Dienos klausimas
Ar žinote, kad sudariusiose sutartį su teritorine ligonių kasa gydymo įstaigose 6–14 m. vaikams sveiki krūminiai dantys yra nemokamai dengiami silantais, apsaugančiais nuo ėduonies?
Taip, žinau.
Ne, nežinau.
Man neaktualu.

Pradžia


KURŠĖNŲ LIGONINĖ TAMPA SLAUGOS ĮSTAIGA

Nuo liepos 1 dienos Kuršėnų ligoninė tampa slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo įstai­ga, kuri plė­tos slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo, vi­daus li­gų suau­gu­sių­jų die­nos sta­cio­na­ro, ant­ri­nio ly­gio am­bu­la­to­ri­nes ir spe­cia­li­zuo­tas, dan­tų pro­te­za­vi­mo paslau­gas. Kur­šė­nų ligoninė ne­be­teiks ant­ri­nio ly­gio sta­cio­na­ro pa­slau­gų – ne­be­bus vi­daus li­gų, rea­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos, bend­ro­sios as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros, die­nos chi­rur­gi­jos pa­slau­gų. Pokyčiai Kuršėnų ligoninėje įgyvendinti vykdant ketvirtojo ligoninių tinklo restruktūrizavimo etapo uždavinius.

Nu­ma­to­ma, kad Kuršėnų ligoninėje bus 70 slau­gos lo­vų. Slau­gos pa­slau­gas planuojama  per­kel­ti į pa­grin­di­nį li­go­ni­nės pa­sta­tą.

Ligoninėje veiks la­bo­ra­to­ri­ja, rent­ge­nas pa­cien­tams iš­tir­ti, tei­kiant bū­ti­ną­ją ir am­bu­la­to­ri­nę pa­gal­bą, taip pat ir ta­da, kai šei­mos gy­dy­to­jams – ne­dar­bo va­lan­dos.

Nuo rug­sė­jo 1 die­nos į pa­grin­di­nį li­go­ni­nės pa­sta­tą pla­nuo­ja­ma per­kel­ti Kon­sul­ta­ci­nę po­lik­li­ni­ką.

Dirbs įvairių sričių specialistai

Vie­to­je nai­ki­na­mų dvie­jų sta­cio­na­ro Vi­daus li­gų sky­rių pradeda veikti Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­rius. Veiks kli­ni­ki­nės la­bo­ra­to­ri­jos, fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos, rent­ge­no, kli­ni­ki­nės fi­zio­lo­gi­jos, die­nos sta­cio­na­ro, priė­mi­mo ka­bi­ne­tai. Įs­tai­go­je iš­lie­ka so­cia­li­nės glo­bos pa­da­li­nys ir pro­te­za­vi­mo ka­bi­ne­tas.

Kon­sul­ta­ci­nė­je po­lik­li­ni­ko­je dirbs to­kių sri­čių spe­cia­lis­tai – aku­še­ris-gi­ne­ko­lo­gas, of­tal­mo­lo­gas, oto­ri­no­la­rin­go­lo­gas, trau­ma­to­lo­gas-or­to­pe­das, uro­lo­gas, neu­ro­lo­gas, der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gas, en­dok­ri­no­lo­gas, kar­dio­lo­gas, ra­dio­lo­gas, chi­rur­gas, vai­kų li­gų gy­dy­to­jas, vi­daus li­gų gy­dy­to­jas, šei­mos gy­dy­to­jas, odon­to­lo­gas-or­to­pe­das, echos­ko­puo­to­jas, fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos gy­dy­to­jas, me­di­ci­nos bio­lo­gas, aku­še­ris, dan­tų tech­ni­kas, ra­dio­lo­gi­jos tech­no­lo­gas, ma­sa­žuo­to­jas, ki­ne­zi­te­ra­peu­tas, er­go­te­ra­peu­tas.

 

Šiaulių teritorinės ligonių kasos informacija 
Twitter MySpace LinkedIn Facebook
darbo laikas
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45
Gyventojų aptarnavimas