Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


2016 M. GRUODŽIO 8 D. NR. ST-2

Posėdis įvyko 2016-12-02, posėdžio pradžia 10.00 val., posėdžio pabaiga 12.45 val.

            Posėdžio pirmininkas – Povilas Karvelis, stebėtojų tarybos pirmininkas.

            Posėdžio sekretorė – Regina Leonavičiūtė, Šiaulių teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) Administravimo skyriaus vedėja.           

            Dalyvauja: dalyvių sąrašas pridedamas (2 lapai), posėdyje dalyvavo 9 stebėtojų tarybos nariai, kvorumas buvo.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2016 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis vykdymo.

2. Dėl 2017 m. sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis sudarymo (asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių pateiktų prašymų ir numatomo kompensuojamųjų paslaugų masto pristatymas ir aptarimas).

Stebėtojų tarybos pirmininkas pristatė darbotvarkę, pasiūlymų dėl darbotvarkės papildymo pateikta nebuvo.

            1. SVARSTYTA. 2016 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimas, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis vykdymas.

Pranešėjas – TLK direktorius Remigijus Mažeika informavo apie TLK veiklos zonos gyventojų skaičiaus bei apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu pokyčius, 2016 m. I-III ketv. PSDF biudžeto lėšų pagal atskirus straipsnius panaudojimą, TLK veiklos zonos gyventojams suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau - ASPP) apimtis pagal paslaugų rūšis ir savivaldybes, brangių tyrimų ir procedūrų balo vertes.

TLK direktorius informavo apie papildomai 2016 m. TLK skirtas PSDF biudžeto lėšas: 2016 m. iš PSDF biudžeto papildomai skirta 1 087,8 tūkst. Eur, iš jų: greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP)  paslaugoms - 62,7 tūkst. Eur. (nuo 2016-05-01 GMP paslaugų teikimo funkcija Šiaulių r. savivaldybės teritorijoje perduota Šiaulių m. savivaldybei. Šiaulių GMP stotis teikia GMP paslaugas Šiaulių m. ir Šiaulių r. savivaldybėse), potencialiems donorams paruošti – 7,0 tūkst. Eur., insulto gydymo, taikant trombolizę ar invazinę trombektomiją, ir miokardo infarkto (kai yra ST segmento pakilimas) gydymo, atliekant širdies vainikinių kraujagyslių stentavimą, paslaugoms (klasterinės paslaugos) – 111,2 tūkst. Eur., 2016 m. 01-08 mėn. viršsutartinėms ambulatorinėms ASPP iš dalies kompensuoti – 772,1 tūkst. Eur.

Direktorius taip pat informavo  apie 2016 m. iš PSDF biudžeto rezervo papildomai skirtas lėšas: skirta 4 867,4 tūkst. Eur, iš jų: nuo 2016-07-01 d. suteiktų ASPP išlaidoms apmokėti – 4 287,4 tūkst. Eur. (LR sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtintos ASPP bazinės kainos (baziniai dydžiai) nuo 2016-07-01 padidintos 5,5 proc. Sveikatos apsaugos ministerija rekomendavo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ) joms skirtas lėšas naudoti darbuotojų pagrindinio darbo užmokesčio pastoviajai daliai didinti), kreditiniam įsiskolinimui už išduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones iš dalies padengti – 580,0 tūkst. Eur.

Pristatydamas TLK veiklos zonos gyventojams suteiktų ASPP apimtis pagal paslaugų rūšis ir savivaldybes TLK direktorius atkreipė dėmesį į per didelį stacionarinių paslaugų vartojimą Pakruojo r. savivaldybėje, TLK veiklos zonoje sumažėjusį palyginti su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu gimdymų skaičių (sumažėjo 54 atv.), dienos stacionaro paslaugų augimą, pristatė psichologinės pagalbos plėtros Šiaulių apskrityje apžvalgą (palyginti su 2015 m., Šiaulių apskrityje psichologų skaičius padidėjo nuo 16 iki 20, darbo krūvis – nuo 11,25 iki 14,6 etato (29,8 proc.), stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų ASPP apmokėjimo analizės rezultatus.

TLK direktorius informavo apie Šiaulių ir Telšių apskričių ASPP restruktūrizavimo planų įgyvendinimo rezultatus (atkreipdamas dėmesį, kad lieka neįgyvendinta priemonė „Papildyti LR sveikatos apsaugos ministro įsakymus: 2014-01-20 Nr. V-40 „Dėl ūminio galvos smegenų insulto diagnostikos ir gydymo insulto gydymo centruose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2014-02-17 Nr. V-244 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų ūminio miokardo infarkto su ST segmento pakilimu atveju, prieinamumo gerinimo ir šia liga sergančių ligonių srautų valdymo reikalavimų patvirtinimo“, sudarant galimybę Telšių apskrities pacientus vežti ir į VšĮ Respublikinę Šiaulių ligoninę. Šios priemonės įgyvendinimas - SAM kompetencija.), gautas lėšas restruktūrizavimo priemonėms įgyvendinti.

 TLK direktorius atkreipė dėmesį į kai kurias problemas, teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, bei pristatė TLK atlikto tarpinstitucinio (stacionarines ir pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų) bendradarbiavimo, teikiant psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Šiaulių apskrityje, vertinimo rezultatus bei išvadas:

- Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui sukurta pakankama infrastruktūra: veikia pirminiai asmens sveikatos priežiūros centrai, psichikos sveikatos centrai, psichikos dienos stacionaras, stacionaras;

- Nuo 2016-01-01 padidėjo psichologų etatų skaičius, gerėja pirminės psichikos sveikatos priežiūros gerų darbo rezultatų rodikliai (paskutinių 5 metų laikotarpiu nuosekliai mažėjo sergančiųjų šizofrenija hospitalizacijos rodikliai), auga pacientų, besigydančių psichikos dienos stacionaruose skaičius;

- Tačiau tarpinstitucinis bendradarbiavimas užtikrinant paslaugų tęstinumą, tinkamumą, kokybę, veiksmingumą šiandien dar yra nepakankamas – būtinas visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimas bei grįžtamasis ryšys informacijos teikimo srityje.

Direktorius informavo, kad TLK atliktų intervencijų dėka nuo 2016-10-01 užtikrintas keitimasis informacija tarp Šiaulių apskrities ASPĮ, teikiant skirtingų lygių psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, bei informacinėje sistemoje fiksuojamos medicinos psichologų ir socialinių darbuotojų teiktos paslaugos.

TLK direktorius taip pat informavo apie TLK veiklos zonai priklausančių ASPĮ finansinius rezultatus, sveikatos programų vykdymą ir prognozės rezultatus (pažymėjo, kad ateinančiais metais numatoma atlikti prevencinių programų auditą – vertinti jų efektyvumą ir tikslingumą), apie lėšų, skirtų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui  bei kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti (atkreipdamas dėmesį į lėšų panaudojimą inovaciniams vaistams, vaikų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui), panaudojimą.

Detali informacija, kurią pristatė TLK direktorius, pridedama prie posėdžio protokolo.

Pristačius informaciją, stebėtojų tarybos nariai diskutavo apie gydytojų motyvavimą teikiant skatinamąsias paslaugas bei prevencinių programų vykdymą, gyventojų informavimą prevencinių programų klausimais (kalbėjo V. Janulaitienė, P. Andruškevičius, I. Barabanova), apie duomenų saugą, keičiantis informacija tarp ASPĮ (kalbėjo I. Barabanova, P. Andruškevičius).

I. Barabanova domėjosi, kodėl nepilnai panaudotos vaikų reabilitacijai bei sanatoriniam gydymui, inovaciniams vaistams skirtos lėšos. V. Zaksas, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas ir TLK direktorius atsakydami į klausimus informavo, kad lėšų poreikis vaikų reabilitacijai bei sanatoriniam gydymui didžiausias vasarą, o kitu metu lėšos  panaudojamos nepilnai, lėšų panaudojimo inovaciniams vaistams priežastis TLK detaliau nagrinės pasibaigus metams.

