Dienos klausimas
Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja Turkijoje, Ukrainoje ir kitose ne ES ir EEE šalyse?
Taip, žinau.
Nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


2012 M. LAPKRIČIO 27 D. PROTOKOLAS NR. ST-2

Posėdis įvyko 2012-11-21, posėdžio pradžia 11.00 val., posėdžio pabaiga 13.30 val.

            Posėdžio pirmininkė – Aurelija Rapševičienė.

            Posėdžio sekretorė – Vitalija Grušienė.                                 

            Dalyvauja: dalyvių sąrašas pridedamas, posėdyje dalyvavo 9 nariai, kvorumas buvo.

            DARBOTVARKĖ:

1. Dėl 2012 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdymo.

2. Dėl 2013 metų sutarčių su ASPĮ ir vaistinėmis sudarymo (ASPĮ ir vaistinių pateiktų prašymų ir planuojamo kompensuoti savivaldybės stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų paslaugų masto pristatymas ir aptarimas).

3. Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo problemų ir aktualijų Rietavo savivaldybėje (informaciją pristato stebėtojų tarybos narys - Rietavo savivaldybės tarybos narys J. Rekašius).

4. Dėl Šiaulių TLK medicininio audito komisijos nario rinkimų.

 

            TLK direktorius R. Mažeika, prieš darbotvarkės klausimų svarstymą, pristatė naujai deleguotą Sveikatos apsaugos ministerijos atstovą į Stebėtojų tarybą - Laimą Vaičiulienę, Sveikatos ekonomikos departamento Sveikatos draudimo skyriaus vedėją.

            1. SVARSTYTA. 2012 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimas, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdymas.

Pranešėjas – TLK direktorius R. Mažeika informavo apie PSDF biudžeto lėšų pagal atskirus straipsnius panaudojimą, suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis pagal paslaugų rūšis ir savivaldybes. Supažindino su stebėjimo, dienos chirurgijos, dienos stacionaro paslaugų  ir ambulatorinių konsultacinių paslaugų dinamika 2011-2012 m., atkreipė dėmesį į gimdymo atvejų sumažėjimą VšĮ Regioninėje Telšių, VšĮ Regioninėje Radviliškio ligoninėse. Informuodamas apie sąnarių endoprotezavimo paslaugų prieinamumo tendencijas Šiaulių TLK veikos zonos ASPĮ, atkreipė dėmesį į šių paslaugų ženklų mažėjimą VšĮ Respublikinėje Šiaulių, VšĮ Regioninėje Mažeikių ligoninėse. Informavo apie lėšų, skirtų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui, panaudojimą, siuntimų skaičiaus dinamiką 2011-2012 m. (pateikė informaciją apie TLK atliktus veiksmus, siekiant subalansuoti PSDF biudžetą, skirtą medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidoms kompensuoti), lėšų, skirtų kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti, panaudojimą, lėšų, skirtų sveikatos programų paslaugoms apmokėti, panaudojimą, pateikė stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo analizės rezultatus, brangiųjų tyrimų ir procedūrų balo vertes, dantų protezavimo eiles,  atsakė į V. Griškovos, L. Vaičiulienės klausimus apie Šiaulių TLK veiklos zonai nepriklausančių ASPĮ teikiamų dienos chirurgijos paslaugų skirtingas balo vertes, į P. Karvelio klausimą dėl galimybės apmokėti viršytas stacionarines paslaugas.

Kalbėdamas apie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo pokyčius, atkreipė dėmesį į prisirašiusiųjų prie ASPĮ asmenų skaičiaus žymų sumažėjimą.

            TLK direktorius R. Mažeika informavo apie pasikeitimus, kurie vyksta organizuojant GMP paslaugų teikimą 2012 m. Informavo, kad nuo 2012 m. vasario 1 d. VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis dispečerinės paslaugas teikia Kelmės, Pakruojo, Šiaulių rajono savivaldybių teritorijose, o nuo 2012 m. gegužės 1 d. – ir Akmenės, Joniškio, Radviliškio rajonų savivaldybių teritorijose. Nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. VšĮ Plungės rajono greitoji medicinos pagalba teikia greitosios medicinos pagalbos paslaugas ir Rietavo savivaldybės teritorijoje. Šiuo klausimu kalbėjo ir M. Jurčius.

 Supažindindamas su slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugų vykdymu, TLK direktorius atkreipė dėmesį į tai, kad lėšos, skirtos slaugos namuose paslaugoms apmokėti, yra neįsisavinamos, tačiau trūksta lėšų apmokėti už faktiškai suteiktas slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyvios pagalbos paslaugas.

Informacija, kurią pristatė TLK direktorius, pridedama prie posėdžio protokolo.

Į L. Vaičiulienės klausimą, ar TLK neįsisavintas slaugos namuose lėšas gali naudoti viršytoms slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyvios pagalbos paslaugoms apmokėti, atsakė, kad TLK kiekvieną ketvirtį įvertina šių paslaugų vykdymą ir perskirsto neįsisavintas lėšas, tačiau gali tik dalinai kompensuoti viršytas paslaugas. Atkreipė dėmesį, kad ASPĮ negali tinkamai organizuoti darbo, nes nežino, ar TLK turės galimybę apmokėti už faktiškai suteiktas paslaugas, todėl siūlytų inicijuoti klausimo svarstymą dėl  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 patvirtinto „Slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo reikalavimų aprašo“ patikslinimo aktualumo.

Dėl 2012 m. PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis vykdymo pastabų ir pasiūlymų TLK nebuvo pateikta.

NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

            2. SVARSTYTA. 2013 m. sutarčių su ASPĮ ir vaistinėmis sudarymas (ASPĮ ir vaistinių pateiktų prašymų ir planuojamo kompensuoti savivaldybės stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų paslaugų masto pristatymas ir aptarimas).

            Pranešėjas – TLK direktorius R. Mažeika pateikė informaciją apie ASPĮ, pageidaujančias sudaryti ar papildyti sutartis su TLK 2013 metams, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1051 nuostatas, kuriomis vadovaujamasi sudarant sutartis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, pristatė kompensuotinų paslaugų mastą 2013 metams (informacija pridedama).

            Apie paslaugų prieinamumo aktualijas kalbėjo V. Griškova, L. Vaičiulienė, A. Rapševičienė.

            Rekomendacijų, pastabų dėl 2013 metais kompensuotinų stacionarinių ir ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų masto pateikta nebuvo.

            NUTARTA. Siūlyti TLK, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1051 „Dėl teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, išnagrinėti ASPĮ, pageidaujančių sudaryti ar papildyti sutartis su TLK 2013 metams, prašymus ir, atsižvelgiant į TLK skirto PSDF biudžeto galimybes, priimti motyvuotus sprendimus dėl sutarčių sudarymo 2013 metams. Kitame TLK stebėtojų tarybos posėdyje informuoti stebėtojų tarybos narius apie 2013 metams pasirašytas sutartis.

            3. SVARSTYTA. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo problemos ir aktualijos Rietavo savivaldybėje

            Pranešėjas – J. Rekašius, pateikė informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimo problemas ir aktualijas Rietavo savivaldybėje.  

            Pažymėjo, kad kaimo gyventojams yra nepakankamai užtikrinamas ambulatorinių

specializuotų oftalmologo paslaugų prieinamumas. BPG gydytojai, teikdami šias paslaugas BPG gydytojo normos ribose, neužtikrina jų tinkamo prieinamumo ir kokybės. 

            Pranešėją papildęs M. Jurčius informavo, kad nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. VšĮ Plungės  rajono GMP pradėjus teikti greitosios medicinos pagalbos paslaugas Rietavo savivaldybės teritorijoje, paslaugų kokybė pagerėjo.

            Pranešėjas kalbėdamas apie ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimą VšĮ Rietavo pirminės asmens sveikatos priežiūros centre, išreiškė susirūpinimą dėl šių paslaugų prieinamumo. Šiuo metu šias paslaugas teikia 3 psichiatrai 2 dienas per savaitę. Nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojus Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašui, VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centre nebus užtikrinamas šios paslaugos teikimas pagal šio Aprašo nuostatas.

TLK direktorius R. Mažeika informavo, kad 2013 metams bus pasirašyta sutartis su UAB ,,Sveikos akys“ dėl ambulatorinių specializuotų oftalmologo paslaugų teikimo. Atkreipė dėmesį, kad BPG gydytojai, teikiantys šias paslaugas, BPG normos ribose, turi užtikrinti šių paslaugų prieinamumą ir kokybę.

R. Mažeika supažindinęs Stebėtojų tarybos narius su Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašu, informavo, kad panaši problema dėl šių paslaugų prieinamumo yra ir kitose Plungės rajono savivaldybės ASPĮ. Paprašė M. Jurčiaus, Plungės rajono savivaldybės mero pavaduotojo, atkreipti į tai dėmesį.

            NUTARTA. Nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas.

            4. SVARSTYTA. Šiaulių teritorinės ligonių kasos medicininio audito komisijos nario rinkimai.

            A. Rapševičienė, Stebėtojų tarybos pirmininkė, priminė, kad į TLK medicininio audito komisiją 2010 m. balandžio 16 d. Stebėtojų tarybos posėdyje trims metams buvo išrinkti šie nariai: P. Karvelis, VšĮ Pakruojo ligoninės gydytojas, D. Povelauskienė, VšĮ Radviliškio ligoninės direktorė, Z. Šapiro, Telšių apskrities gydytojas, trumpai pristatė kandidatūras į šią komisiją vietoje mirusio nario Z. Šapiro.

            J. Rekašius, Rietavo savivaldybės atstovas informavo, kad Rietavo savivaldybė neturėdama tinkamų kandidatų, dirbančių asmens sveikatos priežiūros srityje, kandidato nesiūlo.

P. Karvelis informavo, kad jis pats yra medicininio audito komisijos narys, todėl Pakruojo rajono savivaldybė dar vieno kandidato nesiūlo.

            A. Rapševičienė pasiūlė Vidos Vasiliūtės, VšĮ Kuršėnų ligoninės vaikų skyriaus vedėjos, kandidatūrą;

N. Bartkevičienė pasiūlė Zitos Suveizdienės, VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojos, kandidatūrą;

N. Boruta pasiūlė Vaidos Sungailienės, VšĮ Joniškio ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotojos medicinai, kandidatūrą;

            I. Macijauskienė pasiūlė Ritos Lidžiūtės, VšĮ Mažeikių ligoninės vaikų ligų skyriaus vedėjos, kandidatūrą.

            M. Jurčius pasiūlė Antano Martusevičiaus, VšĮ Plungės ligoninės direktoriaus, kandidatūrą.

Posėdyje dalyvaujantys savivaldybių atstovai pateikė informaciją apie siūlomų kandidatų darbo patirtį, jų asmenines savybes.

            Balsavime dalyvavo 9 stebėtojų nariai (kvorumas buvo). Balsuota už kiekvieną kandidatą atskirai:

            Stebėtojų tarybos nariai balsavo:

            už Vidos Vasiliūtės kandidatūrą –,,už“ – 3 nariai, ,,susilaikė“ – 6 nariai, „prieš“ – nebuvo;

            už Zitos Suveizdienės kandidatūrą - ,,už“ – 4 nariai, ,,susilaikė“ – 5 nariai, „prieš“ – nebuvo;

            už Vaidos Sungailienės kandidatūrą - ,,už“ – 7 nariai, ,,susilaikė“ – 2 nariai, „prieš“ – nebuvo ;

            už Ritos Lidžiūtės kandidatūrą -,,už“ – 2 nariai, ,,susilaikė“ – 7 nariai, „prieš“ – nebuvo;

            už Antano Martusevičiaus kandidatūrą -,,už“ – 4 nariai, ,,susilaikė“ – 5 nariai, „prieš“ – nebuvo.

            NUTARTA. TLK medicininio audito komisijos nariu išrinkti Vaidą Sungailienę, VšĮ Joniškio ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoją medicinai.

 

Pirmininkė  A.Rapševičienė

Sekretorė  V.Grušienė           


Paskutinis atnaujinimas: 2013-08-23 13:30:28
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas