Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


ŠIAULIŲ TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS (2011-03-03)

 

2011 m. kovo 3 d. Nr. ST-1

Šiauliai

 

Posėdis įvyko 2011-02-24 11.00 val.

Posėdžio pirmininkė - B. M. Paplauskienė, stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja.

Posėdžio sekretorė - Regina Leonavičiūtė, TLK Administravimo skyriaus vedėja.

Dalyvauja: Stebėtojų tarybos nariai: Kristina Auruškevičienė, Nijolė Bartkevičienė, Narsutis Boruta, Aloyzas Juodis, Vitalija Griškova, Alma Monkauskaitė, Petras Mordas, Visvaldas Nekrašas, Virginija Vitkauskienė, TLK darbuotojai: Remigijus Mažeika, TLK direktorius, Sigrida Kubilienė, Sutarčių skyriaus vedėja, Pranas Nainys, Paulius Rumbutis, direktoriaus pavaduotojai (dalyvavusių sąrašas pridedamas).

 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2010 metų sutarčių su ASPĮ įvykdymo (stacionarinių ASP, ambulatorinių ASP, brangių tyrimų ir procedūrų, med. reabilitacijos ir sanatorinio gydymo, prevencinių programų, skatinamųjų paslaugų vykdymas).

2. Dėl 2010 metų lėšų, skirtų vaistams ir med. pagalbos priemonėms kompensuoti, panaudojimo.

3. Dėl 2010 metų lėšų, skirtų sveikatos programoms (vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa, dantų protezavimo, sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo programa, savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialioji programa, priklausomybės ligų programa) vykdyti, panaudojimo.

4. Dėl 2011 metų PSDF biudžeto, skirto paslaugoms apmokėti, ir sutarčių su ASPĮ pasirašymo.

5. Dėl 2010 metų TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių.

6. Dėl 2011 metų TLK veiklos (TLK veiklos plano, Metinio teminio kontrolės plano, Visuomenės informavimo plano pristatymas).

1. SVARSTYTA. Dėl darbotvarkės papildymo.

R. Mažeika, TLK direktorius, pasiūlė į darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą - Dėl TLK 2011 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo.

Balsuota dėl pasiūlymo.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

K. Auruškevičienė - už,

N. Bartkevičienė - už,

N. Boruta - už,

V. Griškova - už,

A. Juodis - už,

A. Monkauskaitė - už,

P. Mordas - už,

V. Nekrašas - už,

B. M. Paplauskienė - už,

V. Vitkauskienė - už.

R. Mažeika, TLK direktorius, pasiūlė svarstant 1 darbotvarkės klausimą, kartu svarstyti ir 3 darbotvarkės klausimą, nes jie glaudžiai susiję. Stebėtojų tarybos nariai tam neprieštaravo (balsuota nebuvo).

NUTARTA:

1. Įtraukti į darbotvarkę papildomą klausimą - Dėl TLK 2011 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo.

2.  1 ir 3 darbotvarkės klausimus svarstyti kartu.

2. SVARSTYTA.

2.1. Dėl 2010 metų sutarčių su ASPĮ įvykdymo (stacionarinių ASP, ambulatorinių ASP, brangių tyrimų ir procedūrų, med. reabilitacijos ir sanatorinio gydymo, prevencinių programų, skatinamųjų paslaugų vykdymas).

2.2. Dėl 2010 metų lėšų, skirtų sveikatos programoms (vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa, dantų protezavimo, sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo programa, savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialioji programa, priklausomybės ligų programa) vykdyti, panaudojimo.

Pranešėjas - TLK direktorius R. Mažeika informavo apie PSDF biudžeto lėšų pagal atskirus straipsnius panaudojimą, 2010 m. PSDF biudžeto lėšų paskirstymą, viršsutartinių ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų apmokėjimą, nepaskirstytų lėšų panaudojimą, suteiktų pacientams paslaugų apimtis pagal paslaugų rūšis, brangių tyrimų balo vertes, hospitalizacijos rodiklį, lėšų, skirtų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui, panaudojimą, šių paslaugų apimtis pagal gydymo rūšis, pokyčius lyginant su 2009 m., skatinamųjų paslaugų vykdymą, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos paslaugų apmokėjimo analizės rezultatus, lėšų, skirtų prevencinėms programoms finansuoti, panaudojimą bei suteiktų paslaugų apimtis, lėšų, skirtų visuomenės sveikatos programoms finansuoti, panaudojimą, 2010 m. biudžeto lėšų, skirtų dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti, panaudojimą, (informacija pridedama).

V. Griškova paprašė pateikti informaciją apie dantų protezavimo paslaugų laukimo eiles savivaldybėse.

P. Nainys, TLK direktoriaus pavaduotojas, pateikė prašomą informaciją (pridedama).

Kalbėjo A. Juodis, V. Nekrašas - siūlo ieškoti rezervų dantų protezavimo paslaugų laukimo eilėms mažinti.

V. Griškova informavo, kad šį klausimą artimiausiu metu numatoma svarstyti VLK.

V. Nekrašas pastebėjo, kad būtina TLK atkreipti dar didesnį dėmesį vertinant savivaldybių visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiąsias programas (mano, kad nereikėtų vykdant šias programas lėšų naudoti įv. brošiūroms pirkti, turėtų būti daugiau dėmesio skiriama kaimui).

TLK direktorius informavo, kad TLK yra atlikusi visuomenės sveikatos programų analizę, aptarusi šių programų vykdymo klausimus su visuomenės sveikatos biurų specialistais, numačiusi strategiją ateičiai ir vertindama pateiktas visuomenės sveikatos programas, kaip ir iki šiol siūlys savivaldybėms koreguoti tas, kurios neatitiks visuomenės sveikatos programoms keliamų reikalavimų.

Į V. Nekrašo pastebėjimą dėl specialistų trūkumo Plungės savivaldybėje, A. Monkauskaitė informavo, kad Kelmės savivaldybėje šiuo klausimu atlikta studija, sumodeliuota situacija iki 2015 m., pasiūlė ir Plungėje atlikti tą patį.

TLK direktorius informavo apie stacionarinių ASPĮ finansinius darbo rezultatus (informacija pridedama).

Pasiūlymų, rekomendacijų, pastabų nebuvo.

Posėdžio pirmininkė pasiūlė pritarti 2010 m. sveikatos priežiūros paslaugų, sveikatos programų vykdymui. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Posėdžio pirmininkė informavo, kad stebėtojų tarybos nariai, nesutinkantys su daugumos nuomone bet kuriuo darbotvarkės klausimu, gali pareikšti atskirąją nuomonę ir ją pridėti prie posėdžio protokolo.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

K. Auruškevičienė - už,

N. Bartkevičienė - už,

N. Boruta - už,

V. Griškova - už,

A. Juodis - už,

A. Monkauskaitė - už,

P. Mordas - už,

V. Nekrašas - už,

B. M. Paplauskienė - už,

V. Vitkauskienė - už.

NUTARTA. Pritarti 2010 m. sveikatos priežiūros paslaugų, sveikatos programų vykdymui.

3. SVARSTYTA. Dėl 2010 metų lėšų, skirtų vaistams ir med. pagalbos priemonėms kompensuoti, panaudojimo.

Pranešėjas R. Mažeika, TLK direktorius, pateikė informaciją apie 2010 m. PSDF biudžeto lėšų, skirtų vaistams ir med. pagalbos priemonėms kompensuoti, panaudojimą (informacija pridedama), informavo apie vykdytus centralizuotus tikrinimus.

Pastabų, rekomendacijų stebėtojų tarybos nariai nepateikė.

Posėdžio pirmininkė pasiūlė pritarti 2010 m. lėšų, skirtų vaistams ir med. pagalbos priemonėms kompensuoti, panaudojimui. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

K. Auruškevičienė - už,

N. Bartkevičienė - už,

N. Boruta - už,

V. Griškova - už,

A. Juodis - už,

A. Monkauskaitė - už,

P. Mordas - už,

V. Nekrašas - už,

B. M. Paplauskienė - už,

V. Vitkauskienė - už.

NUTARTA. Pritarti 2010 m. lėšų, skirtų vaistams ir med. pagalbos priemonėms kompensuoti, panaudojimui.

4. SVARSTYTA. Dėl 2011 metų PSDF biudžeto, skirto paslaugoms apmokėti, ir sutarčių su ASPĮ pasirašymo.

Pranešėjas R. Mažeika, TLK direktorius, informavo apie dokumentus, kurie reglamentuoja sutarčių su ASPĮ sudarymo procesą, taip pat Šiaulių TLK skirtų 2010-2011 m. PSDF biudžeto lėšų paskirstymą, pateiktas ASPĮ lėšų sumas deryboms, derybų eigą, sumų patikslinimus (informacija pridedama). Atkreipė dėmesį į 2010-12-27 SAM įsakymu Nr. V-1131 „Dėl greitorsios medicinos pagalbos teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo nuostatas - juo vadovaujantis GMP dispečerinių tarnybų funkcijos Šiaulių TLK aptarnaujamoje zonoje vykdomos Šiaulių ir Telšių apskričių centrų GMP paslaugas teikiančiose įstaigose, nustatytoje teritorijoje turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip 2 brigadų darbas.

Kalbėjo N. Bartkevičienė (apie lėšų kompensavimo galimybę, panaikinus chirurgijos skyrių, apie prisirašiusius prie ASPĮ nedraustus asmenis), V. Nekrašas (apie balo didinimo galimybę II lygio paslaugoms, apie amortizacinių atskaitymų įtraukimo į įkainį galimybę), K. Auruškevičienė (apie brangių tyrimų vartojimą, III restruktūrizacijos etapo rezultatus - paslaugų teikimo racionalumą), V. Griškova (apie VLK sudarytos darbo grupės draudžiamųjų registrui tvarkyti veiksmus).

Pastabų, rekomendacijų, prieštaravimų dėl 2011 metų sutarčių sudarymo nebuvo išsakyta.

Posėdžio pirmininkė pasiūlė V. Nekrašui suformuluoti pasiūlymus dėl amortizacinių atskaitymų įtraukimo į paslaugų įkainį raštu ir perduoti SAM.

Posėdžio pirmininkė pasiūlė pritarti 2011 m. sutarčių su ASPĮ sudarymo eigai. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

K. Auruškevičienė - už,

N. Bartkevičienė - už,

N. Boruta - už,

V. Griškova - už,

A. Juodis - už,

A. Monkauskaitė - už,

P. Mordas - už,

V. Nekrašas - už,

B. M. Paplauskienė - už,

V. Vitkauskienė - už.

NUTARTA. Pritarti 2011 m. sutarčių su ASPĮ sudarymo eigai.

5. SVARSTYTA. Dėl 2010 metų TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių.

TLK direktorius pristatė 2010 m. TLK biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (pridedama), TLK kreditorinio įsiskolinimo ASPĮ, vaistinėms dinamiką (informacija pridedama).

TLK direktorius informavo, kad TLK biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai dar neparengti, aprobavimui jie bus pateikti stebėtojų tarybai sekančiame posėdyje.

Pastabų, rekomendacijų dėl 2010 m. TLK biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo nebuvo išsakyta.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

6. SVARSTYTA. Dėl 2011 metų TLK veiklos (TLK veiklos plano, Metinio teminio kontrolės plano, Visuomenės informavimo plano pristatymas).

TLK direktorius pristatė 2011 m. TLK veiklos planą, Metinį teminį kontrolės planą, Visuomenės informavimo planą (informacija pridedama).

Pastabų, rekomendacijų dėl 2011 metų numatomos TLK veiklos nebuvo išsakyta.

TLK direktorius pasiūlė į stebėtojų tarybos posėdžių darbotvarkes įtraukti klausimus - Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo problemos, aktualijos bendruomenėse, kurias atstovauja stebėtojų tarybos nariai (stebėtojų tarybos narių informacija, siūlymai).

Kalbėjo V. Nekrašas, N. Boruta, A. Juodis, (stebėtojų tarybos nariai tam neprieštaravo).

Posėdžio pirmininkė pasiūlė pritarti Šiaulių TLK administracijos 2011 m. planuojamai vykdyti veiklai.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

K. Auruškevičienė - už,

N. Bartkevičienė - už,

N. Boruta - už,

V. Griškova - už,

A. Juodis - už,

A. Monkauskaitė - už,

P. Mordas - už,

V. Nekrašas - už,

B. M. Paplauskienė - už,

V. Vitkauskienė - už.

Posėdžio pirmininkė pasiūlė pritarti TLK direktoriaus siūlymui į stebėtojų tarybos posėdžių darbotvarkes įtraukti klausimus - Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo problemos, aktualijos bendruomenėse, kurias atstovauja stebėtojų tarybos nariai (stebėtojų tarybos narių informacija, siūlymai).

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

K. Auruškevičienė - už,

N. Bartkevičienė - už,

N. Boruta - už,

V. Griškova - už,

A. Juodis - už,

A. Monkauskaitė - už,

P. Mordas - už,

V. Nekrašas - už,

B. M. Paplauskienė - už,

V. Vitkauskienė - už.

NUTARTA:

1. Pritarti Šiaulių TLK administracijos 2011 m. planuojamai vykdyti veiklai.

2. Pritarti TLK direktoriaus siūlymui į stebėtojų tarybos posėdžių darbotvarkes įtraukti klausimus - Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo problemos, aktualijos bendruomenėse, kurias atstovauja stebėtojų tarybos nariai (stebėtojų tarybos narių informacija, siūlymai).

7. SVARSTYTA. Dėl TLK 2011 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo.

Pranešėjas R. Mažeika, TLK direktorius, supažindino su Šiaulių TLK 2011 m. išlaidų sąmata ir pareigybių sąrašu (pridedama).

TLK direktoriui klausimų, rekomendacijų, pastabų dėl TLK 2011 m. išlaidų sąmatos ir pareigybių sąrašo nebuvo.

Posėdžio pirmininkė pasiūlė aprobuoti TLK 2011 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą. Kitų pasiūlymų nebuvo.

Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

K. Auruškevičienė - už,

N. Bartkevičienė - už,

N. Boruta - už,

V. Griškova - už,

A. Juodis - už,

A. Monkauskaitė - už,

P. Mordas - už,

V. Nekrašas - už,

B. M. Paplauskienė - už,

V. Vitkauskienė - už.

NUTARTA. Aprobuoti TLK 2011 m. išlaidų sąmatą ir pareigybių sąrašą.

Pirmininkė    B. M. Paplauskienė Sekretorė  R. Leonavičiūtė

Paskutinis atnaujinimas: 2012-05-07 15:38:49
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas