Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

Posėdis įvyko 2016-04-22, posėdžio pradžia 11.00 val., posėdžio pabaiga 13.15 val.

                      Posėdžio pirmininkas – Povilas Karvelis.

                      Posėdžio sekretorė – Regina Leonavičiūtė.

Dalyvauja: dalyvių sąrašas (2 lapai) pridedamas, posėdyje dalyvavo 11 stebėtojų tarybos narių, kvorumas buvo.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2015 m. Šiaulių TLK skirto PSDF biudžeto vykdymo.

2. Dėl 2016 m. Šiaulių TLK skirto PSDF biudžeto ir sutarčių su ASPĮ pasirašymo.

3. Dėl 2016 m. Šiaulių TLK ir vaistinių sutarčių sudarymo ir vykdymo.

4. Dėl 2015 m. Šiaulių TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių.

5. Dėl Šiaulių TLK 2016 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo.

6. Dėl Šiaulių TLK taikinimo komisijos nario – TLK atstovo rinkimų.

Posėdžio pirmininkui pristačius posėdžio darbotvarkę, TLK direktorius pasiūlė į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą - Dėl Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo planų Šiaulių ir Telšių apskrityse pristatymo. Stebėtojų tarybos nariai tam neprieštaravo.

1. SVARSTYTA. 2015 m. Šiaulių TLK skirto PSDF biudžeto vykdymas.

Pranešėjas R. Mažeika, Šiaulių TLK direktorius, informavo apie 2015 m. PSDF biudžeto lėšų, skirtų TLK, panaudojimą, atkreipdamas dėmesį į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros skatinamųjų paslaugų, konsultacinių paslaugų, ilgalaikio stebėjimo paslaugų, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, priėmimo-skubios pagalbos, stebėjimo paslaugų, dienos stacionaro ir stacionarinių paslaugų vykdymą.

Direktorius taip pat kalbėjo apie hospitalizacijos rodiklius, pažymėdamas, kad didžiausia problema – Plungės, Šiaulių r. savivaldybėse, - šiose savivaldybėse būtina prioritetinių paslaugų plėtra, mažinant stacionarinių paslaugų apimtis.

Direktorius informavo apie sąnarių endoprotezavimo paslaugų augimą (VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Mažeikių ligoninė, VšĮ Radviliškio ligoninė), gimdymo paslaugų vykdymą (VšĮ Radviliškio ligoninėje skyrius uždarytas, VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje artėjama prie kritinio taško) bei klasterinių paslaugų vykdymą.

Direktorius taip pat informavo apie Šiaulių TLK vykdytos stebėsenos rodiklius:

- aktyviojo stacionarinio gydymo vidutinis vieno atvejo koeficientas CMI (terapinio gydymo atvejais), kurio reikšmė neturėtų viršyti 1,18. Šiaulių TLK ligoninėse šis rodiklis nebuvo viršytas (Šiaulių TLK vidurkis siekė 0,94);

- aktyviojo gydymo atvejų, priskiriamų giminingų diagnozių grupei, kurios kodas baigiasi raide „A“, dalis procentais,  palyginti su bendru aktyviojo gydymo atvejų skaičiumi, kurio reikšmė neturėtų viršyti 25 proc., TLK ligoninėse taip pat nebuvo viršytas (Šiaulių TLK vidurkis – 15,1 proc.). Tačiau VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje šis rodiklis sudaro 11,5 proc., o VšĮ Plungės r. savivaldybės ligoninėje – 20,5 proc., VšĮ N. Akmenės ligoninėje – 20,3 proc., todėl TLK ir toliau vykdys šių rodiklių analizę ir vertins situaciją atskirose ASPĮ.  

Buvo pristatyta informacija apie Šiaulių TLK veiklos zonai priklausančių ir nepriklausančių ASPĮ 2015 m. suteiktų stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą, paslaugų balo vertes. Stacionarinių ASPP balo vertė žemiausia buvo Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio TLK zonos įstaigose (su VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis, VšĮ Respublikine Klaipėdos ligonine, VšĮ Respublikine Panevėžio ligonine  buvo sudėtingiausia situacija ir pasirašant sutartis 2016 m.). Pristatyta informacija apie dantų protezavimo eilių pokyčius - eilės auga, nes susiprotezavę dantis, gyventojai tuoj vėl stoja į eilę. Tikimasi naujos tvarkos, kuri reglamentuos ir stojimo į eilę sąlygas. Taip pat pristatyta informacija apie medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lėšų panaudojimą, išlaidas vaistams.

TLK direktorius taip pat supažindino su 2015 m. ASPĮ finansiniais rezultatais, pasidžiaugė, kad 2015 m. ASPĮ finansiniai rezultatai buvo geriausi per 2013-2015 m. laikotarpį.

 Visa informacija, kuri buvo pristatyta posėdžio metu, pridedama prie protokolo.

 Pristačius informaciją, stebėtojų tarybos nariai diskutavo apie gydytojų motyvavimą teikiant skatinamąsias paslaugas bei prevencinių programų vykdymą (kalbėjo V. Janulaitienė, P. Andruškevičius, L. Vaičiulienė), jaunų gydytojų trūkumą ir jų darbo apmokėjimo problemas rajonų ligoninėse (kalbėjo M. Urmonas).

TLK direktorius pastebėjo, kad būtina stiprinti BPG grandį ir sudaryti sąlygas jiems dirbti, priminė, kad viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių darbuotojų darbo apmokėjimą reglamentuoja 2014 m. lapkričio 25 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1228 „Dėl valstybės ir savivaldybių viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros ir farmacijos paslaugas teikiančių darbuotojų (išskyrus vadovų ir jų pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymo kriterijų patvirtinimo“.

Stebėtojų tarybos nariai pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų dėl 2015 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo nepateikė.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.  

2. SVARSTYTA. 2016 m. Šiaulių TLK skirtas PSDF biudžetas ir sutarčių su ASPĮ pasirašymas.

Informaciją šiuo klausimu pateikė R. Mažeika. Šiaulių TLK direktorius informavo, kad Šiaulių TLK 2016 m. skirta:

- asmens sveikatos priežiūros paslaugoms kompensuoti 145 224 000 Eur., t.y. 4 637 300 Eur. (arba 3,3 proc.) daugiau negu 2015 m. pradinis biudžetas;

- medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugoms – 6 430 800 Eur., t.y. 172 900 Eur. (arba 2,76 proc.) daugiau negu 2015 m.

- sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms -  4 539 700  Eur. t.y. 115 300 Eur. (arba 2,61 proc.) daugiau negu 2015 m.

Pranešėjas informavo apie pagrindines 2016 m. PSDF biudžeto pasikeitimo priežastis:

- atkurtos asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertės 1 balas = 1 eurui;

- skirtos papildomos lėšos ambulatorinių  asmens sveikatos priežiūros paslaugų, pradėtų finansuoti 2015 m. eigoje, finansavimo tęstinumui užtikrinti visus metus (kardiologinės intervencinės radiologijos paslaugos, teikiamos dienos stacionare);

- įvertintos 2015 m. papildomai skirtos lėšos insulto gydymo, taikant trombolizę ar invazinę trombektomiją, ir miokardo infarkto (kai yra ST segmento pakilimas) gydymo, atliekant širdies vainikinių kraujagyslių stentavimą, paslaugų,

- įvertintos papildomos lėšos pakaitinio gydymo paslaugoms ir pakaitinio gydymo efektyvumo įvertinimo paslaugoms (lėšos skirtos priklausomybės ligų centrams);

- numatytos lėšos, atsižvelgiant į patvirtintas didesnes bazines kainas (pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros, priminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (neįskaitant pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros ir pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros) gerų darbo rezultatų, greitosios medicinos pagalbos gerų darbo rezultatų);

- numatytos lėšos dantų protezavimo paslaugų laukimo eilės mažinimui.

Šiaulių TLK direktorius pažymėjo, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. ASPĮ iš PSDF biudžeto papildomai mokama:

- už labai svarbų tyrimą 2–7 metų vaikams, kuris padeda išsiaiškinti, ar būtinas gydymas

antibiotikais – greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo atlikimą 2-

7 m. vaikams, susirgusiems viršutinėmis kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis. Skatinamosios

paslaugos bazinė kaina - 2,34 balai.

- už žmonių, priskirtų rizikos grupėms, skiepijimą nuo gripo. Nemokamai skiepijami vyresni nei 65 m. amžiaus žmonės, lėtinėmis ligomis sergantys pacientai, slaugos ir globos įstaigų gyventojai, medicinos personalas ir nėščios moterys. Skatinamosios paslaugos bazinė kaina: gydytojo paslauga – 1,71 balai, slaugytojo paslauga 1,42 balai.

- už gerą storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymą. 4,4 proc. padidintas apmokėjimas už gerus darbo rezultatus  nuo 5,01 iki 5,23 balo.

- už GMP darbo intensyvumo rodiklį. Papildomai skirta 121,5 tūkst. Eur. Vertinamas per metus įvykdytų skubių kvietimų skaičius, tenkantis 1000 aptarnaujamos teritorijos statistinių gyventojų.

- siekiant gyventojams užtikrinti psichologo paslaugų kokybę ir prieinamumą, sumažintas psichologams nustatytas maksimalus aptarnaujamų gyventojų skaičius nuo 40 tūkst. iki 20 tūkst. 9,1 proc. padidinta vieno gyventojo pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų metinė bazinė kaina nuo 3,31 balo iki 3,61 balo.

Šiaulių TLK direktorius paminėjo, kad ligonių kasa surinko informaciją iš ASPĮ apie numatomas gydymo įstaigose vykdyti priemones psichologinės pagalbos plėtrai, siekiant užtikrinti pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą prie asmens sveikatos priežiūros įstaigų prisirašiusiems gyventojams. Kai kuriose savivaldybėse problemos išlieka (Kelmės r. savivaldybė). Direktorius taip pat informavo, kad Šiaulių TLK kreipsis į Kelmės r. savivaldybės merą ir VšĮ Kelmės r. psichikos sveikatos centrą dėl psichologinės tarnybos stiprinimo.

J. Rekašius domėjosi apie psichologų ir psichiatrų teikiamų paslaugų prieinamumo užtikrinimą Rietavo savivaldybės gyventojams. Direktorius patikino, kad paslaugų kokybė ir prieinamumas gyventojams neturi blogėti.

Šiaulių TLK direktorius pristatė informaciją apie kompensuojamųjų antibiotikų vartojimą (kompensuojamųjų antibiotikų receptų kūdikiams skaičiaus, tenkančio 1000-čiui tais metais gimusių kūdikių, 2013 m. ir 2015 m. palyginimas Šiaulių TLK savivaldybėse pridedamas), pažymėjo, kad antibiotikų vartojimo tendencijos labai geros, paminėjo, kad šiais metais TLK numato ir toliau vykdyti antibiotikų skyrimo ASPĮ stebėseną, organizuoti aptarimus racionalaus antibiotikų skyrimo klausimais 8 ASPĮ (lieka problema Akmenės r., Radviliškio r., Šiaulių r. savivaldybėse) teikti metodines rekomendacijas.

Buvo pristatyta informacija apie statistinio ir apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu asmenų skaičiaus pokyčius 2014-2015 m. (Šiaulių TLK veiklos zonoje statistinis gyventojų skaičius sumažėjo 6102 gyventojais arba 1,41 proc, o apdraustųjų – atitinkamai 4190 arba 1 proc.), apie 2016 m. pasirašytas sutartis (sudarytos sutartys su 322 įstaigomis, iš jų 5 - naujos), pažymėta, kad pasirašant sutartis su TLK veiklos zonos gydymo įstaigomis didelių problemų nebuvo, sutartys pasirašytos laiku.

Šiaulių TLK direktorius paminėjo, kad nuo 2016 m. gegužės 1 d. patvirtintas naujas ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V-1473 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026  „Dėl slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“) ir pristatė naujoves šioje srityje:

- išplečiamas ambulatorinių paslaugų namuose gavėjų sąrašas. Paslaugas galės gauti ir vyresnio amžiaus žmonės bei asmenys, turintys bendrą funkcinį sutrikimą dėl somatinių ligų ir pažeidimų. Taip pat paslaugos bus teikiamos asmenims, kuriems atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų;

- bus apmokama ne už asmenį, o pagal atskirus įkainius  už suteiktas konkrečias ambulatorines slaugos paslaugas: slaugos procedūras, opų, pragulų ir žaizdų priežiūrą, savarankiškas slaugytojo paslaugas, gleivių išsiurbimą;

- ambulatorines slaugos namuose paslaugą galės teikti bet kuri įstaiga ar institucija,

atitinkanti reikalavimus, turinti licenciją dėl teisės teikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose

bei sudariusi sutartį su TLK dėl šių paslaugų apmokėjimo.

Stebėtojų tarybos nariams pristatyti TLK lėšų likučiai, pasirašius sutartis:

- ambulatorinėms ir stacionarinėms paslaugoms - 10 253 Eur;

- brangiesiems tyrimams ir procedūroms - 71 238 Eur;

- medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui -  35 173 Eur.

Apie slaugos paslaugų namuose teikimą klausimų pateikė M. Urmonas, V. Janulaitienė.  V. Zaksas, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) Sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktorius, paaiškino sveikatos apsaugos ministro 2015 m.

gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1473 nuostatas.

Stebėtojų tarybos nariai pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų dėl 2016 m. sutarčių su ASPĮ pasirašymo nepateikė.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

3. SVARSTYTA. 2016 m. Šiaulių TLK ir vaistinių sutarčių sudarymas ir vykdymas.

Šiaulių TLK direktorius pristatė PSDF biudžetą, skirtą TLK 2016 m. kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms. Kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms 2016 m. skirta 27 272 600 Eur,  informavo, kad 2016 m. sudarytos sutartys su 43 vaistinėmis ir optikomis.

Stebėtojų tarybos nariai pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų dėl 2016 m. sutarčių su vaistinėmis pasirašymo nepateikė.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas. 

4. SVARSTYTA. 2015 m. Šiaulių TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai.

Direktorius pristatė 2015 m. Šiaulių TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, informavo apie kreditorinių įsiskolinimų dinamiką 2015 m., pristatė 2015 m. Šiaulių TLK įsigytą turtą.  

Klausimų ir pastabų nebuvo pateikta.

Posėdžio pirmininkas P. Karvelis pasiūlė aprobuoti 2015 m. Šiaulių TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Posėdyje dalyvavę stebėtojų tarybos nariai balsavo: „už“ - 11, „prieš“ – 0, „susilaikiusių“ - 0.

NUTARTA. Aprobuoti 2015 m. Šiaulių TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų  rinkinius.

5. SVARSTYTA. Šiaulių TLK 2016 m. išlaidų sąmata ir pareigybių sąrašas.

Direktorius pristatė Šiaulių TLK 2016 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą, patvirtintą 2016 m. sausio 7 d. TLK direktoriaus įsakymu Nr. V-2.

Stebėtojų tarybos nariai diskutavo apie PSDF biudžeto dalį skiriamą Šiaulių TLK valdymui bei išlaidas darbo užmokesčiui, taip pat domėjosi Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojų, kurių darbo vietos yra rajonų savivaldybių teritorijose, darbo užmokesčio nustatymu.

Direktorius atsakė į stebėtojų tarybos narių klausimus, paminėjo apie darbuotojų Kontrolės skyriuje trūkumą.  

Stebėtojų tarybos nariai rekomendacijų, pastabų dėl Šiaulių TLK 2016 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo nepateikė.

Posėdžio pirmininkas P. Karvelis pasiūlė aprobuoti Šiaulių TLK 2016 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Posėdyje dalyvavę stebėtojų tarybos nariai balsavo: „už“ - 11, „prieš“ – 0, „susilaikiusių“ - 0.

NUTARTA. Aprobuoti Šiaulių TLK 2016 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą.

Z. Loseva, stebėtojų tarybos narė, informavo, kad dėl svarbių priežasčių turi išvykti ir toliau posėdyje negali dalyvauti.

6. SVARSTYTA. Šiaulių TLK taikinimo komisijos nario – TLK atstovo rinkimai.

P. Karvelis, stebėtojų tarybos pirmininkas, informavo, kad būtina išrinkti Šiaulių TLK taikinimo komisijos narį – TLK atstovą, nes buvęs Šiaulių TLK taikinimo komisijos narys – TLK

atstovas atsistatydino iš užimamų pareigų Šiaulių TLK. Stebėtojų tarybos pirmininkas pristatė Šiaulių TLK direktoriaus siūlomą Dainiaus Miškinio, Administravimo skyriaus vyr. specialisto,

kandidatūrą.

Balsuota už D. Miškinio kandidatūrą. Stebėtojų tarybos nariai balsavo: „už“- 10,   „prieš“- 0,  „susilaikė“- 0.

NUTARTA. Šiaulių TLK taikinimo komisijos nariu išrinkti D. Miškinį, Šiaulių TLK Administravimo skyriaus vyr. specialistą.

7. SVARSTYTA. Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo planų Šiaulių ir Telšių apskrityse pristatymas.

Šiaulių TLK direktorius pristatė Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo Šiaulių ir Telšių apskrityse planus (informacija pridedama) ir įvardino išryškėjusią problemą.

Vykdant Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligonių tinklo konsolidavimo etapo planą, VšĮ Radviliškio ligoninėje nuo 2016 m. sausio 1 d. nutrauktas aktyvaus gydymo vaikams stacionarinių paslaugų teikimas. VšĮ Radviliškio ligoninėje vaikams teikiamos priėmimo skubios pagalbos, stebėjimo ir dienos stacionaro vaikų ligų paslaugos, o esant indikacijoms stacionariniam gydymui - vaikai vežami į VšĮ Respublikinę Šiaulių ligoninę. Reorganizacija VšĮ Radviliškio ligoninėje įvyko sklandžiai, nusiskundimų dėl asmens sveikatos priežiūros  paslaugų prieinamumo, kokybės, saugumo nei iš pacientų , nei iš medikų Šiaulių TLK neturi.

Tačiau įgyvendinant Ketvirtąjį restruktūrizavimo etapą, išaiškėjo greitosios medicinos pagalbos finansavimo problema dėl pacientų pervežimo. Atlikus VšĮ Radviliškio r. greitosios medicinos pagalbos centro įvykdytų iškvietimų analizę, nustatyta, kad 2016 m. I ketvirtį, palyginus su 2015 m. I ketvirčiu, pervežamų vaikų skaičius į VšĮ Respublikinę Šiaulių ligoninę padidėjo 125 atvejais arba 6,2 karto, nuvažiuotų kilometrų skaičius padidėjo 13 tūkst. arba 18,8 proc. Taip pat augantis pervežamų vaikų skaičius blogina VšĮ Radviliškio r. greitosios medicinos pagalbos centro greitosios medicinos pagalbos gerus darbo rezultatus. Per 2016 m. I ketv. greitosios medicinos pagalbos operatyvumo reikšmė sumažėjo nuo 85,18 proc. iki 79,41 proc. palyginus su 2015 metais ir prognozuojama, kad VšĮ Radviliškio r. greitosios medicinos pagalbos centro finansavimas už 2016 m. II pusm. gerus darbo rezultatus per mėnesį vidutiniškai sumažės 530 Eur arba 50 proc.

Todėl, siekiant kompensuoti padidėjusias greitosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidas greitosios medicinos pagalbos centrams, kurių savivaldybėse vykdoma restruktūrizacija ir nutrauktas aktyvaus gydymo vaikams stacionarinių paslaugų teikimas, TLK siūlo papildyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. V-1022 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų greitosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidoms kompensuoti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir skirti papildomas lėšas šių paslaugų išlaidų kompensavimui, analogiškai kaip yra skiriamos lėšos papildomų brigadų finansavimui tiems greitosios medicinos pagalbos centrams, kurių savivaldybėse uždaryti chirurgijos ir (ar) reanimacijos skyriai.

V. Zaksas, VLK Sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktorius, paprašė šį pasiūlymą teikti Sveikatos apsaugos ministerijai ir VLK.

L. Vaičiulienė informavo, kad Sveikatos apsaugos ministerijoje restruktūrizacijos komisijos posėdis jau įvyko ir greitu laiku planai turėtų būti patvirtinti.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas. 

 

Pirmininkas                                                                                                                                                 P. Karvelis

Sekretorė                                                                                                                                                     R. Leonavičiūtė

 


Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-02 08:52:24
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas