkamam funkcijų vykdymui užtikrinti yra reikalinga specialisto konsultacija;

14.4. posėdžio metu naudotis TLK posėdžių sale, kabinetu ar kitomis patalpomis, kurias suteikia TLK direktorius;

14.5. naudoti darbui reikalingus TLK kopijavimo, spausdinimo ir kitus organizacinės technikos prietaisus;

14.6. taikinimo komisijos nariai turi ir kitų teisių, numatytų reglamente ar kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose taikinimo komisijos veiklą.

15. Taikinimo komisija privalo:

15.1. nagrinėti TLK direktoriaus ir (ar) TLK stebėtojų tarybos pirmininko (jei jo nėra – pirmininko pavaduotojo) perduotus spręsti ginčus;

15.2. nagrinėdama ginčus ir priimdama sprendimus, vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir sveikatos priežiūros sutarčių vykdymą;

15.3. vadovautis kolegialumo, skaidrumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo, viešumo principais ir nepiktnaudžiauti savo teisėmis. Apie galimą interesų konfliktą taikinimo komisijos narys privalo pranešti kitiems posėdyje dalyvaujantiems nariams ir nusišalinti nuo ginčo nagrinėjimo. Apie tai privalo būti pažymėta protokole;  

15.4. TLK stebėtojų tarybai pareikalavus, teikti savo veiksmų ir sprendimų, susijusių su ginčais, paaiškinimus;

15.5. neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos, susijusios su ginčų nagrinėjimu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems draudžiamųjų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir TLK interesams.

 

IV SKYRIUS

TAIKINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIŲ ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

16. Skundai dėl ginčų, numatytų reglamento 12 ir 13 punktuose, taikinimo komisijai turi būti pateikiami raštu ne vėliau kaip per 30 dienų po to, kai draudžiamajam, asmens sveikatos priežiūros įstaigai ar vaistinei įteikiamas TLK sprendimas, kurį draudžiamasis, asmens sveikatos priežiūros įstaiga ar vaistinė skundžia. Jei skundas per nustatytą terminą nepateikiamas, taikinimo komisija atsisako jį priimti. Tokiu atveju skundas grąžinamas draudžiamajam, asmens sveikatos priežiūros įstaigai ar vaistinei.

17. Taikinimo komisija privalo išnagrinėti reglamento 12 punkte numatytus ginčus ir priimti sprendimą per 30 dienų nuo kreipimosi, o jeigu reikia papildomos informacijos ir tyrimo – papildomai per 15 dienų.

18. Taikinimo komisija privalo išnagrinėti reglamento 13 punkte numatytus ginčus ir priimti sprendimą per 20 darbo dienų nuo TLK direktoriaus ir (ar) TLK stebėtojų tarybos pirmininko (jei jo nėra – pirmininko pavaduotojo) kreipimosi į taikinimo komisiją dienos. Jeigu sprendimui priimti reikia papildomos informacijos ir (ar) tyrimo, taikinimo komisijos pirmininkas (jei jo nėra – pirmininko pavaduotojas) dėl termino pratęsimo raštu kreipiasi į TLK stebėtojų tarybos pirmininką (jei jo nėra – pirmininko pavaduotoją), kuris turi teisę šį terminą pratęsti. Terminas gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip 10 darbo dienų.

19. Taikinimo komisija ginčus nagrinėja posėdžiuose. Posėdžius organizuoja, jiems vadovauja ir klausimus pristato taikinimo komisijos pirmininkas (jei jo nėra – pirmininko pavaduotojas).

20. Taikinimo komisijos posėdžiai rengiami prireikus (kilus ginčui).

21. Taikinimo komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja bent trys nariai (išskyrus pirmąjį posėdį, kurio metu renkamas taikinimo komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas).

22. Į pirmąjį taikinimo komisijos posėdį kviečia TLK direktorius, į kitus – taikinimo komisijos sekretorius taikinimo komisijos pirmininko pavedimu (jei jo nėra – pirmininko pavaduotojo pavedimu).

23. Naujai sudarytos taikinimo komisijos posėdžio metu šios komisijos sekretorius pasirašytinai supažindina visus narius su reglamentu. Naujai paskirtas (pakeistas) taikinimo komisijos narys supažindinamas su reglamentu pirmojo posėdžio, kuriame dalyvauja, metu.

24. Į pirmąjį taikinimo komisijos posėdį susirinkę taikinimo komisijos nariai pasirašo nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus.

25. Klausimus taikinimo komisijai svarstyti teikia TLK direktorius ir (ar) TLK stebėtojų tarybos pirmininkas (jei jo nėra – pirmininko pavaduotojas).

26. Jei kyla ginčas, numatytas reglamento 12 ar 13 punkte, TLK direktoriaus ir (ar) TLK stebėtojų tarybos pirmininko (jei jo nėra – pirmininko pavaduotojo) pavedimu šis ginčas per 5 darbo dienas pavedamas spręsti taikinimo komisijai.

27. Taikinimo komisijos sekretorius, gavęs informaciją apie ginčą, nedelsdamas apie tai informuoja taikinimo komisijos pirmininką (jei jo nėra – pirmininko pavaduotoją). Taikinimo komisijos pirmininkas (jei jo nėra – pirmininko pavaduotojas) įvertina, ar nėra praleistas reglamento 16 punkte nustatytas kreipimosi į taikinimo komisiją terminas. Jei šis terminas praleistas, taikinimo komisija atsisako priimti skundą ir jis grąžinamas pareiškėjui. Jei skundas pateiktas reglamento 16 punkte nustatytu terminu, yra suderinama posėdžio, kuriame šis skundas bus nagrinėjamas, vieta ir laikas.

28. Taikinimo komisijos sekretorius ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas raštu (faksu ar elektroniniu paštu) praneša taikinimo komisijos nariams ir draudžiamajam, asmens sveikatos priežiūros įstaigai ar vaistinei apie planuojamą posėdį, nagrinėjamą ginčą, posėdžio vietą ir laiką. Posėdžio medžiaga taikinimo komisijos nariams išsiunčiama elektroniniu paštu.

29. Kiekvienas taikinimo komisijos narys privalo asmeniškai susipažinti su nagrinėjama medžiaga ir dalyvauti posėdyje.

30. Taikinimo komisijos narys, dėl pateisinamų priežasčių negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti taikinimo komisijos sekretoriui.

31. Nedalyvaujantis posėdyje taikinimo komisijos narys gali raštu pareikšti savo nuomonę svarstomais klausimais, kuri turi būti paskelbta posėdžio metu ir pridėta prie posėdžio dokumentų. Ši nuomonė paskelbiama prieš balsavimą (jei jis vyksta), tačiau neįskaitoma kaip balsas.

32. Prireikus taikinimo komisijos posėdyje gali dalyvauti taikinimo komisijos pirmininko (jei jo nėra – pirmininko pavaduotojo) pakviesti asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių, jų steigėjų bei TLK atstovai, taip pat pateikę skundus (prašymus) draudžiamieji ir kt.

33. Pakviesti dalyvauti taikinimo komisijos posėdyje asmenys informuojami, kad privalo neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos, susijusios su ginčų nagrinėjimu, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių teisėtiems draudžiamųjų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir TLK interesams.

34. Į taikinimo komisijos posėdį pakviesti asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių, jų steigėjų bei TLK atstovai, taip pat skundus (prašymus) pateikę draudžiamieji ir kiti asmenys neturi balsavimo teisės.

35. Taikinimo komisija sprendimus priima posėdžiuose paprasta balsų dauguma. Jeigu

balsai pasiskirsto po lygiai, lemia taikinimo komisijos pirmininko (jei jo nėra – pirmininko pavaduotojo) balsas.

36. Taikinimo komisijos narys gali pareikšti atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie posėdžio protokolo. Tokiu atveju šis komisijos narys gali balsuoti „prieš“ arba „susilaikau“.

37. Taikinimo komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolą rašo taikinimo komisijos sekretorius Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatyta tvarka.

38. Protokole privalo būti nurodyti sprendimų priėmimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, posėdyje pareikšta taikinimo komisijos narių nuomonė, taikinimo komisijos sprendimų apskundimo tvarka. Taikinimo komisijos sprendimas gali būti apskųstas administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo skundžiamo sprendimo gavimo dienos.

39. Taikinimo komisijos nuožiūra prie protokolo gali būti pridedami įvairūs priedai.

40. Protokolą rašo sekretorius, jį pasirašo taikinimo komisijos pirmininkas (jei jo nėra – pirmininko pavaduotojas) ir sekretorius.

41. Protokolas turi būti parašytas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio.

42. Taikinimo komisijai išnagrinėjus ginčą, taikinimo komisijos sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos apie priimtą sprendimą informuoja TLK stebėtojų tarybą ir ginčo dalyvius. 

43. Visi susirašinėjimai tarp taikinimo komisijos narių ir draudžiamųjų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių bei TLK vyksta dokumentus įteikiant asmeniškai, siunčiant paštu, registruotu laišku, elektroniniu paštu (turi būti patvirtinamas gavimas) skunde (prašyme) nurodytais adresais.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Taikinimo komisijos priimami prašymai ir kiti dokumentai registruojami, originalai laikomi ir saugomi TLK Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro tarnybos nustatyta tvarka.

45. Taikinimo komisijos nariai asmeniškai atsako už taikinimo komisijos kompetencijai priskirtų funkcijų vykdymą ir sprendimų priėmimo nešališkumą.


Paskutinis atnaujinimas: 2016-09-12 15:57:43
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas
Kaip mus rasti?


Registracija internetu