V. Janulaitienė detaliau domėjosi viršsutartinių slaugos paslaugų, suteiktų Radviliškio r. savivaldybės įstaigose, apmokėjimo klausimais. TLK direktorius atsakė į klausimus.    

Stebėtojų tarybos nariai TLK nepateikė pastabų ir pasiūlymų dėl 2016 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdymo.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

2. SVARSTYTA. 2017 m. sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis sudarymas (asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir vaistinių pateiktų prašymų ir numatomo kompensuojamųjų paslaugų masto pristatymas ir aptarimas).

            TLK direktorius pateikė informaciją apie 2016 m. sudarytas sutartis ir 2017 m. pateiktus prašymus sudaryti sutartis (2017 m. sudaryti sutartis pateikti 374 prašymai, iš jų 11 pateikė ASPĮ, neturėjusios sutarties 2016 m.), taip informaciją apie naujas ASPĮ, pageidaujančias sudaryti sutartį 2017 m., pristatė sąrašą  ASPĮ, pageidaujančių sudaryti sutartis dėl naujų ASPP.

 TLK direktorius priminė stebėtojų tarybos nariams paslaugų planavimo principus, informavo apie teisės aktų, reglamentuojančių paslaugų planavimą ir apmokėjimą iš PSDF biudžeto, pakeitimus, detaliau informuodamas apie paslaugas, dėl kurių sutartys 2017 m. nebus pasirašomos. TLK direktorius pristatė informaciją apie hospitalizacijos rodiklius, 2017 m. kompensuotiną ASPP mastą.

TLK direktorius paminėjo, kad pradedant 2017 m., sutartis ASPĮ ir TLK pasirašinės elektroniniu parašu.

Informacija, kurią pristatė TLK direktorius dėl 2017 m. sutarčių su ASPĮ ir vaistinėmis sudarymo, pridedama prie posėdžio protokolo.

V. Zaksas informavo, kad stacionarinių paslaugų įkainiai 2017 m., palyginus su 2016 m. II pusm. įkainiais, didės 2,5 proc., ambulatorinių paslaugų įkainiai išliks tokie patys, kaip 2016 m. II pusm.

TLK direktoriui pristačius informaciją, stebėtojų tarybos nariai (I. Barabanova, P. Andruškevičius, V. Janulaitienė, M. Jurčius, P. Karvelis) diskutavo apie tai, ar siekiant numatomų hospitalizacijos rodiklių, ligonių nehospitalizuojant, nekyla rizika jų sveikatai. TLK direktorius paaiškino, kad gydytojams sudarytos galimybės gydyti ir iš PSDF biudžeto apmokamos stebėjimo, dienos stacionaro, dienos chirurgijos paslaugos, o esant atitinkamoms indikacijoms, pacientą būtina hospitalizuoti.

I. Barabanova taip pat domėjosi galimybe pagalbinio apvaisinimo paslaugas apmokėti iš PSDF biudžeto lėšų. V. Zaksas atsakė, kad išlieka neaišku (lėšų poreikis apie 3 mln. Eur.) dėl šių paslaugų apmokėjimo.

P. Karvelio prašymu TLK direktorius informavo apie 2016 m. liepos 28 d. sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-963 „Dėl mažųjų rajono lygmens ligoninių veiklos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ numatytą mažųjų rajono lygmens ligoninių teikiamų paslaugų nomenklatūrą, įsakymo taikymą.

   Rekomendacijų, pastabų dėl 2017 m. kompensuotino ASPP masto stebėtojų tarybos nariai nepateikė.

   NUTARTA. Siūlyti TLK sutartis su ASPĮ pasirašyti vadovaujantis teisės aktais.


Paskutinis atnaujinimas: 2016-12-09 16:26:08
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas